Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kapitalmarkedsunionen: nedbryde barrierer for investeringer på tværs af grænser og fremskynde fuldførelsen

Bruxelles, den 12. marts 2018

Europa-Kommissionen tager i dag et stort skridt i retning at skabe en kapitalmarkedsunion, og det sker ved at fremme alternative finansieringskilder og fjerne hindringer for investeringer på tværs af grænser.

Kapitalmarkedsunionen vil komme alle medlemsstaterne til gode, men vil især styrke Den Økonomiske og Monetære Union ved at fremme privat risikodeling.

Dagens forslag bygger på den fremgang, der allerede er opnået, siden kapitalmarkedsunionen blev lanceret i 2015, og vil styrke det grænseoverskridende marked for investeringsfonde, fremme EU-markedet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som en kilde til langsigtet finansiering og give investorer større sikkerhed i forbindelse med transaktioner med værdipapirer og fordringer på tværs af grænser. Kapitalmarkedsunionen er en af Juncker-Kommissionens prioriteter, når det drejer sig om at styrke Europas økonomi og fremme investeringer med henblik på jobskabelse. Den har til formål at mobilisere og kanalisere kapital til alle virksomheder i EU, især til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som har brug for ressourcer til at kunne ekspandere og trives.

Med en hurtig vedtagelse af disse forslag i Europa-Parlamentet og Rådet vil virksomhederne og investorerne i højere grad kunne drage fordel af mulighederne på det indre marked. Kommissionen opfordrer også medlovgiverne til at sikre, at de nøglereformer under behandling, som er relevante for fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, hurtigt bliver vedtaget, f.eks. forslagene om udvidet tilsyn med kapitalmarkedet, virksomhedsomstrukturering og nye opsparingsmuligheder for forbrugerne. Indtil videre har medlovgiverne kun vedtaget tre ud af de 12 forslag, som Kommissionen har fremsat med henblik på at skabe byggestenene til kapitalmarkedsunionen. 

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Dagens forslag er en del af en bredere strategi, som går ud på at styrke kapitalmarkederne og fremme investeringer i EU. For at få skabt en ægte kapitalmarkedsunion i Europa inden udgangen af 2019 bliver vi nødt til at gøre en indsats på tre områder: europæiske mærker og pas for finansielle produkter, harmoniserede og forenklede regler til at udvide kapitalmarkederne og et mere konsekvent og effektivt tilsyn." 

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Vi ønsker at gøre det lettere og billigere for virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder, at få adgang til den finansiering, de har brug for. Et udvidet indre marked vil hjælpe virksomhederne hermed og vil gøre det muligt for dem at vokse. Kommissionen lever op til sit tilsagn om at skabe byggestenene til kapitalmarkedsunionen. Nu er det op til Europa-Parlamentet og Rådet at gøre deres. Kommissionen er klar til at arbejde sammen med dem om at få vedtaget alle lovgivningsforslagene inden udgangen af 2019." 

Kommissær Věra Jourová, som er ansvarlig for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "De nye regler vil gøre det lettere for SMV'er at få adgang til kredit og vil fremme investeringer på tværs af grænser. Vi vil skabe retssikkerhed og fjerne juridiske risici ved overdragelse af fordringer på tværs af grænser samt i forbindelse med transaktioner, som er vigtige for finansiering af SMV'er."  

Nærmere beskrivelse af dagens forslag 

  • Europæiske særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

I dag fremsætter Kommissionen forslag om fælles regler – i form af et direktiv og en forordning – om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Med 2,1 billioner EUR i udestående beløb udgør de på indeværende tidspunkt et af de største markeder for gældsbeviser i EU. De europæiske banker er verdens førende på dette marked, som er en vigtig kilde til langsigtet finansiering i mange EU-medlemsstater. 

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er finansielle instrumenter, som er sikret ved en adskilt gruppe lån. De anses for at være gavnlige, ikke blot fordi de finansierer omkostningseffektiv udlåning, men også fordi de er særdeles sikre. På indeværende tidspunkt er EU-markedet dog fragmenteret langs nationale grænser med forskelle i alle medlemsstaterne. 

De foreslåede regler er baseret på standarder for høj kvalitet og bedste praksis. De tager sigte på at øge brugen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som en stabil og omkostningseffektiv finansieringskilde for kreditinstitutter, især hvor markederne er mindre udviklede. De vil også give investorerne en bredere og sikrere vifte af investeringsmuligheder. 

Samtidig sigter forslaget på at reducere låneomkostningerne for økonomien som helhed. Kommissionen vurderer, at de potentielle samlede årlige besparelser for EU-låntagerne vil ligge på mellem 1,5 milliarder EUR og 1,9 milliarder EUR. 

  • Distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne 

Investeringsfonde er et vigtigt redskab til at kanalisere privat opsparing over i økonomien og til at øge virksomhedernes finansieringsmuligheder. EU-markedet for investeringsfonde tegner sig for 14,3 billioner EUR i alt. Dette marked har dog endnu ikke realiseret sit fulde potentiale. Lidt over en tredjedel (37 %) af investeringsinstitutterne og ca. 3 % af de alternative investeringsfonde (AIF'er) er registreret med henblik på salg i mere end tre medlemsstater. Dette skyldes også reguleringsmæssige barrierer, som på indeværende tidspunkt hindrer distribution af investeringsfonde på tværs af grænser. 

Dagens forslag tager sigte på at fjerne disse barrierer for alle former for investeringsfonde og at gøre distribution på tværs af grænser enklere, hurtigere og billigere. Øget konkurrence giver investorerne flere valgmuligheder og mere valuta for pengene, og samtidig sikres der et højt niveau af investorbeskyttelse. 

  • Lovgivning, som finder anvendelse på grænseoverskridende transaktioner med fordringer og værdipapirer * [updated on 15/03/2018 at 16:00]

Overdragelse af en fordring henviser til en situation, hvor kreditor overfører retten til gøre krav på en gæld til en anden person. Virksomheder gør brug af dette system til at opnå likviditet og få adgang til kredit. På indeværende tidspunkt hersker der retsusikkerhed med hensyn til, hvilken national lovgivning der finder anvendelse, når det skal bestemmes, hvem der ejer en fordring, efter at den er blevet overdraget på tværs af grænser. De nye regler, som der fremsættes forslag om i dag, præciserer i henhold til hvilken lovgivning sådanne tvister bilægges: som regel i henhold til lovgivningen i det land, hvor overdrager har sin sædvanlige bopæl, uanset hvilken medlemsstats domstole eller myndigheder der undersøger sagen. Dette forslag vil fremme investeringer på tværs af grænser og adgang til billigere kredit og vil forhindre systemiske risici. 

Kommissionen har også vedtaget en meddelelse for at præcisere, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse, når det skal bestemmes, hvem der ejer et værdipapir i forbindelse med en transaktion på tværs af grænser. Bedre retssikkerhed vil fremme investeringer på tværs af grænser, adgang til billigere kredit og markedsintegration. 

Midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra juni 2017 indeholder en beskrivelse af de fremskridt, der er gjort hidtil for at fremme handlingsplanen, og en tidsplan for nye tiltag. I den forbindelse meddelte Kommissionen, at den ville offentliggøre flere lovgivningsmæssige forslag i det første kvartal af 2018, især vedrørende investeringsfonde, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og tvistbilæggelse. Dagens pakke indeholder disse forslag.

Baggrund 

I 2015 lancerede Europa-Kommissionen en handlingsplan for en kapitalmarkedsunion for at medvirke til at opbygge et reelt indre marked for kapital i hele EU. Handlingsplanen er en bærende søjle i investeringsplanen for Europa, den såkaldte "Juncker-plan". Et indre kapitalmarked vil komme alle EU-medlemsstaterne til gode, men vil især styrke Den Økonomiske og Monetære Union ved at skabe grænseoverskridende privat risikodeling i euroområdet. Dette er af afgørende betydning for at absorbere systemiske økonomiske chok. 

Den bygger på følgende nøgleprincipper: 

  • Større finansiel integration og øget konkurrence

  • Flere muligheder for investorer

  • Kobling af finansieringen til den reale økonomi gennem udvikling af ikke-bankmæssige finansieringskilder

  • Fremme af et stærkere og mere robust finansielt system.

Flere oplysninger 

Pressemeddelelse

Faktablad

Flere oplysninger om forslaget

IP/18/1364

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar