Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunioni: ripeämpi toteuttaminen ja vähemmän esteitä rajat ylittäville sijoituksille

Bryssel 12. maaliskuuta 2018

Euroopan komission tänään esittämät ehdotukset ovat pitkä harppaus pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. Niillä edistetään vaihtoehtoisten rahoituslähteiden käyttöä ja poistetaan esteitä, jotka haittaavat rajat ylittävää sijoittamista.

Pääomamarkkinaunioni hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita, mutta se vahvistaa erityisesti talous- ja rahaliittoa edistämällä yksityistä riskinjakoa.

Uudet ehdotukset perustuvat tuloksiin, joita on saavutettu vuonna 2015 käynnistyneessä pääomamarkkinaunionin toteutuksessa. Ehdotuksilla edistetään rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia ja katettujen joukkolainojen käyttöä EU:ssa pitkäaikaisen rahoituksen lähteenä. Lisäksi niillä vahvistetaan sijoittajansuojaa liiketoimissa, joissa arvopapereita tai saatavia siirretään yli rajojen. Pääomamarkkinaunioni on yksi Junckerin komission ensisijaisista keinoista vahvistaa Euroopan taloutta ja lisätä investointeja uusien työpaikkojen luomiseksi. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on saada pääomat liikkeelle ja kanavoida niitä kaikille EU:n yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille, jotka tarvitsevat resursseja laajentaakseen toimintaansa ja menestyäkseen.

Yritykset ja sijoittajat voivat hyödyntää paremmin sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, jos nämä ehdotukset hyväksytään nopeasti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Komissio kehottaa lainsäätäjiä varmistamaan myös, että muut vireillä olevat pääomamarkkinaunionin kannalta tärkeät uudistukset hyväksytään nopeasti. Niihin kuuluvat ehdotukset, joilla vahvistetaan pääomamarkkinoiden valvontaa ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tarjotaan kuluttajille uusia säästömahdollisuuksia. Tähän saakka komissio on antanut kaksitoista pääomamarkkinaunionia toteuttavaa ehdotusta, mutta toistaiseksi lainsäätäjät ovat päässeet yhteisymmärrykseen ainoastaan kolmesta ehdotuksesta. 

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis toteaa, että uudet ehdotukset ovat osa laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa pääomamarkkinoita ja edistää investointeja EU:ssa: ”Meidän on edettävä kolmeen suuntaan toteuttaaksemme pääomamarkkinaunionin vuoteen 2019 mennessä: rahoitustuotteita varten on otettava käyttöön EU:n laatumerkit ja koko EU:n kattavat tuotehyväksynnät, sääntöjä on yhdenmukaistettava ja yksinkertaistettava, jotta pääomamarkkinoita voidaan syventää, ja valvonnan on oltava johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa.” 

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tavoitteena on syventää sisämarkkinoita, jotta erityisesti pk-yritykset voivat hankkia rahoitusta helpommin ja edullisemmin, jolloin ne voivat laajentaa toimintaansa. ”Uusilla ehdotuksillaan komissio luo edellytykset jatkaa pääomamarkkinaunionin rakentamista”, Katainen toteaa. ”Seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston on tehtävä oma osuutensa. Komissio on valmis tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotta kaikki säädösehdotukset hyväksyttäisiin vuoteen 2019 mennessä.” 

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan uusilla säännöillä helpotetaan pk-yritysten luotonsaantia ja edistetään rajat ylittäviä sijoituksia. ”Haluamme taata oikeusvarmuuden ja poistaa oikeudellisia riskejä, joita liittyy rajojen yli tehtäviin saatavien siirtoihin sekä liiketoimiin, jotka ovat pk-yritysten kannalta tärkeitä”, Jourová toteaa.  

Uudet ehdotukset 

  • Eurooppalaiset katetut joukkolainat

Komissio ehdottaa tänään direktiiviä ja asetusta, joissa annetaan yhteiset säännöt katetuista joukkolainoista. Katettuja joukkolainoja on nykyään liikkeessä 2,1 biljoonan euron arvosta. Ne ovatkin yksi EU:n suurimmista velkamarkkinoista, ja eurooppalaiset pankit ovat saavuttaneet maailmassa johtoaseman näillä markkinoilla. Monissa EU-maissa katettujen joukkolainojen markkinat ovat merkittävä pitkäaikaisen rahoituksen lähde. 

Katetut joukkolainat ovat rahoitusvälineitä, joiden vakuutena on erillisistä lainoista koostuva lainapooli. Ne ovat paitsi kustannustehokkaita rahoituslähteitä luotonannossa, myös erityisen turvallisia rahoitusvälineitä. EU:n markkinat ovat kuitenkin jääneet hajanaisiksi, sillä ne koostuvat edelleen kansallisista markkinoista, joiden välillä on eroja. 

Komission ehdottamat säännöt perustuvat korkeisiin laatuvaatimuksiin ja parhaisiin käytäntöihin. Niiden tavoitteena on lisätä katettujen joukkolainojen käyttöä luottolaitosten vakaana ja kustannustehokkaana rahoituslähteenä varsinkin heikommin kehittyneillä markkinoilla. Sijoittajille ne tarjoavat uusia ja turvallisempia sijoitusmahdollisuuksia. 

Ehdotuksella pyritään vähentämään talouden lainakustannuksia yleisestikin. Komission arvion mukaan lainanottajat EU:ssa voisivat säästää lainakustannuksissa yhteensä 1,5–1,9 miljardia euroa vuodessa. 

  • Sijoitusrahastojen markkinoiminen yli rajojen 

Sijoitusrahastojen välityksellä yksityisiä säästöjä kanavoidaan talouteen, mikä parantaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia. EU:n sijoitusrahastomarkkinat ovat yhteensä 14,3 biljoonan euron arvoiset, mutta niitä ei hyödynnetä vielä täysimittaisesti. Yhteissijoitusyrityksistä vain hieman yli kolmasosa (37 prosenttia) ja vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista vain noin 3 prosenttia on rekisteröity markkinoitavaksi useammassa kuin kolmessa jäsenvaltiossa. Yhtenä syynä ovat sääntelyesteet, jotka vaikeuttavat rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinoimista. 

Uuden ehdotuksen tavoitteena on poistaa esteet erilaisten sijoitusrahastojen tieltä, jotta rahastoja voidaan markkinoida helpommin, nopeammin ja edullisemmin yli rajojen. Kilpailun lisääminen antaa sijoittajille enemmän valinnanvaraa ja vastinetta rahoille heikentämättä kuitenkaan sijoittajansuojaa. 

  • Rajat ylittävissä saatavien ja arvopapereiden siirroissa noudatettava lainsäädäntö* [päivitetty 15.3.2018 kello 16.10]

Saatavan siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa velkoja siirtää oikeutensa saatavaan toiselle henkilölle. Yritykset käyttävät näitä siirtoja hankkiakseen likviditeettiä ja luottoa. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan oikeudellista varmuutta siitä, mitä kansallista lainsäädäntöä on noudatettava määritettäessä sitä, kenelle rajojen yli siirretty saatava kuuluu. Tänään ehdotetuissa uusissa säännöissä tarkennetaan, minkä lainsäädännön mukaan näitä siirtoja koskevat riita-asiat ratkaistaan. Yleisenä sääntönä on soveltaa sen maan lainsäädäntöä, jossa siirtäjä asuu, riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin tai viranomaiset asiaa käsittelevät. Ehdotuksella edistetään rajat ylittävää sijoittamista ja edullisempaa luotonsaantia sekä ehkäistään järjestelmäriskejä. 

Komissio on lisäksi antanut tiedonannon, jossa tarkennetaan, minkä maan lainsäädäntöä noudatetaan määritettäessä sitä, kuka omistaa arvopaperin, jota koskeva liiketoimi toteutetaan yli rajojen. Parantamalla oikeusvarmuutta edistetään rajat ylittävää sijoittamista, edullisempaa luotonsaantia ja markkinoiden yhdentymistä. 

Kesäkuussa 2017 julkistettiin pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarviointi, jossa käsiteltiin toimintasuunnitelman edistymistä ja esitettiin aikataulu uusille toimille. Samassa yhteydessä komissio ilmoitti julkaisevansa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana useita säädösehdotuksia, joissa käsiteltäisiin erityisesti sijoitusrahastoja, katettuja joukkolainoja ja riita-asioiden ratkaisemista. Nämä ehdotukset sisältyvät tänään annettuun pakettiin.

Tausta 

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2015 pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on luoda EU:hun todelliset yhtenäiset pääomamarkkinat. Toimintasuunnitelma on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa eli ”Junckerin suunnitelmaa”. Yhtenäiset pääomamarkkinat hyödyttävät kaikkia EU-maita, mutta ne vahvistavat erityisesti talous- ja rahaliittoa edistämällä yksityistä riskinjakoa euroalueella yli rajojen. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti talouden kykyyn kestää järjestelmähäiriöitä. 

Toimintasuunnitelma rakentuu seuraaville keskeisille periaatteille: 

  • syvennetään rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja lisätään kilpailua

  • luodaan enemmän mahdollisuuksia sijoittajille

  • kytketään rahoitus reaalitalouteen edistämällä myös muiden rahoituslähteiden kuin pankkien käyttöä

  • vahvistetaan rahoitusjärjestelmää ja parannetaan sen häiriönsietokykyä.

Lisätietoja 

Taustatiedote

Tietokooste

Lisätietoja ehdotuksista

IP/18/1364

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar