Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Pokrok ve vytváření unie kapitálových trhů a konec bariér v přeshraničním investování

Brusel 12. března 2018

Evropská komise dnes udělala další velký krok ve vytváření unie kapitálových trhů, když podpořila alternativní zdroje financování a odstranila překážky přeshraničních investic.

Ačkoliv unie kapitálových trhů přinese výhody všem členským státům, tím, že podpoří soukromé sdílení rizik, posílí zejména hospodářskou a měnovou unii.

Dnešní návrhy, které staví na tom, čeho se od založení unie kapitálových trhů v roce 2015 dosáhlo, budou vzpruhou pro přeshraniční trh s investičními fondy, podpoří unijní trh s krytými dluhopisy jakožto zdrojem dlouhodobého financování a investorům zajistí v kontextu přeshraničních transakcí s cennými papíry a pohledávkami větší jistotu. Unie kapitálových trhů patří k prioritám Junckerovy Komise, které mají stimulovat evropskou ekonomiku a investice do tvorby pracovních míst. Má za úkol mobilizovat kapitál a směrovat ho do všech podniků v EU, především do těch malých a středních, které potřebují zdroje na to, aby mohly prosperovat a expandovat.

Rychlé přijetí návrhů Evropským parlamentem a Radou umožní podnikům a investorům těžit z výhod jednotného trhu více než dosud. Komise vyzývá oba společné normotvůrce k urychlenému přijetí i dalších klíčových reforem, které čekají na schválení a které jsou pro dokončení unie kapitálových trhů nezbytné, jako jsou návrhy na zpřísnění dohledu nad kapitálovými trhy, restrukturalizaci podniků a nové zdroje úspor pro spotřebitele. Z dvanácti návrhů, které Komise předložila jakožto stavební bloky unie kapitálových trhů, schválily Evropský parlament a Rada zatím tři. 

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, při té příležitosti prohlásil: „Dnešní návrhy jsou součástí širší strategie k upevnění kapitálových trhů a podpoře investic v EU. Chceme-li mít v Evropě do roku 2019 skutečnou unii kapitálových trhů, potřebujeme zrychlit ve třech oblastech: v evropských značkách a pasech finančních produktů, harmonizovaných a jednodušších pravidlech k prohloubení kapitálových trhů a v konzistentnějším a efektivnějším dohledu. 

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Chceme, aby získat potřebné financování bylo pro podniky, zejména ty malé a střední, snazší a levnější. Díky těsněji integrovanému jednotnému trhu to bude možné a podniky budou moci růst. Komise se zavázala, že položí stavební kameny unie kapitálových trhů, a svůj závazek plní. Teď je řada na Evropském parlamentu a Radě. Komise je připravená s nimi spolupracovat, aby všechny legislativní návrhy byly do roku 2019 přijaty. 

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k tomu doplnila: „Nová pravidla usnadní poskytování úvěrů malým a středním podnikům a podpoří přeshraniční investice. Chceme zajistit větší právní jistotu a odstranit právní rizika spojená s přeshraničním postoupením pohledávek a s transakcemi důležitými pro financování malých a středních podniků.“  

Podrobnosti dnešních návrhů 

  • Evropské kryté dluhopisy

Návrhy Komise spočívají ve společných pravidlech – směrnici a nařízení – pro kryté dluhopisy. Ty dnes s objemem nesplacených částek 2,1 bilionu eur představují jeden z největších trhů s dluhovými finančními nástroji v EU. Evropské banky jsou na tomto trhu globálními lídry a v mnoha členských státech EU jde o důležitý zdroj dlouhodobého financování. 

Kryté dluhopisy jsou finanční nástroj zajištěný oddělenou skupinou úvěrů. Považují se za výhodné nejen proto, že slouží k financování nákladově efektivních půjček, ale i proto, že jsou obzvlášť bezpečné. Unijní trh je však v současnosti roztříštěný, mezi jednotlivými státy panují rozdíly. 

Navrhovaná pravidla jsou založená na vysoce kvalitních standardech a osvědčené praxi a jejich snahou je, aby úvěrové instituce kryté dluhopisy jako stabilní a nákladově efektivní zdroj financování využívaly více, zvláště na méně rozvinutých trzích. Pro investory také nabízejí širší a bezpečnější škálu investičních příležitostí. 

Zároveň se návrhy snaží snížit výpůjční náklady pro ekonomiku jako takovou. Celkové potenciální roční úspory pro dlužníky v EU odhaduje Komise mezi 1,5 miliardy a 1,9 miliardy eur. 

  • Přeshraniční distribuce investičních fondů 

Investiční fondy jsou důležitý nástroj, který do ekonomiky pumpuje soukromé úspory a přináší podnikům větší možnosti financování. Objem unijního trhu investičních fondů činí celkem 14,3 bilionu eur. Svůj potenciál ale ještě zcela nenaplnil. Pouze přes jednu třetinu (37 %) subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a zhruba 3 % alternativních investičních fondů jsou zaregistrované k prodeji ve více než třech členských státech. Důvodem jsou mimo jiné i regulatorní překážky, které momentálně přeshraniční distribuci investičních fondů brzdí. 

Účelem dnešních návrhů je tyto překážky pro všechny druhy investičních fondů odstranit a jejich přeshraniční distribuci zjednodušit, zrychlit a zlevnit. Větší konkurence přinese investorům větší výběr i hodnotu a zaručí jim lepší ochranu. 

  • Právní předpisy upravující přeshraniční transakce s cennými papíry a pohledávkami * [aktualizováno 15. 3. 2018 v 10:30]

Postoupení pohledávek je situace, kdy věřitel převede právo domáhat se dluhu na někoho jiného. Společnosti tento systém využívají, aby získaly likviditu a přístup k úvěrům. V případě přeshraničního postoupení pohledávky však dnes neexistuje právní jistota ohledně toho, právem kterého státu se určování vlastníka pohledávky řídí. Nová, dnes navržená pravidla objasňují, podle jakého práva se tyto spory řeší: zpravidla by to bylo právo státu, v němž mají postupitelé své obvyklé bydliště či sídlo, a to bez ohledu na to, ke kterému členskému státu přísluší soud či orgány, které případ šetří. Návrh podpoří přeshraniční investování a dostupnost levnějších úvěrů a zabrání systémovým rizikům. 

Komise přijala rovněž stanovisko, které objasňuje, právo kterého členského státu je rozhodné při určování, kdo je v přeshraniční transakci vlastníkem cenného papíru. Větší právní jistota bude přínosem pro přeshraniční investování, dostupnost levnějších úvěrů i integraci trhů. 

Přezkum akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období v červnu 2017 přinesl informace o dosavadním plnění plánu a definoval časový harmonogram dalších opatření. V tomto kontextu pak Komise oznámila, že v prvním čtvrtletí 2018 představí několik legislativních návrhů, a sice v oblasti investičních fondů, krytých dluhopisů a řešení sporů. Tyto návrhy jsou obsaženy v dnešním balíčku.

Souvislosti 

Evropská komise představila svůj akční plán pro unii kapitálových trhů, aby pomohla vybudovat skutečný jednotný kapitálový trh v celé EU, v roce 2015. Akční plán je jedním z hlavních pilířů investičního plánu pro Evropu, tzv. Junckerova plánu. Z jednotného kapitálové trhu budou těžit všechny členské státy EU, především ale hospodářská a měnová unie, neboť podpoří přeshraniční soukromé sdílení rizik v rámci eurozóny. To je klíčové pro vyrovnávání systémových ekonomických otřesů. 

Stojí na těchto čtyřech základních zásadách: 

  • Prohloubení finanční integrace a intenzivnější hospodářská soutěž

  • Vytvoření většího množství příležitostí pro investory

  • Napojení financování na reálnou ekonomiku podporou nebankovních zdrojů financování

  • Vytvoření silnějšího a odolnějšího finančního systému

Další informace 

Zpráva

Informační přehled

Podrobnější informace o návrzích

IP/18/1364

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar