Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea piețelor de capital: eliminarea barierelor din calea investițiilor transfrontaliere și accelerarea ritmului progreselor

Bruxelles, 12 martie 2018

Comisia Europeană face astăzi un pas important către crearea unei uniuni a piețelor de capital, prin promovarea surselor alternative de finanțare și prin eliminarea barierelor din calea investițiilor transfrontaliere.

Uniunea piețelor de capital va aduce beneficii tuturor statelor membre și va consolida, în special, uniunea economică și monetară, prin promovarea partajării riscurilor cu sectorul privat.

Pornind de la progresele deja înregistrate de la lansarea uniunii piețelor de capital în 2015, propunerile de astăzi vor stimula piața transfrontalieră a fondurilor de investiții, vor promova piața UE a obligațiunilor garantate ca sursă de finanțare pe termen lung și vor asigura investitorilor o mai mare certitudine în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere cu valori mobiliare și creanțe. Uniunea piețelor de capital reprezintă una dintre prioritățile Comisiei Juncker care vizează consolidarea economiei Europei și stimularea investițiilor în vederea creării de locuri de muncă. Aceasta are ca obiectiv mobilizarea și canalizarea capitalului către toate întreprinderile din UE, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), care au nevoie de resurse pentru a se extinde și a prospera.

Adoptarea rapidă a acestor propuneri de către Parlamentul European și Consiliu le va permite întreprinderilor și investitorilor să beneficieze mai mult de oportunitățile oferite de piața unică. De asemenea, Comisia face apel la colegiuitori să asigure adoptarea rapidă a reformelor în curs de dezbatere care sunt esențiale pentru finalizarea uniunii piețelor de capital, printre care propunerile privind consolidarea supravegherii piețelor de capital, restructurarea întreprinderilor și punerea la dispoziția consumatorilor a unor noi oportunități de economisire. Dintre cele 12 propuneri prezentate de Comisie pentru a pune bazele uniunii piețelor de capital, până în prezent numai trei au fost convenite de colegiuitori. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Propunerile de astăzi fac parte dintr-o strategie mai cuprinzătoare menită să consolideze piețele de capital și să stimuleze investițiile în UE. Pentru a crea o veritabilă uniune a piețelor de capital în Europa până în 2019, trebuie să facem progrese cu privire la trei obiective: etichete și pașapoarte europene pentru produsele financiare, norme armonizate și simplificate în vederea dezvoltării piețelor de capital și o supraveghere mai consecventă și mai eficientă.” 

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Dorim ca întreprinderile, în special cele mici și mijlocii, să obțină finanțarea de care au nevoie mai ușor și mai ieftin. O piață unică mai bine dezvoltată va ajuta întreprinderile să obțină acest lucru și le va permite să se extindă. Comisia își onorează angajamentul de a pune bazele uniunii piețelor de capital. Acum este rândul Parlamentului European și al Consiliului să își îndeplinească rolul care le revine. Comisia este pregătită să colaboreze cu aceste instituții în vederea adoptării tuturor propunerilor legislative până în 2019.” 

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Noile norme vor facilita accesul IMM-urilor la credite și vor promova investițiile transfrontaliere. Dorim să oferim securitate juridică și să eliminăm riscurile juridice în cesionarea transfrontalieră a creanțelor, precum și în tranzacțiile care sunt importante pentru finanțarea IMM-urilor.”  

Propunerile de astăzi în detaliu 

  • Obligațiunile garantate europene

Comisia propune astăzi norme comune - prevăzute într-o directivă și într-un regulament - privind obligațiunile garantate. Cu o valoare emisă de 2 100 miliarde EUR, acestea alcătuiesc în prezent una dintre cele mai mari piețe ale titlurilor de datorie din UE. Băncile europene sunt lideri mondiali pe această piață, care reprezintă o sursă importantă de finanțare pe termen lung în numeroase state membre ale UE. 

Obligațiunile garantate sunt instrumente financiare acoperite de un grup separat de împrumuturi. Acestea sunt considerate benefice nu numai pentru că finanțează împrumuturi eficace din punctul de vedere al costurilor, ci și pentru că sunt deosebit de sigure. Cu toate acestea, piața UE este fragmentată actualmente de frontierele naționale, existând diferențe între statele membre. 

Normele propuse se bazează pe standarde de înaltă calitate și pe cele mai bune practici. Acestea vizează creșterea gradului de utilizare a obligațiunilor garantate ca sursă de finanțare stabilă și eficace din punctul de vedere al costurilor pentru instituțiile de credit, în special pe piețele mai puțin dezvoltate. De asemenea, acestea vor pune la dispoziția investitorilor o gamă mai largă de oportunități de investiții sigure. 

În același timp, propunerea vizează reducerea costurilor îndatorării pentru economie în general. Comisia estimează că valoarea anuală a economiilor globale potențiale pentru debitorii din UE s-ar situa între 1,5 miliarde EUR și 1,9 miliarde EUR. 

  • Distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții 

Fondurile de investiții sunt un instrument important de canalizare a economiilor private în economie și de creștere a posibilităților de finanțare pentru întreprinderi. Piața fondurilor de investiții din UE se ridică la un total de 14,3 mii de miliarde EUR. Cu toate acestea, încă nu și-a atins potențialul maxim. Puțin peste o treime (37 %) din OPCVM și circa 3 % din fondurile de investiții alternative (FIA) sunt înregistrate pentru vânzare în mai mult de trei state membre. Această situație este cauzată, printre altele, de barierele de reglementare care împiedică în prezent distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții. 

Propunerea de astăzi vizează înlăturarea acestor bariere pentru toate tipurile de fonduri de investiții, astfel încât distribuția transfrontalieră să devină mai simplă, mai rapidă și mai ieftină. Concurența sporită le va oferi investitorilor mai multe opțiuni și un mai bun raport calitate-preț, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a investitorilor. 

  • Legea aplicabilă tranzacțiilor transfrontaliere cu creanțe și titluri de valoare [actualizare la 15.3.2018, ora 09:15]

Cesiunea unei creanțe se referă la o situație în care un creditor transmite dreptul său de a încasa o creanță unei alte persoane. Acest sistem este utilizat de întreprinderi pentru a obține lichidități și acces la credite. În prezent, nu există securitate juridică cu privire la legea națională care se aplică pentru a stabili cine deține o creanță după ce acesta a fost cesionată într-un caz transfrontalier. Noile norme propuse astăzi stabilesc clar care este legea în temeiul căreia vor fi soluționate litigiile de acest tip: ca regulă generală, ar urma să se aplice legea țării în care își au reședința obișnuită cedenții, indiferent care este statul membru ale cărui instanțe sau autorități examinează cazul. Această propunere va promova investițiile transfrontaliere, accesul la credite mai ieftine și va preveni riscurile sistemice. 

Comisia a adoptat, de asemenea, o comunicare care clarifică ce lege națională se aplică pentru a stabili cine deține un titlu de valoare în cadrul unei tranzacții transfrontaliere. Securitatea juridică sporită va promova investițiile transfrontaliere, accesul la credite mai ieftine și integrarea pieței. 

În iunie 2017, evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital a prezentat progresele realizate până în prezent în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune și a stabilit calendarul pentru noi acțiuni. În acest context, Comisia a anunțat că va publica, în primul trimestru al anului 2018, mai multe propuneri legislative, în special referitor la fondurile de investiții, obligațiunile garantate și soluționarea litigiilor. Pachetul de astăzi conține aceste propuneri.

Context 

În 2015, Comisia Europeană a lansat Planul de acțiune privind o uniune a piețelor de capital pentru a contribui la crearea unei piețe unice veritabile a capitalurilor în UE. Planul de acțiune menționat este un pilon esențial al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”. O piață unică a capitalurilor va fi benefică pentru toate statele membre ale UE și, mai ales, va consolida uniunea economică și monetară prin stimularea partajării cu sectorul privat a riscurilor la nivel transfrontalier în zona euro. Acest lucru este esențial pentru a asigura absorbția șocurilor economice sistemice. 

Planul de acțiune are la bază următoarele principii: 

  • aprofundarea integrării financiare și intensificarea concurenței

  • crearea mai multor oportunități pentru investitori

  • asigurarea legăturii dintre finanțare și economia reală, prin favorizarea surselor de finanțare nebancare

  • asigurarea unui sistem financiar mai solid și mai rezilient

Informații suplimentare 

MEMO

Fișă informativă

Mai multe informații privind propunerea

IP/18/1364

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar