Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sauganti Europa. Komisija stiprina ES atsaką į neteisėtą turinį internete

Briuselis, 2018 m. kovo 1 d.

Europos Komisija 2017 m. rugsėjo mėn. Komunikate dėl kovos su neteisėtu turiniu internete pažadėjo stebėti kovos su neteisėtu turiniu internete pažangą ir įvertinti, ar reikia papildomų priemonių, padedančių greitai ir aktyviai aptikti bei šalinti neteisėtą turinį internete, be kita ko, galimų teisėkūros priemonių, kuriomis būtų papildyta dabartinė reguliavimo sistema.

Šiandien Komisija žengia tolesnį žingsnį ir, prieš nuspręsdama, ar reikės pasiūlyti teisės aktų, rekomenduoja veiklos priemones ir būtinas papildomas apsaugos priemones, kurių turi imtis įmonės ir valstybės narės, kad darbas šioje srityje vyktų intensyviau. Šios rekomendacijos taikomos visų rūšių neteisėtam turiniui: teroristiniam, neapykantą ir smurtą kurstančiam turiniui, seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagai, suklastotiems produktams ir autorių teises pažeidžiančiam turiniui.

Rekomendacija parengta atsižvelgiant į kartu su šio sektoriaus atstovais vykdomas įvairias savanoriškas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad internete nebūtų neteisėto turinio. Ja įtvirtinami veiksmai, kurių imtasi įgyvendinant skirtingas iniciatyvas.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Interneto platformos žmonėms tampa pagrindiniu informacijos šaltiniu, todėl jose turi būti sukurta saugi aplinka jų naudotojams. Kas neteisėta fiziniame pasaulyje, neteisėta ir internete. Kelios platformos šiuo metu pašalina daugiau turinio nei bet kada anksčiau – tai rodo, kad savireguliavimas gali būti veiksmingas. Visgi kol kas dar nepakankamai greitai reaguojame į teroristinę propagandą ir kitą neteisėtą turinį, keliantį didelę grėsmę mūsų piliečių saugumui, saugai ir pagrindinėms teisėms.“

Neteisėto turinio sklaida internete mažina piliečių pasitikėjimą internetu ir kelia grėsmę saugumui. Nors užtikrinant Europos gyventojų apsaugą internete padaryta pažanga, platformų operatoriai turi dėti dar daugiau pastangų, kad neteisėtas turinys iš tinklo būtų šalinamas greičiau ir veiksmingiau. Komisijos raginimu sektoriaus atstovų taikomos savanoriškos priemonės, pavyzdžiui, kovai su teroristiniu turiniu internete skirto ES interneto forumo veikla, Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksas ir Susitarimo memorandumas dėl prekybos suklastotomis prekėmis, duoda rezultatų. Tačiau darbuotis šioje srityje dar galima daug veiksmingiau – visų pirma tai pasakytina apie skubiausiai spręstiną teroristinio turinio, kuris kelia didelių pavojų saugumui, klausimą.

Tinkamesnės veiksmingiau neteisėtą turinį šalinti padedančios procedūros

Šiandien teikiamoje rekomendacijoje nustatomos veiklos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad neteisėtas turinys internete būtų aptinkamas ir šalinamas greičiau, sustiprinti įmonių, patikimų pranešėjų ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir padidinti skaidrumą bei piliečių apsaugą.

  • Aiškesnės pranešimo ir veiksmų procedūros. Įmonės turėtų nustatyti paprastas ir skaidrias pranešimo apie neteisėtą turinį taisykles, be kita ko, patikimiems pranešėjams skirtas paspartintas procedūras. Kad netyčia nebūtų pašalintas turinys, kuris nėra neteisėtas, turinio teikėjai turėtų būti informuojami apie sprendimus pašalinti turinį ir turėti galimybę juos užginčyti.

  • Veiksmingesnės priemonės ir aktyvios technologijos. Įmonės turėtų nustatyti aiškias naudotojams skirtas pranešimo sistemas. Jos turėtų turėti aktyvių neteisėto turinio aptikimo ir šalinimo priemonių, kurios visų pirma būtų taikomos teroristiniam turiniui ir turiniui, kurio neteisėtumas gali būti nustatomas be konteksto, tokiam kaip seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga ar suklastotos prekės.

  • Geresnės pagrindinių teisių apsaugos priemonės. Kad sprendimai pašalinti turinį būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti, ypač tais atvejais, kai naudojamos automatinės priemonės, įmonės turėtų taikyti veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, tokias kaip žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, kad būtų visapusiškai paisoma pagrindinių teisių, saviraiškos laisvės ir duomenų apsaugos taisyklių.

  • Ypatingas dėmesys mažoms įmonėms. Sektoriaus atstovai turėtų sudaryti savanoriškus susitarimus bendradarbiauti ir keistis patirtimi, geriausia praktika ir technologiniais sprendimais, be kita ko, automatinio aptikimo priemonėmis. Prisiėmę šią bendrą atsakomybę, jie ypač padėtų mažesnių platformų operatoriams, kurie neturi daug išteklių ir praktinių žinių.

  • Glaudesnis bendradarbiavimas su valdžios institucijomis. Jei esama sunkų nusikaltimą įrodančių faktų arba įtariama, kad neteisėtas turinys kelia pavojų gyvybei arba saugumui, įmonės turėtų nedelsdamos informuoti apie tai teisėsaugos institucijas. Valstybės narės raginamos nustatyti atitinkamus teisinius įpareigojimus.

Šios priemonės gali skirtis priklausomai nuo neteisėto turinio pobūdžio, todėl rekomendacijoje įmonės raginamos šalinant neteisėtą turinį laikytis proporcingumo principo.

 

Geresnė apsauga nuo teroristinio turinio internete

Internete skelbiamas teroristinis turinys kelia itin didelį pavojų Europos gyventojų saugumui, todėl būtina kuo skubiau spręsti jo gausėjimo klausimą. Todėl šiandien Komisija pateikia ir papildomų konkretesnių rekomendacijų, kuriomis siekiama dar labiau pažaboti teroristinį turinį internete.

  • Vienos valandos taisyklė. Teroristinis turinys yra žalingiausias pirmąsias valandas po jo pasirodymo internete, todėl visos įmonės paprastai turėtų jį pašalinti per valandą nuo su juo susijusio kreipimosi gavimo.

  • Greitesnis aptikimas ir veiksmingas šalinimas. Siekdamos veiksmingai ir greitai šalinti teroristinį turinį ar panaikinti prieigą prie jo ir užtikrinti, kad pašalintas turinys neatsirastų iš naujo, interneto įmonės, be kreipimųsi sistemos, turėtų taikyti aktyvias, be kita ko, automatinio aptikimo, priemones. Kad būtų padedama mažesnėms platformoms, įmonės turėtų keistis tinkamomis technologinėmis priemonėmis bei jas optimizuoti ir sudaryti darbo susitarimus, sudarančius sąlygas geriau bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis, įskaitant Europolą.

  • Patobulinta kreipimųsi sistema. Kad kreipimaisi būtų tvarkomi kuo skubiau, turėtų būti nustatytos paspartintos procedūros, o valstybės narės turi užtikrinti, kad turėtų pajėgumų ir išteklių, reikalingų teroristiniam turiniui aptikti ir nustatyti bei kreipimamsi dėl jo teikti.

  • Reguliarus ataskaitų teikimas. Valstybės narės turėtų reguliariai, pageidautina, kas tris mėnesius, pranešti Komisijai apie kreipimusis bei veiksmus, kurių imtasi į juos reaguojant, ir apskritai apie bendradarbiavimą su įmonėmis siekiant pažaboti teroristinį turinį internete.

Tolesni veiksmai

Komisija stebės veiksmus, kurių imtasi pagal šią rekomendaciją, ir nuspręs, ar reikia imtis papildomų priemonių, įskaitant, jei reikia, teisės aktų rengimą.

Glaudžiai bendradarbiaudama su suinteresuotosiomis šalimis Komisija tęs ir analitinį darbą. Artimiausiomis savaitėmis ji paskelbs su šiuo darbu susijusias viešas konsultacijas.

Kad būtų galima atlikti rekomendacijos poveikio stebėseną, valstybės narės ir įmonės turės per tris mėnesius pateikti aktualią informaciją apie teroristinį turinį, o per šešis mėnesius – aktualią informaciją apie kitą neteisėtą turinį.

 

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga sprendžia neteisėto turinio internete problemą vykdydama sektorines ir horizontaliąsias iniciatyvas ir taikydama su jomis susijusias įpareigojamąsias ir neįpareigojamąsias priemones. Sektoriniais dialogais su įmonėmis pagrįstas darbas duoda teigiamų rezultatų. Pavyzdžiui, laikydamosi Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodekso, interneto įmonės šiuo metu pašalina vidutiniškai 70 proc. nusikalstamo neapykantą kurstančio turinio, apie kurį joms pranešta, ir daugiau kaip 80 proc. šių atvejų turinys pašalinamas per 24 valandas. Tačiau neteisėtas turinys internete išlieka didelė problema, daranti didžiulį poveikį piliečių ir įmonių saugumui bei saugai ir mažinanti jų pasitikėjimą skaitmenine ekonomika. 

Atsižvelgdama į 2017 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir įvairius dialogus su sektoriaus atstovais, Komisija 2017 m. rugsėjo mėn. pateikė gairių ir nurodė bendras priemones, padedančias greitai ir aktyviai aptikti bei šalinti internete pateikiamą neapykantą, smurtą ir terorizmą kurstantį neteisėtą turinį ir užtikrinti, kad jis neatsirastų iš naujo. Komisija taip pat nurodė, kad neteisėtam turiniui iš tinklo pašalinti gali reikėti ir kitų, be kita ko, teisėkūros priemonių. Nuo tada Komisija ragina interneto platformų operatorius dėti daugiau pastangų, kad būtų galima kuo greičiau aptikti ir šalinti internete pateikiamą neteisėtą, ypač su terorizmu susijusį, turinį.

 

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas „Dažnai užduodami klausimai. Komisijos rekomendacija dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių“

Informacijos suvestinė „Neteisėtas turinys internete“

Pranešimas spaudai „Saugumo sąjunga. Komisija imasi tolesnių veiksmų dėl kovos su teroristų radikalizacija“

Pareiškimas „Neteisėto turinio internete šalinimas. Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis dėti daugiau pastangų ir sparčiau daryti pažangą“

Pranešimas spaudai „Saugumo sąjunga. Komisija aktyviau kovos su neteisėtu turiniu internete“

Komunikatas „Kova su neteisėtu turiniu internete. Siekis didinti interneto platformų atsakomybę“

Pranešimas spaudai „Socialinės žiniasklaidos bendrovės turi nuveikti daugiau, kad visapusiškai laikytųsi ES vartotojų apsaugos taisyklių“

Komisijos rekomendacija dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių

IP/18/1169

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar