Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa, mis kaitseb: komisjon tõhustab ELi jõupingutusi ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemisel

Brüssel, 1. märts 2018

2017. aasta septembris lubas Euroopa Komisjon ebaseadusliku veebisisuga võitlemist käsitlevas teatises, et jälgib ebaseadusliku veebisisuga võitlemise olukorda ja hindab, kas ebaseadusliku veebisisu kiireks ja ennetavaks avastamiseks ja kõrvaldamiseks on vaja täiendavaid meetmeid, sealhulgas näiteks seadusandlikke meetmeid, mis täiendaksid olemasolevat õigusraamistikku.

Järgmise sammuna esitas komisjon täna soovituse operatiivsete meetmete ja vajalike kaitsemeetmete kohta, mida ettevõtjad ja liikmesriigid peaksid sellealase töö tõhustamiseks rakendama enne, kui komisjon otsustab, kas tuleks teha seadusandlik ettepanek. Need soovitused kehtivad igasuguse ebaseadusliku veebisisu suhtes alates terroristlikust veebisisust, vihkamisele ja vägivallale õhutamisest, laste seksuaalsest kuritarvitamisest ja võltsitud toodetest kuni autoriõiguste rikkumiseni.

Soovitus tugineb koostööle, mida sektori esindajatega mitme vabatahtliku algatuse raames tehakse selle nimel, et internet oleks ebaseaduslikust sisust vaba. Ühtlasi toetab see muude algatuste raames võetavaid meetmeid.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Veebiplatvormidest on saamas inimeste peamine infovärav ja seega lasub platvormidel vastutus luua kasutajatele turvaline keskkond. Mis on ebaseaduslik reaalses maailmas, on seda ka veebis. Kuigi paljud platvormid on juba kõrvaldanud rohkem ebaseaduslikku veebisisu kui kunagi varem – tõendus sellest, et iseregulatsioon võib toimida –, tuleb meil siiski kiiremini reageerida terroristlikule propagandale ja muule ebaseaduslikule infosisule, mis kujutab endast tõsist ohtu kodanike julgeolekule, turvalisusele ja põhiõigustele.“

Ebaseadusliku veebisisu levik kahjustab kodanike usaldust interneti vastu ja ohustab julgeolekut. Ehkki eurooplaste kaitsmisel veebikeskkonnas on tehtud edusamme, tuleb platvormidel jõupingutusi suurendada, et kõrvaldada ebaseaduslik sisu veebist kiiremini ja tõhusamalt. Komisjon on julgustanud sektori vabatahtlikke meetmeid terroristlikule veebisisule keskenduva ELi internetifoorumi, internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastase võitluse tegevusjuhendi ja võltsitud toodete internetimüüki käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi kaudu ning neil meetmetel on tulemusi. Samas on vajadus tõhusamate meetmete järele siiski suur, eelkõige seoses kõige põletavama küsimusega, milleks on endast tõsist julgeolekuohtu kujutav terroristlik veebisisu.

Paremad menetlused ebaseadusliku veebisisu tõhusaks kõrvaldamiseks

Tänases soovituses kirjeldatakse operatiivseid meetmeid, mis kiirendaksid ebaseadusliku veebisisu avastamist ja kõrvaldamist, tõhustaksid koostööd ettevõtjate, usaldusväärsete teavitajate ja õiguskaitseasutuste vahel ning suurendaksid kodanike jaoks läbipaistvust ja tugevdaksid kaitsemeetmeid.

  • Selgem teavitamise ja meetmete võtmise kord. Ettevõtjad peaksid kehtestama ebaseaduslikust veebisisust teatamise lihtsad ja läbipaistvad reeglid, sealhulgas kiirmenetlused usaldusväärsetele teavitajatele. Selleks et hoida ära sellise sisu tahtmatu kõrvaldamine, mis ei ole ebaseaduslik, tuleks sisuteenuse pakkujatele sellisest otsusest teatada ja anda neile võimalus otsus vaidlustada.

  • Tõhusamad vahendid ja ennetav tehnoloogia. Ettevõtjad peaksid looma kasutajatele selged teavitussüsteemid. Neil peaksid olema ennetavad vahendid ebaseadusliku veebisisu avastamiseks ja kõrvaldamiseks, eelkõige terroristlike materjalide ja sellise veebisisu puhul, mida võib ilmselgelt pidada ebaseaduslikuks, näiteks laste seksuaalset kuritarvitamist kajastavad materjalid või võltsitud tooted.

  • Tugevamad kaitsemeetmed põhiõiguste tagamiseks. Selleks et tagada, et veebisisu kõrvaldamise otsused oleksid õiged ja põhjendatud, eelkõige juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, peaksid ettevõtjad kehtestama mõjusad ja piisavad kaitsemeetmed, mis hõlmaksid ka inimjärelevalvet ja -kontrolli ja mille juures järgitaks täiel määral põhiõigusi, väljendusvabadust ja andmekaitsenorme.

  • Eritähelepanu väikestele ettevõtjatele. Sektor peaks vabatahtlike kokkulepete kaudu tegema koostööd ja jagama kogemusi, parimaid tavasid ja tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas veebisisu automaatse tuvastamise vahendeid. Selline jagatud vastutus peaks kasuks tulema eelkõige väiksematele platvormidele, kellel on piiratumad vahendid ja oskusteave.

  • Tihedam koostöö ametiasutustega. Kui on tõendeid raskest kuriteost või kahtlus, et ebaseaduslik veebisisu ohustab kellegi elu või turvalisust, peaksid ettevõtjad sellest õiguskaitseasutusi otsekohe teavitama. Liikmesriike julgustatakse kehtestama asjakohased juriidilised kohustused.

Need meetmed võivad sõltuvalt ebaseadusliku veebisisu liigist erineda. Soovituses kutsutakse ettevõtjaid üles järgima ebaseadusliku veebisisu kõrvaldamisel proportsionaalsuse põhimõtet.

 

Kindlam kaitse terroristliku veebisisu eest

Terroristlik veebisisu kujutab endast väga suurt ohtu eurooplaste julgeolekule ja selle levikusse tuleb suhtuda kui äärmiselt kiireloomulisse küsimusse. Seepärast esitaski komisjon täna konkreetsemaid sätteid sisaldava täiendava soovituse, et veelgi jõulisemalt piirata terroristlikku veebisisu.

  • Ühe tunni reegel. Võttes arvesse, et terroristlik veebisisu on kõige kahjulikum selle esimestel kättesaadavaks saamise tundidel, peaksid kõik ettevõtjad sellise veebisisu eemaldama üldreeglina ühe tunni jooksul pärast esildise kättesaamist.

  • Kiirem tuvastamine ja tõhus kõrvaldamine. Lisaks esildistele peaksid internetiettevõtjad rakendama ennetavaid, sealhulgas veebisisu automaatse avastamisega seotud meetmeid, et terroristlik veebisisu tõhusalt ja kiiresti kõrvaldada või tõkestada sellele juurdepääs ning hoida ära selle taasilmumine, kui see on kord juba kõrvaldatud. Väiksemate platvormide abistamiseks peaksid ettevõtjad jagama ja optimeerima asjakohaseid tehnoloogilisi vahendeid ning sõlmima töökorra kokkuleppeid paremaks koostööks asjaomaste ametiasutustega, sealhulgas Europoliga.

  • Tõhustatud teavitamise süsteem. Kehtestada tuleks kiirmenetlused esildiste võimalikult kiireks käsitlemiseks ning liikmesriikidel tuleb tagada, et neil on vajalik suutlikkus ja vajalikud vahendid terroristliku veebisisu avastamiseks, tuvastamiseks ja sellest teatamiseks.

  • Korrapärane aruandlus. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile korrapäraselt, eelistatavalt iga kolme kuu järel, aruande esildiste ja nende järelmeetmete ning ettevõtjatega terroristliku veebisisu tõrjumiseks tehtava üldise koostöö kohta.

Järgmised sammud

Komisjon jälgib käesoleva soovituse täitmiseks võetavaid meetmeid ja otsustab, kas on vaja astuda täiendavaid, sealhulgas vajaduse korral seadusandlikke samme.

Samuti jätkab komisjon analüüsitööd tihedas koostöös sidusrühmadega ja algatab lähinädalatel selleteemalise avaliku konsultatsiooni.

Selleks, et soovituse rakendamise tulemusi oleks võimalik jälgida, peavad liikmesriigid ja ettevõtted esitama asjakohase teabe terroristliku veebisisu kohta kolme kuu jooksul ja muu ebaseadusliku veebisisu kohta kuue kuu jooksul.

 

Taust

Ebaseadusliku veebisisuga võitlemiseks on Euroopa Liit võtnud valdkondlike ja horisontaalsete algatuste raames nii siduvaid kui ka mittesiduvaid meetmeid. Käimasolev töö ettevõtjatega valdkondlike dialoogide raames annab positiivseid tulemusi. Näiteks kõrvaldavad internetiettevõtjad tänu internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastase võitluse tegevusjuhendile nüüd keskmiselt 70% neile teatatud ebaseaduslikust vihakõnest ja enam kui 80% juhtudest tehti seda 24 tunni jooksul. Kuid ebaseaduslik veebisisu on endiselt suur probleem ja sellel on tõsised tagajärjed kodanike ja ettevõtjate julgeolekule ja turvalisusele, õõnestades nende usaldust digimajanduse vastu. 

Pärast Euroopa Ülemkogu 2017. aasta juuni järeldusi ja tuginedes sektoriga peetud eri dialoogidele, esitas komisjon 2017. aasta septembris suunised ja ühised vahendid, et vihkamisele, vägivallale ja terrorismile õhutavat ebaseaduslikku veebisisu kiiresti ja ennetavalt avastada, kõrvaldada ja selle taasilmumist tõkestada. Samuti märkis komisjon, et ebaseadusliku veebisisu kõrvaldamiseks võib olla vaja ka muid, sealhulgas seadusandlikke meetmeid. Sellest ajast alates on komisjon kutsunud veebiplatvorme üles tõhustama ja kiirendama jõupingutusi, et ebaseaduslikku, eelkõige terroristliku tegevusega seotud veebisisu nii kiiresti kui võimalik tõkestada, avastada ja kõrvaldada.

 

Lisateave

Teabekiri: korduma kippuvad küsimused: komisjoni soovitus ebaseadusliku veebisisuga võitlemiseks võetavate meetmete kohta

Teabeleht ebaseadusliku veebisisu kohta

Pressiteade: Julgeolekuliit: komisjon hindab terroristliku radikaliseerumise vastases võitluses tehtud edusamme

Avaldus: Ebaseadusliku veebisisu kõrvaldamine: komisjon kutsub kõiki pooli rohkem pingutama ja kiiremaid edusamme tegema

Pressiteade: Julgeolekuliit: komisjon suurendab jõupingutusi, et võidelda ebaseadusliku veebisisuga

Teatis: Võitlus ebaseadusliku veebisisuga. Veebiplatvormidele suurema vastutuse andmine

Pressiteade: Sotsiaalmeediaettevõtjad peavad ELi tarbijakaitse-eeskirjade täitmise nimel rohkem pingutama

Komisjoni soovitus meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu

IP/18/1169

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar