Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kapitaliturgude liit: väljaarendamise kiirendamine ja piiriülese investeerimise tõkete kõrvaldamine

Brüssel, 12. märts 2018

Euroopa Komisjon teeb täna suure edusammu kapitaliturgude liidu arendamisel, edendades alternatiivseid rahastamisallikaid ning kõrvaldades piiriülese investeerimise tõkked.

Ühtsest kapitaliturust on kasu küll kõigile liikmesriikidele, kuid eelkõige tugevdab ta majandus- ja rahaliitu, soodustades erasektori riskijagamist.

Tänased ettepanekud, mis tuginevad alates kapitaliturgude liidu loomisest 2015. aastal saavutatud edule, edendavad investeerimisfondide piiriülest turustamist, arendavad ELi pandikirjade turgu kui pikaajalist rahastamisallikat ja tagavad investoritele suurema kindlustunde piiriüleste väärtpaberitehingute ja nõuete kontekstis. Kapitaliturgude liit on üks Junckeri komisjoni prioriteete Euroopa majanduse tugevdamisel ja töökohti loovate investeeringute soodustamisel. Selle eesmärk on kapitali mobiliseerimine ja suunamine kõigisse ELi ettevõtetesse, eelkõige VKEdesse, kes vajavad laienemiseks ja arenemiseks vahendeid.

Nende ettepanekute kiire vastuvõtmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt aitab ettevõtjatel ja investoritel ühtse turu võimalusi paremini ära kasutada. Komisjon kutsub ka kaasseadusandjaid üles aitama ellu viia kapitaliturgude liidu väljaarendamiseks vajalikke peamisi reforme, nagu ettepanekud kapitaliturgude järelevalve tugevdamiseks, ettevõtete restruktureerimiseks ja tarbijatele uute säästmisvõimaluste pakkumiseks. Kaheteistkümnest komisjonile esitatud ettepanekust kapitaliturgude liidu rajamiseks on kaasseadusandjad seni kokku leppinud vaid kolmes. 

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles:Tänased ettepanekud on osa laiemast strateegiast kapitaliturgude tugevdamiseks ja investeerimise soodustamiseks ELis. Selleks et meil oleks 2019. aastaks Euroopas tõeline kapitaliturgude liit, peame arenema kolmes suunas: Euroopa märgised ja tegevusload finantstoodetele, ühtlustatud ja lihtsustatud normid kapitaliturgude süvendamiseks ning järjepidevam ja tõhusam järelevalve.“ 

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Tahame ettevõtjatele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele vajalike rahaliste vahendite leidmise hõlpsamaks ja odavamaks muuta. Süvendatum ühtne turg aitab ettevõtjatel seda saavutada ja seeläbi kasvada. Komisjon täidab oma ülesande panna alus kapitaliturgude liidule. Nüüd peavad oma panuse andma Euroopa Parlament ja nõukogu. Komisjon on valmis nendega koostööd tegema, et 2019. aastaks kõik seadusandlikud ettepanekud vastu võtta. 

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vera Jourová ütles: „Uued eeskirjad lihtsustavad VKEde juurdepääsu laenurahale ja soodustavad piiriülest investeerimist. Soovime pakkuda õiguskindlust ning kõrvaldada õigusliku ebakindluse nõuete piiriülesel üleandmisel ja VKEde rahastamise jaoks olulistest tehingutes.“  

Tänaste ettepanekute kirjeldus 

  • Euroopa pandikirjad

Komisjon tutvustab täna pandikirjade ühiseid õigusnorme, mis koosnevad direktiivist ja määrusest. Tasumata summadega 2,1 triljoni euro ulatuses on pandikirjade turg praegu üks suurimaid võlaturgusid ELis. Euroopa pangad on ülemaailmsed liidrid sel turul, mis on paljude ELi liikmesriikide jaoks tähtis pikaajalise tulu allikas. 

Pandikirjad on rahastamisvahendid, mis on tagatud eraldiseisva laenude rühmaga. Neid peetakse kasulikeks mitte üksnes kulutõhusate laenude tagamise tõttu, vaid ka nende erilise turvalisuse tõttu. Praegune ELi turg on aga liikmesriigiti killustunud ja riikide vahel esineb erinevusi. 

Kavandatavad õigusnormid tuginevad kvaliteetsetele standarditele ja parimatele tavadele. Nende eesmärk on kasutada senisest enam pandikirju kui stabiilset ja kulutõhusat rahastamisallikat krediidiasutustele, eelkõige vähem arenenud turgudel. Lisaks pakuvad need investoritele mitmekülgsemaid ja turvalisemaid investeerimisvõimalusi. 

Samal ajal püütakse ettepanekuga piirata laenamiskulusid majanduses tervikuna. Komisjoni prognoosi kohaselt oleks ELi laenuvõtjate potentsiaalne aastane sääst kokku vahemikus 1,5–1,9 miljardit eurot. 

  • Investeerimisfondide piiriülene turustamine 

Investeerimisfondid on tähtis tööriist erasäästude suunamisel majandusse ja ettevõtjate rahastamisvõimaluste mitmekesistamisel. ELi investeerimisfondide turu koguväärtus on 14,3 triljonit eurot. Täit potentsiaali ei ole see turg aga veel saavutanud. Veidi üle kolmandiku (37%) eurofondidest ja ligikaudu 3% alternatiivsetest investeerimisfondidest (AIF) on registreeritud turustamiseks rohkem kui kolmes liikmesriigis. See on tingitud ka regulatiivsetest tõketest, mis praegu investeerimisfondide piiriülest turustamist takistavad. 

Tänase ettepaneku eesmärk on kõrvaldada need tõkked iga liiki investeerimisfondide eest ning muuta piiriülene turustamine lihtsamaks, kiiremaks ja odavamaks. Tihedam konkurents annab investoritele suurema valiku ja väärtuse ning tagab nende kõrgetasemelise kaitse. 

  • Nõuete ja väärtpaberitega tehtavate piiriüleste tehingute suhtes kohaldatav õigus* [ajakohastatud 15.03.2018 kell 10.30]

Nõude üleandmine viitab olukorrale, kus võlausaldaja annab võlanõude õiguse üle teisele isikule. Ettevõtjad kasutavad seda süsteemi likviidsuse suurendamiseks ja laenu saamiseks. Praegu puudub õiguskindlus küsimuses, millise riigi õigust kohaldada, et teha kindlaks, kellele kuulub nõue pärast selle üleandmist piiriüleses juhtumis. Täna tutvustatavates uutes õigusnormides on selgitatud, millise riigi õiguse kohaselt sellised vaidlused lahendatakse — reeglina tuleks kohaldada selle riigi õigust, kus on võlausaldajate alaline elukoht — sõltumata sellest, millise liikmesriigi kohus või ametiasutused juhtumit uurivad. Ettepanekuga edendatakse piiriülest investeerimist ja juurdepääsu odavamale laenule ning välditakse süsteemseid riske. 

Komisjon on ühtlasi võtnud vastu teatise selle kohta, millise riigi õigust kohaldada, selgitamaks välja, kellele kuulub väärtpaber piiriüleses tehingus. Suurem õiguskindlus soodustab piiriülest investeerimist, juurdepääsu odavamale laenule ja turgude integreerimist. 

Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamisel 2017. aasta juunis tehti kokkuvõte senistest edusammudest tegevuskava arendamisel ja pandi paika edasiste meetmete ajakava. Seoses sellega teatas komisjon, et avaldab 2018. aasta esimeses kvartalis mitu seadusandlikku ettepanekut, eelkõige investeerimisfondide, pandikirjade ja vaidluste lahendamise valdkonnas. Need ettepanekud esitatakse tänases paketis.

Taust 

Euroopa Komisjon käivitas 2015. aastal Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava, et aidata luua ELis tõeliselt ühtne kapitaliturg. See tegevuskava on Euroopa investeerimiskava (nn Junckeri kava) tugisammas. Ühtne kapitaliturg toob kasu kõigile ELi liikmesriikidele, kuid tugevdab eelkõige majandus- ja rahaliitu, edendades piiriülest erasektori riskijagamist euroalas. See on väga tähtis majanduse süsteemsete vapustustega toimetulekuks. 

Kava tugineb järgmistele põhimõtetele: 

  • finantsintegratsiooni süvendamine ja konkurentsi tugevdamine;

  • investoritele uute võimaluste loomine;

  • rahastamine sidumine reaalmajandusega pangandussektoriväliste rahastamisallikate toetamise teel;

  • tugevama ja vastupidavama finantssüsteemi tagamine.

Lisateave 

TEABEKIRI

Teabeleht

Lisateave ettepaneku kohta

IP/18/1364

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar