Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Suojeleva Eurooppa: Komissio vahvistaa EU:n toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Bryssel 1. maaliskuuta 2018

Syyskuussa 2017 antamassaan tiedonannossa laittoman verkkosisällön torjunnasta Euroopan komissio lupasi seurata edistymistä laittoman verkkosisällön torjunnassa ja arvioida, ovatko lisätoimet tarpeen, jotta varmistetaan ripeä ja ennakoiva laittoman verkkosisällön havaitseminen ja poistaminen, mukaan luettuna mahdolliset lainsäädäntötoimenpiteet olemassa olevan sääntelykehyksen täydentämiseksi.

Jatkotoimenpiteenä komissio suosittaa nyt erilaisia operatiivisia toimenpiteitä – joihin liittyy tarvittavat suojatoimet – yritysten ja jäsenvaltioiden toteutettavaksi näiden toimien vahvistamiseksi edelleen, ennen kuin se päättää, onko tarpeen ehdottaa lainsäädäntöä. Nämä suositukset koskevat kaikenlaista laitonta sisältöä, kuten terroristista sisältöä, vihaan ja väkivaltaan yllyttämistä, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, väärennettyjä tuotteita ja tekijänoikeusloukkauksia.

Suositus pohjautuu toimialan kanssa erilaisten vapaaehtoisten aloitteiden kautta käynnissä olevaan työhön sen varmistamiseksi, että internetissä ei ole laitonta sisältöä, ja se vahvistaa eri aloitteiden piirissä tehtyjä toimia.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip luonnehtii toimenpiteitä seuraavasti: ”Verkkoalustoista on tulossa ihmisten pääasiallinen keino saada tietoa, joten niiden vastuulla on tarjota turvattu ympäristö käyttäjilleen. Se mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa. Samalla kun monet verkkoalustat ovat poistaneet laitonta sisältöä enemmän kuin koskaan aikaisemmin – mikä osoittaa, että itsesääntely voi toimia – meidän on edelleen reagoitava nopeammin terroristisen propagandan ja muun laittoman sisällön torjumiseksi, sillä se on vakava uhka kansalaistemme turvallisuudelle ja perusoikeuksille”.

Laittoman sisällön leviäminen verkossa heikentää kansalaisten luottamusta internetiin ja aiheuttaa turvallisuusuhkia. Vaikka eurooppalaisten suojelemisessa verkkoympäristössä onkin edistytty, verkkoalustojen on entisestään vahvistettava toimiaan laittoman sisällön poistamiseksi verkosta nopeammin ja tehokkaammin. Komissio kannustaa toimialan vapaaehtoisia toimenpiteitä terroristista verkkosisältöä käsittelevän EU:n internetfoorumin, verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjumista koskevien käytännesääntöjen ja väärennettyjen tuotteiden myynnistä internetissä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kautta, ja näillä toimenpiteillä on saatu aikaan tuloksia. Tehokkaammille toimille on kuitenkin suuri tarve erityisesti silloin, kun on kyse polttavimmasta kysymyksestä eli terroristisesta sisällöstä, joka aiheuttaa vakavia turvallisuusriskejä.

Vahvempia menettelyjä laittoman sisällön poistamiseksi tehokkaammin

Tänään annettavassa suosituksessa esitetään operatiivisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan laittoman verkkosisällön nopeampi havaitseminen ja poistaminen, vahvistetaan yhteistyötä yritysten, luotettavien ilmoittajien ja lainvalvontaviranomaisten välillä ja lisätään läpinäkyvyyttä ja suojatoimia kansalaisten kannalta:

  • Selkeämpiä ilmoitus- ja toimintamenettelyjä: Yritysten olisi vahvistettava helpot ja läpinäkyvät säännöt laittoman sisällön ilmoittamista varten, mukaan luettuna nopeutetut menettelyt luotettavia ilmoittajia varten. Jotta vältettäisiin sellaisen sisällön tahaton poistaminen, joka ei ole laitonta, sisällöntuottajille olisi ilmoitettava näistä päätöksistä, ja heillä olisi oltava mahdollisuus vastustaa niitä.

  • Tehokkaampia välineitä ja ennakoivaa teknologiaa: Yritysten olisi otettava käyttöön selkeät ilmoitusjärjestelmät käyttäjiä varten. Niillä olisi oltava ennakoivia välineitä laittoman sisällön havaitsemiseen ja poistamiseen erityisesti, kun on kyse terroristisesta sisällöstä ja sisällöstä, jota voidaan pitää ilmeisen laittomana, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali tai väärennetyt tuotteet.

  • Vahvemmat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi: Jotta varmistetaan, että päätökset sisällön poistamiseksi ovat oikeita ja perusteltuja – erityisesti silloin, kun käytetään automaattisia välineitä – yritysten olisi otettava käyttöön tehokkaat ja asianmukaiset suojatoimet, joihin kuuluu myös ihmisen tekemä valvonta ja tarkastus siten, että noudatetaan täysimääräisesti perusoikeuksia, ilmaisunvapautta ja tietosuojasääntöjä.

  • Erityishuomiota pieniin yrityksiin: Toimialan olisi vapaaehtoisten järjestelyjen avulla tehtävä yhteistyötä ja jaettava kokemuksia, parhaita käytänteitä ja teknisiä ratkaisuja, kuten välineitä, jotka mahdollistavat automaattisen havaitsemisen. Tämän jaetun vastuun pitäisi hyödyttää erityisesti pienempiä verkkoalustoja, joilla on rajallisesti resursseja ja asiantuntemusta.

  • Tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten kanssa: Jos on näyttöä vakavasta rikoksesta tai epäily siitä, että laiton sisältö uhkaa henkeä tai turvallisuutta, yritysten olisi viipymättä ilmoitettava asiasta lainvalvontaviranomaisille. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön asianmukaiset oikeudelliset velvoitteet.

Nämä toimenpiteet voivat olla erilaisia laittoman sisällön luonteen mukaan, ja suosituksessa kannustetaan yrityksiä noudattamaan suhteellisuusperiaatetta, kun ne poistavat laitonta sisältöä.

 

Lisäsuojaa terroristista verkkosisältöä vastaan

Terroristinen verkkosisältö aiheuttaa erityisen vakavan riskin eurooppalaisten turvallisuudelle, ja sen leviämiseen on suhtauduttava äärimmäisen kiireellisenä asiana. Tästä syystä komissio suosittelee tänään lisäksi tarkempia säännöksiä, joiden tarkoituksena on entistä vahvemmin torjua terroristista verkkosisältöä:

  • Yhden tunnin sääntö: Koska terroristinen sisältö on haitallisinta ensimmäisten tuntien aikana sen ilmestyttyä verkkoon, pääsääntönä on, että kaikkien yritysten olisi poistettava tällainen sisältö yhden tunnin kuluessa sen ilmoittamisesta.

  • Nopeampi havaitseminen ja tehokas poistaminen: Ilmoitusten lisäksi internetyritysten olisi toteutettava ennakoivia toimenpiteitä – niihin kuuluu automaattinen havaitseminen terroristisen sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi tehokkaasti ja ripeästi sekä sen uudelleenilmestymisen estämiseksi, kun se on poistettu. Jotta avustettaisiin pienempiä verkkoalustoja, olisi yritysten jaettava ja optimoitava asianmukaisia teknisiä välineitä ja otettava käyttöön työjärjestelyjä, joilla parannetaan yhteistyötä asiaankuuluvien viranomaisten, kuten Europolin, kanssa.

  • Parannettu ilmoitusjärjestelmä: Olisi otettava käyttöön nopeutettuja menettelyjä ilmoitusten käsittelemiseksi mahdollisimman nopeasti, ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on tarvittavat valmiudet ja resurssit terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja ilmoittamiseen.

  • Säännöllinen raportointi: Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle säännöllisesti, mielellään joka kolmas kuukausi, ilmoituksista ja niiden jatkotoimista sekä yleisestä yhteistyöstä yritysten kanssa terroristisen verkkosisällön torjumiseksi.

Seuraavat vaiheet

Komissio seuraa tämän suosituksen johdosta toteutettuja toimia ja päättää, tarvitaanko lisätoimia ja tarvittaessa myös lainsäädäntöä.

Komissio jatkaa myös analysointityötä läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja käynnistää tämän asian tiimoilta julkisen kuulemisen lähiviikkoina.

Jotta suosituksen vaikutuksia voidaan seurata, jäsenvaltioiden ja yritysten edellytetään toimittavan asiaan liittyvää tietoa terroristisesta sisällöstä kolmen kuukauden kuluessa ja muusta laittomasta sisällöstä kuuden kuukauden kuluessa.

 

Tausta

Euroopan unioni on vastannut laittoman verkkosisällön haasteeseen sekä sitovilla että ei-sitovilla toimenpiteillä alakohtaisten ja monialaisten aloitteiden yhteydessä. Meneillään oleva työ alakohtaisissa vuoropuheluissa yritysten kanssa osoittaa myönteisiä tuloksia. Esimerkiksi verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjumista koskevien käytännesääntöjen ansiosta internetyritykset poistavat nyt keskimäärin 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta, ja yli 80 prosentissa näistä tapauksista poistaminen tapahtuu 24 tunnin sisällä. Laiton verkkosisältö on kuitenkin edelleen vakava ongelma, jolla on merkittäviä seurauksia kansalaisten ja yritysten turvallisuudelle, ja tämä heikentää luottamusta digitaalitalouteen. 

Kesäkuussa 2017 annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien johdosta ja toimialan kanssa syyskuussa 2017 käytyjen useiden vuoropuhelujen pohjalta komissio antoi ohjeita ja esitti yhteisiä välineitä, joilla voidaan ripeästi ja ennakoivasti havaita, poistaa ja estää uudelleen ilmestymästä laitonta verkkosisältöä, jolla yllytetään vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin. Komissio ilmaisi myös, että muita toimenpiteitä voidaan tarvita laittoman sisällön poistamiseen verkosta, lainsäädäntötoimenpiteet mukaan luettuina. Sen jälkeen komissio on hoputtanut verkkoalustoja lisäämään ja vauhdittamaan toimiaan laittoman verkkosisällön ja erityisesti terrorismiin liittyvän sisällön estämiseksi, havaitsemiseksi ja poistamiseksi mahdollisimman nopeasti.

 

Lisätietoja

Memo: Usein kysyttyä: Komission suositus tehokkaista toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Tiedote laittomasta verkkosisällöstä

Lehdistötiedote: Turvallisuusunioni: Komissio jatkaa terrorismin ja radikalisoitumisen torjuntatoimia

Lausuma: Laittoman verkkosisällön poistaminen: Komissio pyytää lisätoimia ja nopeampaa edistystä kaikilta osapuolilta

Lehdistötiedote: Turvallisuusunioni: Komissio tehostaa toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Tiedonanto: Laitonta verkkosisältöä vastaan – Lisää vastuuta verkkoalustoille

Lehdistötiedote: Komissio vaatii sosiaalisen median sopimusehtoihin EU:n kuluttajansuojasääntöjen mukaisia lisämuutoksia

Komission suositus toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi

IP/18/1169

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar