Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kümme aastat REACH-määrust: muudame kemikaalid tarbijate, töötajate ja keskkonna jaoks ohutumaks

Brüssel, 5. märts 2018

Viimase 10 aasta jooksul on ELi peamine kemikaale käsitlev õigusakt („REACH“) märkimisväärselt parandanud inimeste tervise ja keskkonna kaitset ning edendanud loomkatsetele alternatiivide leidmist. Sellele tuginedes esitleb komisjon täna meetmeid, et määruse rakendamist veelgi lihtsustada.

Kemikaalid on igas mõttes osa meie elust. Neid leidub nii töökohtadel kui ka tarbekaupades, näiteks riietes, mänguasjades, mööblis ja elektriseadmetes. Nad on meie igapäevaelus hädavajalikud, kuid teatavad ained võivad kujutada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Täna avaldatud REACH-määruse läbivaatamine näitab, et tänu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale määrusele (REACH) tagavad ELi ettevõtjad ja ametiasutused kemikaalide ohutu kasutamise ning ohtlike ainete järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise.

Siseturu ja tööstuse volinik Elżbieta Bieńkowska sõnas: „REACH on kõige eesrindlikum ning põhjalikum kemikaale käsitlev õigusakt maailmas ning paljud riigid on järginud kemikaalide kasutamise reguleerimisel ELi eeskuju. ELi tööstus teeb nüüd kodanike ja keskkonna jaoks ohutumaid kemikaale. Me peame tuginema saavutatud edule ning tagama, et ELi tootjad ei satuks võrreldes kolmandate riikide tootjatega ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Selleks peame esmajoones tagama, et importkaubad vastavad kemikaale käsitlevatele ELi eeskirjadele.“

Keskkonnavolinik Karmenu Vella ütles: „Enamik eurooplasi tunneb muret selle pärast, et nad võivad kokku puutuda ohtlike kemikaalidega. REACH-määruse abil on EL edukalt nende muredega tegelenud, pakkudes laiemaid teadmisi kemikaalidest ja keelustades ELi turul ohtlikud kemikaalid. Määrus annab juba praegu teistele riikidele eeskuju keemiaalaste õigusaktide koostamiseks ning selle edasised täiendused võimaldavad meil oma kodanike tervist ja keskkonda veel paremini kaitsta.“

REACH-määrus annab Euroopa kodanikele konkreetseid tulemusi.

  • Ohutumad tooted tarbijatele, töötajatele ja keskkonnale. Kooskõlas REACH-määrusega on EL piiranud teatavate, inimeste tervist või keskkonda kahjustada võivate kemikaalide kasutamist või keelanud selle ning toetanud nende asendamist ohutumate alternatiividega. Näiteks kuuluvad nende hulka:

o kahjulike kemikaalide keelamine: 18 piirangut on välja antud erinevatele ainerühmadele, näiteks kroom, nikkel ja plii tarbekaupades; endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal bisfenool A kassatšekkides ning veekeskkonna jaoks mürgised nonüülfenoolühendid tekstiiltoodetes;

o kõige ohtlikumate ainete („väga ohtlikud ained“) asendamine ohutumate alternatiividega: praeguseks on välja selgitatud 181 kemikaali, millel võib olla tõsine mõju inimeste tervisele ja keskkonnale ning 43 kemikaali on kantud REACH-määruse autoriseerimisloetellu, mis tähendab, et ettevõtjad peavad taotlema luba nende kasutamiseks ning nende kasutamine tuleks järk-järgult lõpetada, kui sobivad alternatiivid on muutunud kättesaadavaks.

  • Mitteloomkatsed: REACH-määrus edendab loomkatsetele alternatiivseid meetodeid kemikaaliohu hindamiseks, vähendades loomkatsete vajadust. Komisjon eraldas aastatel 2012 kuni 2016 umbes 40 miljonit eurot aastas, et toetada alternatiivsete meetodite uurimist.
  • Terviklik andmekogu kemikaaliohutuse kohta ELi ühtsel turul: praeguseks on REACH-määruse kohase registreerimismenetluse käigus kogutud teavet rohkem kui 17 000 aine kohta 65 000 peamise ELis toodetud ja kasutatava kemikaali registreerimistoimikus. See on parandanud suhtlust ning läbipaistvust tarneahelas, võimaldades Euroopal kemikaalidega seotud riske paremini hallata ning kemikaalide siseturgu veelgi ühtlustada.

Et tarbijaid, töötajaid ja keskkonda veel paremini kaitsta, pakub Euroopa Komisjon täna välja hulga konkreetseid meetmeid REACH-määruse rakendamise parandamiseks. Need meetmed on ette nähtud selleks, et parandada ettevõtjate esitatud registreerimistoimikute kvaliteeti, lihtsustada üldist autoriseerimismenetlust ning tagada võrdsed võimalused ELi ja kolmandate riikide ettevõtjatele. Komisjon soovib VKEdele ka edaspidi nõuete täitmisel abi pakkuda ja parandada nõuete täitmise tagamist riikide ametiasutuste poolt.

Samuti soovib komisjon parandada sidusust REACH-määruse ning töötajate kaitset ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahel. Lisateavet saab siit.

Edasised sammud

Komisjon arutab REACH-määruse teise läbivaatamise tulemusi ja järelmeetmeid Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja sidusrühmadega avalikul konverentsil, mis on kavandatud 2018. aasta juuniks.

Taust

REACH on Euroopa Liidu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. See jõustus 2007. aastal ning sellega asendati Euroopa Liidu varasem kemikaale käsitlev õigusraamistik, mis oli loodud 1960. aastate lõpus ja 1970. aastatel. Põhimõtteliselt kehtib REACH-määrus peaaegu kõikide keemiliste ainete suhtes.

Vastavalt „saastaja maksab“ põhimõttele pandi REACH-määrusega tõendamise kohustus ettevõtjatele, tehes nad vastutavaks kemikaalide ohutuse eest tarneahelas. Ettevõtted peavad määrama kindlaks kemikaalidega kaasnevad riskid ja neid haldama, näidates, kuidas aineid ohutult kasutada. See nõuab uusi koostöövorme ettevõtjate vahel, parandades teabevahetust tarneahelas, ning vahendite väljatöötamist, et juhendada ja abistada ettevõtjaid ja riigiasutusi määruse rakendamisel.

Esimene registreerimise tähtaeg oli 2010. aastal, registreerimine algas aastal 2009. Eelregistreerimine (mis on vajalik, et registreerida olemasolevaid aineid ajatatud tähtaegadeks) toimus 2008. aastal. 31. mai 2018 on ettevõtete jaoks lõpptähtaeg kõigi kemikaalide registreerimiseks, mida toodetakse, imporditakse või turustatakse ELis üle ühe tonni aastas. See aruanne on teine REACH-määruse läbivaatamine.

Alates sellest, kui Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 2007. aastal asutati, on see mänginud olulist rolli kõigi REACHi menetluste rakendamises. ECHA haldab maailma suurimat keemiliste ainete andmebaasi ja võimaldab internetis hõlpsat juurdepääsu kemikaalide ohutusandmetele. ECHA rakendab ka muid kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte ning sellest peaks saama kemikaalide säästva majandamise teabekeskus.

Lisateave

TEABEKIRI

Komisjoni teatis: Komisjoni üldaruanne REACH-määruse toimimise ja teatavate elementide läbivaatamise kohta - Järeldused ja meetmed

Komisjoni talituste töödokument

IP/18/1362

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar