Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et Europa, der beskytter: Kommissionen styrker EU's bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet

Bruxelles, den 1. marts 2018

Europa-Kommissionen lovede i sin meddelelse fra september 2017 om bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet at overvåge fremskridtene i bekæmpelsen af ulovligt indhold på nettet og vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger, herunder mulige lovgivningsmæssige foranstaltninger til supplering af den eksisterende lovramme, for at sikre, at ulovligt indhold på nettet opdages og fjernes hurtigt og proaktivt.

Som opfølgning herpå har Kommissionen i dag fremlagt en henstilling med et sæt operationelle foranstaltninger ledsaget af de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, som virksomheder og medlemsstater skal iværksætte for yderligere at intensivere dette arbejde, før det besluttes, om der er behov for at foreslå mere lovgivning. Henstillingen gælder alle former for ulovligt indhold, f.eks. terrorrelateret indhold, tilskyndelse til had og vold, børnepornografi, forfalskede varer og krænkelse af ophavsretten.

Henstillingen bygger på det igangværende samarbejde med branchen gennem forskellige frivillige initiativer med henblik på at sikre, at internettet er frit for ulovligt indhold, og styrker de foranstaltninger, der træffes i regi af de forskellige initiativer.

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Onlineplatforme er blevet borgernes vigtigste genvej til information, så de har et ansvar for at skabe et sikkert miljø for deres brugere. Hvad der er ulovligt uden for nettet, er også ulovligt på nettet. Mens flere platforme har fjernet mere ulovligt end nogensinde før – hvilket viser, at selvregulering kan fungere – er der stadig brug for, at der reageres hurtigere over for terrorpropaganda og andet ulovligt indhold, der er en alvorlig trussel mod vore borgeres sikkerhed og grundlæggende rettigheder."

Udbredelsen af ulovligt indhold på nettet undergraver borgernes tillid til internettet og udgør sikkerhedstrusler. Mens der er gjort fremskridt med hensyn til at beskytte europæerne på nettet, er der i den grad behov for, at platformene intensiverer indsatsen for hurtigere og mere effektivt at fjerne ulovligt indhold fra nettet. Der er opnået resultater inden for branchen i form af frivillige foranstaltninger tilskyndet af Kommissionen gennem EU' s internetforum om terrorrelateret indhold på nettet, adfærdskodeksen for bekæmpelse af ulovlige hadefulde ytringer på internettet og aftalememorandummet om salg af forfalskede varer. Der er dog fortsat et betragteligt potentiale for en mere effektiv indsats, navnlig vedrørende det mest presserende spørgsmål om terrorrelateret indhold, der udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko.

Mere effektive procedurer til fjernelse af ulovligt indhold

Dagens henstilling opstiller et sæt operationelle foranstaltninger for at sikre, at ulovligt indhold på nettet hurtigere opdages og fjernes, at samarbejdet mellem virksomheder, troværdige indberettere og retshåndhævende myndigheder forstærkes, og at gennemsigtigheden og beskyttelsesforanstaltningerne styrkes til gavn for borgerne:

  • Tydeligere "anmeldelses- og indgrebsprocedurer": Virksomhederne bør fastlægge enkle og gennemsigtige regler for anmeldelse af ulovligt indhold, herunder hasteprocedurer for "troværdige indberettere". For at undgå utilsigtet fjernelse af indhold, der ikke er ulovligt, bør indholdsleverandørerne underrettes om sådanne beslutninger og få mulighed for at gøre indsigelse.

  • Redskaber og teknologier, der virker mere effektivt og proaktivt: Virksomhederne bør etablere brugervenlige anmeldelsessystemer. De bør have værktøjer til proaktivt at opdage og fjerne ulovligt indhold, navnlig terrorrelateret indhold og indhold, der åbenlyst er ulovligt, f.eks. børnepornografi eller varemærkeforfalskede varer.

  • Mere beskyttelse af de grundlæggende rettigheder: For at sikre, at beslutningerne om fjernelse af indhold er korrekte og velfunderede, navnlig når der anvendes automatiserede værktøjer, bør virksomhederne indføre effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, herunder menneskelig kontrol og verifikation, under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, ytringsfriheden og databeskyttelsesreglerne.

  • Små virksomheder skal have særlig opmærksomhed: Branchen bør ved hjælp af frivillige ordninger samarbejde og udveksle erfaringer, bedste praksis og teknologiske løsninger, herunder værktøjer til automatiseret opdagelse. Dette fælles ansvar kan navnlig de små platforme med mere begrænsede ressourcer og ekspertise drage nytte af.

  • Tættere samarbejde med myndighederne: Virksomhederne skal straks underrette de retshåndhævende myndigheder, hvis der er dokumentation for en alvorlig lovovertrædelse eller mistanke om ulovligt indhold, der udgør en trussel mod liv eller sikkerhed. Medlemsstaterne opfordres til at indføre passende retlige forpligtelser.

Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af typen af det ulovlige indhold, og i henstillingen opfordres virksomhederne til at følge proportionalitetsprincippet ved fjernelse af ulovligt indhold.

 

Øget beskyttelse mod terrorrelateret indhold på nettet

Terrorrelateret indhold på nettet udgør en særlig alvorlig risiko for europæernes sikkerhed, og en spredning heraf skal behandles som en hastesag. Det er derfor, at Kommissionen i dag fremlægger sin henstilling med flere særlige bestemmelser for yderligere at begrænse terrorrelateret indhold på nettet:

  • En-times-reglen: Eftersom terrorrelateret indhold gør størst skade i de første par timer, efter at det er blevet lagt på nettet, skal alle virksomheder som hovedregel fjerne den slags indhold inden for en time, efter at der er indgivet meddelelse herom.

  • Hurtigere opdagelse og mere effektiv fjernelse: Internetvirksomhederne bør ud over håndtering af meddelelserne indføre foranstaltninger, der virker proaktivt, herunder til automatiseret opdagelse, til effektivt og hurtigt at fjerne eller deaktivere terrorrelateret indhold og hindre, at det uploades igen, når det først er fjernet. Som støtte til mindre platforme bør virksomhederne dele og optimere passende teknologiske redskaber og skabe bedre samarbejdsordninger med de relevante myndigheder, herunder Europol.

  • Bedre meddelelsesordning: Der bør iværksættes hasteprocedurer for at kunne behandle meddelelserne hurtigst muligt, og medlemsstaterne skal sørge for at have de nødvendige kvalifikationer og ressourcer til at opdage, identificere og indgive meddelelse om terrorrelateret indhold.

  • Regelmæssig rapportering: Medlemsstaterne bør med jævne mellemrum, helst hver tredje måned, aflægge rapport til Kommissionen om meddelelserne og opfølgningen herpå samt om det overordnede samarbejde med virksomhederne om at begrænse terrorrelateret indhold på nettet.

De næste skridt

Kommissionen agter at overvåge de foranstaltninger, der træffes som følge af denne henstilling, for at afgøre, om der er behov for yderligere tiltag, herunder om nødvendigt lovgivning.

Kommissionen vil også fortsætte sit analysearbejde i tæt samarbejde med berørte interessenter og vil i den forbindelse i de kommende uger iværksætte en offentlig høring om dette emne.

Medlemsstaterne og virksomhederne skal indgive relevante oplysninger om terrorrelateret indhold inden for en periode på tre måneder og oplysninger om ulovligt indhold inden for en periode på seks måneder, så Kommissionen kan vurdere virkningen af henstillingen.

 

Baggrund

EU har reageret på udfordringen med ulovligt indhold på internettet gennem både bindende og ikkebindende foranstaltninger i sektorbestemte og horisontale initiativer. Det igangværende arbejde i sektorspecifikke dialoger med virksomheder skaber positive resultater. For eksempel fjerner internetvirksomheder i henhold til adfærdskodeksen for bekæmpelse af ulovlige hadefulde ytringer på internettet nu i gennemsnit 70 % af de ulovlige hadefulde ytringer, som anmeldes, og i mere end 80 % af disse tilfælde inden for 24 timer. Ulovligt indhold på nettet er dog fortsat et alvorligt problem med store konsekvenser for borgerne og virksomhedernes sikkerhed, hvilket undergraver tilliden til den digitale økonomi. 

Kommissionen har som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2017 og på grundlag af de forskellige dialoger med branchen i september 2017 udsendt en vejledning og fælles værktøjer til hurtigt og proaktivt at opdage, fjerne og forebygge, at ulovligt indhold, der tilskynder til had, vold og terrorisme, uploades igen. Kommissionen har også bebudet, at andre foranstaltninger kan være nødvendige for at fjerne ulovligt indhold fra internettet, herunder lovgivningsmæssige foranstaltninger. Efterfølgende har Kommissionen indtrængende opfordret onlineplatformene til at intensivere indsatsen for hurtigst muligt at forebygge, opdage og fjerne ulovligt indhold på nettet, navnlig det terrorrelaterede.

 

Yderligere oplysninger

Memo: Ofte stillede spørgsmål: Kommissionens henstilling om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet

Faktablad om ulovligt indhold på nettet

Pressemeddelelse: Sikkerhedsunionen: Kommissionen følger op på indsatsen mod terrorradikalisering

Erklæring: Fjernelse af ulovligt indhold på nettet: Kommissionen opfordrer til en større indsats og hurtigere fremskridt fra alle parter

Pressemeddelelse: Sikkerhedsunionen: Kommissionen skærper indsatsen i kampen mod ulovligt indhold på internettet

Meddelelse: Bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet – større ansvar for onlineplatforme

Pressemeddelelse: Sociale medievirksomheder skal gøre mere for fuldt ud at overholde EU's forbrugerregler

Kommissionens henstilling om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet

IP/18/1169

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar