Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropa, kas sargā: Komisija pastiprina ES atbildes pasākumus pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

Briselē, 2018. gada 1. martā

Savā 2017. gada septembra paziņojumā par cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē Eiropas Komisija solīja uzraudzīt progresu cīņā pret nelikumīgu saturu tiešsaistē un novērtēt, vai nelikumīga tiešsaistes satura ātras un proaktīvas atklāšanas un izņemšanas nodrošināšanai ir vajadzīgi papildu pasākumi, ieskaitot iespējamus leģislatīvus pasākumus, kas papildinātu spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Savā 2017. gada septembra paziņojumā par cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē Eiropas Komisija solīja uzraudzīt progresu cīņā pret nelikumīgu saturu tiešsaistē un novērtēt, vai nelikumīga tiešsaistes satura ātras un proaktīvas atklāšanas un izņemšanas nodrošināšanai ir vajadzīgi papildu pasākumi, ieskaitot iespējamus leģislatīvus pasākumus, kas papildinātu spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Šodien, turpinot iesākto darbu, Komisija līdztekus vajadzīgajiem drošības pasākumiem ieteica vairākus operatīvus pasākumus, kas uzņēmumiem un dalībvalstīm būtu jāveic, lai minēto cīņu pastiprinātu, kamēr Komisija lems par nepieciešamību ierosināt leģislatīvus priekšlikumus. Šie ieteikumi attiecas uz visa veida nelikumīgo saturu, sākot no tāda, kas saistīts ar terorismu, kūdīšanu uz naidu un vardarbību, un beidzot ar materiāliem par bērnu seksuālu izmantošanu, viltotām precēm un autortiesību pārkāpumiem.

Ieteikums balstās uz līdzšinējo darbu, kas vairāku brīvprātīgu iniciatīvu ietvaros tiek veikts kopā ar nozares pārstāvjiem ar mērķi panākt, lai internetā nebūtu nelikumīga satura, un tas pastiprina dažādu iniciatīvu ietvaros notiekošās darbības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips teica: "Tiešsaistes platformas pamazām kļūst par galveno piekļuves kanālu informācijai, tāpēc to uzdevums ir nodrošināt drošu vidi saviem lietotājiem. Nelikumīgs saturs bezsaistē ir nelikumīgs arī tiešsaistē. Lai gan daudzas interneta platformas ir izņēmušas vairāk nelikumīga satura kā jebkad agrāk, pierādot, ka pašregulējums strādā, mums būtu ātrāk jāvēršas pret terorisma propagandu un pārējo nelikumīgo saturu, kas nopietni apdraud mūsu iedzīvotāju drošību un pamattiesības.”

Nelikumīga tiešsaistes satura izplatīšanās apdraud iedzīvotāju uzticēšanos internetam un rada drošības riskus. Saistībā ar Eiropas iedzīvotāju aizsardzību tiešsaistē ir panākts zināms progress, tomēr tiešsaistes platformām vajadzētu ar divkāršu spēku cīnīties, lai nelikumīgo saturu tīmeklī dzēstu ātrāk un efektīvāk. Rezultāti ir sasniegti ar brīvprātīgajiem pasākumiem, ko nozare īstenoja pēc Komisijas aicinājuma, — ES Interneta forumu, kas attiecas uz teroristisku saturu tiešsaistē, Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē un saprašanās memorandu par viltotu preču tirdzniecību. Tomēr pastāv iespējas rīkoties vēl apņēmīgāk un efektīvāk, jo īpaši attiecībā uz teroristisko saturu, kas ir akūtākā problēma, jo nopietni apdraud iedzīvotāju drošību.

Stingrāka kārtība efektīvākai nelikumīga satura izņemšanai

Šodien publicētais ieteikums izklāsta operatīvos pasākumus, kuru mērķis ir panākt ātrāku nelikumīga tiešsaistes satura atklāšanu un izņemšanu, pastiprināt sadarbību uzņēmumu, uzticamu signalizētāju un tiesībaizsardzības iestāžu starpā un uzlabot pārredzamību un drošības pasākumus iedzīvotāju labā.

  • Skaidrākas paziņošanas un rīcības procedūras: uzņēmumiem būtu jāizstrādā vienkārši un pārredzami noteikumi, kā paziņot par nelikumīgu saturu, tostarp paātrinātas procedūras tā dēvētajiem “uzticamajiem signalizētājiem”. Lai nepieļautu tāda satura nejaušu izņemšanu, kas nav nelikumīgs, satura nodrošinātāji būtu jāinformē par lēmumu saturu izņemt un tiem būtu jāsniedz iespēja apstrīdēt šo lēmumu.

  • Efektīvāki rīki un proaktīvas tehnoloģijas: uzņēmumiem būtu jānodrošina skaidras paziņošanas sistēmas, kas paredzētas lietotājiem. Uzņēmumu rīcībā vajadzētu būt proaktīviem rīkiem, ar ko atklāt un izņemt nelikumīgu saturu, jo īpaši tas attiecas uz teroristisku saturu un tādu saturu, kas uzskatāms par nelikumīgu neatkarīgi no konteksta, piemēram, materiāliem par bērnu seksuālu izmantošanu vai viltotām precēm.

  • Stingrāki drošības pasākumi, kas paredzēti pamattiesību ievērošanas nodrošināšanai: lai nodrošinātu, ka lēmumi par satura izņemšanu ir precīzi un pietiekami pamatoti, jo īpaši tad, ja tiek izmantoti automatizēti rīki, uzņēmumiem būtu jāievieš efektīvi un pienācīgi drošības pasākumi, ieskaitot cilvēku veiktu pārraudzību un pārbaudes, pilnībā ievērojot tiesības uz vārda brīvību un datu aizsardzības noteikumus.

  • Īpaši labvēlīga politika attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem: nozarei, izmantojot brīvprātīgus mehānismus, vajadzētu sadarboties, apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi, kā arī tehnoloģiskajiem risinājumiem, tostarp rīkiem, kas nodrošina automātisku satura noteikšanu.Šāda dalīta atbildība sniegtu daudz ieguvumu mazajām platformām, kuru rīcībā ir ierobežoti resursi un kuru pieredze ir mazāka.

  • Ciešāka sadarbība ar iestādēm: ja ir pierādījumi par nopietnu noziedzīgu nodarījumu vai aizdomas, ka nelikumīgs saturs rada risku dzīvībai vai drošībai, uzņēmumiem par to nekavējoties jāinformē tiesībaizsardzības iestādes. Dalībvalstis tiek mudinātas noteikt atbilstīgus juridiskus pienākumus.

Pasākumi var atšķirties atkarībā no nelikumīgā satura veida, un ieteikumā uzņēmumi aicināti ievērot proporcionalitātes principu, kad tie izņem nelikumīgo saturu.

 

Labāka aizsardzība pret teroristisku saturu tiešsaistē

Teroristisks saturs internetā rada ļoti nopietnu risku Eiropas iedzīvotāju drošībai, un šāda satura izplatīšana būtu jāapkaro augstākās pakāpes steidzamības kārtībā. Tāpēc šodien Komisija vēl papildus ieteica specifiskus noteikumus, kā stingrāk ierobežot teroristisku saturu tiešsaistē.

  • Vienas stundas noteikums: ņemot vērā to, ka teroristisks saturs visvairāk apdraudējuma rada pirmo stundu laikā pēc tā parādīšanās tiešsaistē, visiem uzņēmumiem šāds saturs vienmēr būtu jāizņem vienas stundas laikā pēc pieprasījuma.

  • Ātrāka atklāšana un efektīva izņemšana: papildus reaģēšanai uz pieprasījumiem izņemt saturu interneta uzņēmumiem būtu jāīsteno proaktīvi pasākumi, tostarp satura automātiska noteikšana, lai efektīvi un ātri izņemtu teroristisku saturu vai liegtu tam piekļuvi, kā arī nepieļautu atkārtotu tā parādīšanos pēc izņemšanas. Lai palīdzētu mazajām platformām, uzņēmumiem būtu jādalās ar atbilstošiem tehniskajiem rīkiem un tie jāoptimizē, kā arī jāievieš operatīvi mehānismi labākai sadarbībai ar attiecīgajām iestādēm, ieskaitot Eiropolu.

  • Uzlabota pieprasījumu sistēma: lai iespējami īsā laikā apstrādātu pieprasījumus izņemt saturu, būtu jāievieš paātrinātas procedūras, bet dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tām ir vajadzīgās spējas un resursi, lai atklātu, identificētu un pieprasītu izņemt teroristisku saturu.

  • Regulāra ziņojumu iesniegšana: dalībvalstīm būtu regulāri, vēlams, reizi trijos mēnešos jāziņo Komisijai par pieprasījumiem saistībā ar teroristiska tiešsaistes satura ierobežošanu un to kontroli, kā arī par vispārējo sadarbību ar uzņēmumiem.

Turpmākie pasākumi

Komisija uzraudzīs darbības, kas veiktas, reaģējot uz šo ieteikumu, un vajadzības gadījumā lems, vai nepieciešams veikt papildu pasākumus, tostarp, pieņemt tiesību aktus.

Komisija, cieši sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, arī turpinās analītisko darbu un šajā sakarā tuvākajās nedēļās uzsāks sabiedrisko apspriešanu par šo jautājumu.

Lai varēti uzraudzīt, cik efektīvi darbojas ieteikums, dalībvalstīm un uzņēmumiem attiecīgā informācija par teroristisko saturu būs jāiesniedz trīs mēnešu laikā, un par cita veida nelikumīgo saturu — sešu mēnešu laikā.

 

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība uz nelikumīga tiešsaistes satura problēmu ir reaģējusi gan ar juridiski saistošiem, gan brīvprātīgiem pasākumiem nozaru un horizontālo iniciatīvu ietvaros. Pašlaik notiekošais darbs, kas ietver dialogus ar uzņēmumiem attiecīgajās nozarēs, ir devis pozitīvus rezultātus. Piemēram, Rīcības kodeksa cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē ietvaros interneta uzņēmumi izņem vidēji 70 % no paziņotajiem nelikumīgajiem naidīgajiem izteikumiem, turklāt vairāk nekā 80 % gadījumu izņemšana notiek 24 stundu laikā. Tomēr nelikumīgs saturs tiešsaistē joprojām ir nopietna problēma, kas rada nopietnas sekas attiecībā uz iedzīvotāju un uzņēmumu drošību un mazina uzticēšanos digitālajai ekonomikai. 

Balstoties uz Eiropadomes 2017. gada jūnija secinājumiem un pamatojoties uz dialogiem ar nozari, Komisija izstrādāja norādījumus un aprakstīja kopīgos rīkus, ar ko ātri un proaktīvi noteikt un izņemt nelikumīgu saturu, ar kuru tiek kurināts naids un aicināts uz vardarbību un terorismu, un nepieļaut tā atkārtotu parādīšanos. Komisija arī norādīja, ka nelikumīga tiešsaistes satura izņemšanai, iespējams, būs vajadzīgi vēl citi pasākumi, ieskaitot leģislatīvus pasākumus. Kopš minēto secinājumu publiskošanas Komisija ir aicinājusi tiešsaistes platformas pastiprināt un paātrināt procedūras, kas vērstas uz nelikumīga tiešsaistes satura, jo īpaši teroristiska satura, nepieļaušanu, atklāšanu un izņemšanu iespējami īsā laikā.

 

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums: Bieži uzdotie jautājumi: Komisijas ieteikums par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

Faktu lapa par nelikumīgu saturu tiešsaistē

Paziņojums presei: Drošības savienība: Komisija veic turpmākus pasākumus saistībā ar cīņu pret teroristu radikalizāciju

Paziņojums: Komisija aicina visas iesaistītās personas pielikt vairāk pūļu un gūt ātrākus rezultātus saistībā ar nelikumīga tiešsaistes satura izņemšanu

Paziņojums presei: Drošības savienība: Komisija pastiprina cīņu pret nelikumīgu tiešsaistes saturu

Paziņojums: Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē — tiešsaistes platformu atbildības kāpināšana

Paziņojums presei: Sociālo mediju uzņēmumiem jādara vairāk, lai pilnībā ievērotu ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus

Komisijas ieteikums par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

IP/18/1169

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar