Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett EU som skyddar – Kommissionen stärker EU:s svar på olagligt innehåll online

Bryssel den 1 mars 2018

EU-kommissionen lovade i sitt meddelande om hantering av olagligt innehåll online i september 2017 att övervaka framstegen med att hantera olagligt innehåll online och bedöma om det behövs fler åtgärder för att se till att olagligt innehåll snabbt och proaktivt upptäcks och avlägsnas från nätet, t.ex. genom lagstiftning som kompletterar det befintliga regelverket.

Följaktligen rekommenderar EU-kommissionen i dag ett antal konkreta åtgärder – tillsammans med nödvändiga skyddsåtgärder – som företag och medlemsstaterna ska vidta för att driva detta arbete vidare innan den beslutar om lagstiftning krävs. Rekommendationerna gäller alla former av olagligt innehåll, allt från terrorisminnehåll, uppvigling till hat och våld och barnpornografi till varumärkesförfalskade varor och immaterialrättsintrång.

Rekommendationen bygger på det pågående arbetet inom branschen genom olika frivilliga initiativ som ska sörja för att allt olagligt innehåll fås bort från internet och stärker det arbete som gjorts inom ramen för olika initiativ.

– Onlineplattformarna har blivit många människors främsta informationskälla, så de har ett ansvar att skapa en säker miljö för användarna, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.Det som är olagligt offline är också olagligt online. Även om flera plattformar har avlägsnat mer olagligt innehåll än någonsin tidigare och på så sätt visat att självreglering kan fungera måste vi fortfarande reagera snabbare på terroristpropaganda och annat olagligt innehåll som allvarligt hotar vår säkerhet, trygghet och våra grundläggande rättigheter.

Spridningen av olagligt innehåll online undergräver allmänhetens förtroende för internet och utgör ett säkerhetshot. Framsteg har gjorts i arbetet med att skydda EU-invånarna online, men plattformarna måste arbeta hårdare med att avlägsna olagligt innehåll från nätet snabbare och effektivare. Resultat har uppnåtts tack vare frivilliga branschåtgärder som uppmuntrats av kommissionen genom EU:s internetforum om terrorisminnehåll online, uppförandekoden om motverkande av olaglig hatpropaganda på nätet och samförståndsavtalet om försäljning av varumärkesförfalskade varor. Men det finns ändå ett stort utrymme för effektivare åtgärder, i synnerhet gällande det mest akuta problemet med terrorisminnehåll, som medför allvarliga säkerhetsrisker.

Kraftfullare och effektivare åtgärder för att avlägsna olagligt innehåll

Dagens rekommendation innehåller konkreta åtgärder som ska sörja för att olagligt innehåll på nätet upptäcks och avlägsnas snabbare, stärka samarbetet mellan företag, betrodda anmälare och brottsbekämpande myndigheter samt öka öppenheten och skyddet för allmänheten.

  • Tydligare rutiner för ”anmälan och åtgärder”: Företagen bör införa enkla och öppna regler för anmälan av olagligt innehåll, även snabbspår för så kallade betrodda anmälare. För att undvika att innehåll som inte är olagligt avlägsnas av misstag bör innehållsleverantörer informeras om beslut om avlägsnande och ha möjlighet att överklaga dem.

  • Effektivare verktyg och proaktiv teknik: Företagen bör inrätta tydliga anmälningssystem för användarna. De bör ha verktyg för att proaktivt upptäcka och avlägsna olagligt innehåll, i synnerhet för terrorisminnehåll och innehåll som är olagligt oavsett sammanhanget, t.ex. barnpornografi eller varumärkesförfalskade varor.

  • Starkare skydd för de grundläggande rättigheterna: För att garantera att beslut om att avlägsna innehåll är korrekta och välgrundade, i synnerhet när automatiska verktyg används, bör företagen inrätta effektiva och lämpliga skyddsåtgärder, bland annat mänsklig övervakning och kontroll, med full respekt för de grundläggande rättigheterna, yttrandefriheten och dataskyddsreglerna.

  • Särskild hänsyn till små företag: Branschen bör, genom frivilliga arrangemang, samarbeta och utbyta erfarenheter, bästa praxis och tekniska lösningar, t.ex. verktyg som möjliggör automatisk upptäckt. Detta delade ansvar torde i synnerhet gynna mindre plattformar med mer begränsade resurser och sakkunskaper.

  • Närmare samarbete med myndigheter: Om det finns bevis för ett allvarligt brott eller misstanke om att olagligt innehåll utgör ett hot mot liv eller säkerhet bör företagen omedelbart informera de brottsbekämpande myndigheterna. Medlemsstaterna uppmanas att inrätta lämpliga rättsliga skyldigheter.

Dessa åtgärder kan variera beroende på det olagliga innehållets typ, och i rekommendationen uppmuntras företag att agera på ett proportionerligt sätt när de avlägsnar olagligt innehåll.

 

Ökat skydd mot terrorisminnehåll online

Terrorisminnehåll online utgör en särskilt allvarlig risk för säkerheten i EU och spridningen av sådant material måste hanteras som en ytterst viktig fråga. Därför rekommenderar kommissionen i dag dessutom särskilda bestämmelser för att ytterligare begränsa terrorisminnehåll online:

  • Entimmesregeln: Med tanke på att terrorisminnehåll gör mest skada under de första timmarna efter att det dyker upp på nätet bör alla företag som en allmän regel avlägsna sådant innehåll inom en timme efter att de uppmärksammats på det genom ett s.k. hänskjutande.

  • Snabbare upptäckt och effektivt avlägsnande: Förutom hänskjutanden bör internetföretag införa proaktiva åtgärder, bland annat automatisk detektion, för att effektivt och snabbt avlägsna eller blockera terrorisminnehåll och förhindra att det dyker upp på nytt efter att det har tagits bort. För att hjälpa mindre plattformar bör företagen utbyta och optimera tekniska verktyg och införa rutiner för bättre samarbete med de relevanta myndigheterna, bland annat Europol.

  • Förbättrade system för hänskjutande: Påskyndade förfaranden bör inrättas för att behandla hänskjutanden så fort som möjligt, medan medlemsstaterna måste se till att de har den kapacitet och de resurser som krävs för att upptäcka, identifiera och hänskjuta terrorisminnehåll.

  • Regelbunden rapportering: Medlemsstaterna bör regelbundet, helst var tredje månad, rapportera till kommissionen om hänskjutanden och uppföljningen av dem samt samarbetet med företag i allmänhet för att bekämpa terrorisminnehåll online.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att övervaka hur rekommendationen genomförs i praktiken och besluta om det krävs ytterligare åtgärder, t.ex. lagstiftning.

Kommissionen kommer också att fortsätta sitt analysarbete i tätt samarbete med berörda parter. Som en del av detta arbete kommer den att inleda ett offentligt samråd inom de kommande veckorna.

För att kommissionen ska kunna övervaka effekterna av rekommendationen kommer medlemsstaterna och företagen att vara skyldiga att lämna relevant information om terrorisminnehåll till den inom tre månader och annat olagligt innehåll inom sex månader.

 

Bakgrund

EU har försökt motarbeta olagligt innehåll på nätet genom både bindande och icke-bindande åtgärder inom såväl områdesspecifika som mer övergripande initiativ. Det pågående arbetet inom branschdialogerna med företag visar positiva resultat. Till exempel avlägsnar internetföretagen nu, inom ramen för uppförandekoden om motverkande av olaglig hatpropaganda online, i genomsnitt 70 % av all olaglig hatpropaganda som anmäls till dem och i mer än 80 % av fallen har avlägsnandet skett inom 24 timmar. Olagligt innehåll på nätet är dock fortfarande ett allvarligt problem med betydande konsekvenser för allmänhetens och företagens säkerhet och trygghet, vilket undergräver förtroendet för den digitala ekonomin. 

Efter Europeiska rådets slutsatser från juni 2017 och på grundval av olika dialoger med branschen gav kommissionen i september 2017 riktlinjer och gemensamma verktyg för att snabbt och proaktivt upptäcka och avlägsna olagligt innehåll som uppmanar till hat, våld och terrorism online och förhindra att det dyker upp på nytt. Kommissionen uppgav också att det kan krävas andra åtgärder – t.ex. lagstiftning – för att få bort olagligt innehåll från nätet. Sedan dess har kommissionen uppmanat onlineplattformarna att intensifiera och påskynda sina insatser för att förhindra, upptäcka och avlägsna olagligt innehåll online, framför allt terrorisminnehåll, så fort som möjligt.

 

Läs mer

Memo: Vanliga frågor: EU-kommissionens rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online

Faktablad om olagligt innehåll online

Pressmeddelande: Säkerhetsunionen: Kommissionen följer upp terroristradikalisering

Uttalande: Avlägsnande av olagligt innehåll på nätet: Kommissionen efterlyser ökade ansträngningar och snabbare framsteg på alla sidor

Pressmeddelande: Säkerhetsunionen: Kommissionen tar krafttag mot olagligt innehåll online

Meddelande: Hantering av olagligt innehåll online – Mot ett ökat ansvar för onlineplattformar

Pressmeddelande: Företag inom sociala medier måste göra mer för att följa EU:s konsumentskyddsregler

EU-kommissionens rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online

IP/18/1169

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar