Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropa, která chrání: Komise stupňuje reakci EU na nezákonný obsah na internetu

Brusel 1. března 2018

Ve svém sdělení ze září 2017 o boji proti nezákonnému obsahu online se Evropská komise zavázala sledovat pokrok v této oblasti a posoudit, zda jsou nutná dodatečná opatření, aby se zajistilo rychlé a proaktivní odhalování a odstraňování nezákonného obsahu on-line, a to včetně případných legislativních opatření, která by doplnila stávající regulační rámec.

V návaznosti na to dnes Komise v zájmu vystupňování tohoto boje doporučila společnostem a členským státům několik operativních opatření spolu s potřebnými zárukami. Následně Komise rozhodne, zda bude zapotřebí navrhnout právní předpisy. Uvedená doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv.

Navazují na spolupráci s podniky, v jejímž rámci se různé dobrovolné iniciativy snaží zajistit, aby se nezákonný obsah na internetu neobjevoval, a jejich opatření ještě stupňuje.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Online platformy se pro lidi stávají hlavním zdrojem informací, a proto musí svým uživatelům zajišťovat bezpečné prostředí. Co je nezákonné off-line, je nezákonné i online. Některé platformy již sice nezákonný obsah odstraňují, a to více než kdy předtím – což ukazuje, že samoregulace funguje –, my však přesto musíme na teroristickou propagandu a jiný nezákonný obsah, který vážně ohrožuje bezpečnost našich občanů a jejich základní práva, reagovat rychleji.“

Šíření nezákonného obsahu online oslabuje důvěru občanů v internet a představuje bezpečnostní hrozby. I když ochrana Evropanů online pokročila, musí platformy nezákonný obsah z internetových stránek odstraňovat ještě rychleji a efektivněji. Dobrovolná opatření podniků, která Komise podporuje prostřednictvím internetového fóra EU o teroristickém obsahu online, kodexu chování v boji proti nezákonným nenávistným projevům online a memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží, již přinesla výsledky. Opatření by však mohla být ještě účinnější, zejména pokud jde o nejnaléhavější otázky týkající se teroristického obsahu, které představují závažná bezpečnostní rizika.

Razantnější postupy pro účinnější odstraňování nezákonného obsahu

Dnešní doporučení navrhuje operativní opatření, která mají zajistit rychlejší odhalování a odstraňování nezákonného obsahu online, posílit spolupráci mezi společnostmi, důvěryhodnými oznamovateli a donucovacími orgány a zvýšit transparentnost a záruky pro občany:

  • Jasnější postupy pro oznámení protiprávního obsahu a přijetí opatření: Společnosti by měly stanovit jednoduchá a transparentní pravidla oznamování nezákonného obsahu, včetně zkrácených postupů pro tzv. „důvěryhodné oznamovatele“. Aby se předešlo nechtěnému odstranění obsahu, který není nezákonný, měli by být poskytovatelé obsahu o těchto rozhodnutích informováni a měli by mít možnost se vůči nim odvolat.

  • Účinnější nástroje a proaktivní technologie: Společnosti by měly pro uživatele vytvořit jasné oznamovací systémy. Měly by mít proaktivní nástroje k odhalování a odstraňování nezákonného obsahu, zejména pak teroristického obsahu a obsahu, který se považuje za nezákonný i bez kontextu, jako jsou materiály znázorňující pohlavní zneužívání dětí nebo padělané zboží.

  • Silnější záruky dodržování základních práv: Aby společnosti zajistily, že budou rozhodnutí odstranit obsah správná a opodstatněná, zejména při použití automatizovaných nástrojů, měly by nabídnout účinné a přiměřené záruky, včetně lidského dohledu a ověřování, přičemž budou plně dodržena základní práva, svoboda projevu a pravidla na ochranu údajů.

  • Zvláštní pozornost věnovaná malým společnostem: Průmyslový sektor by měl prostřednictvím dobrovolných dohod spolupracovat a sdílet zkušenosti, osvědčené postupy a technická řešení, včetně nástrojů umožňujících automatické odhalování. Z toho by měly těžit především menší platformy s omezenějšími zdroji a odbornými znalostmi.

  • Užší spolupráce s orgány: Pokud existují důkazy závažného trestného činu nebo podezření, že nezákonný obsah ohrožuje něčí život či bezpečnost, měly by společnosti neprodleně informovat donucovací orgány. Členské státy se vyzývají, aby stanovily odpovídající právní povinnosti.

Tato opatření se mohou lišit v závislosti na povaze daného protiprávního obsahu a doporučení vybízí společnosti, aby při odstraňování nezákonného obsahu dodržovaly zásadu proporcionality.

 

Zvýšená ochrana proti teroristickému obsahu online

Teroristický obsah online představuje pro bezpečnost Evropanů obzvláště vážné riziko a na jeho šíření je třeba reagovat co nejrychleji. Proto dnes Komise navíc doporučuje konkrétnější ustanovení k dalšímu omezování teroristického obsahu online:

  • Pravidlo jedné hodiny: Vzhledem k tomu, že je teroristický obsah nejškodlivější v prvních hodinách po svém zveřejnění online, měly by všechny společnosti dodržovat obecné pravidlo, že takový obsah odstraní do jedné hodiny od nahlášení.

  • Rychlejší odhalování a účinné odstraňování: Kromě nahlašování by internetové společnosti měly přijímat proaktivní opatření, včetně automatizovaného odhalování, aby mohly účinně a rychle odstranit nebo blokovat teroristický obsah a zabránit tomu, aby se poté objevil znovu. Menším platformám by společnosti měly pomáhat tím, že budou sdílet a optimalizovat vhodné technické nástroje a zavádět pracovní ujednání pro lepší spolupráci s příslušnými orgány včetně Europolu.

  • Lepší systém nahlašování: Měly by být zavedeny zrychlené postupy pro co nejrychlejší zpracovávání hlášení, přičemž členské státy musí k odhalování, určování a nahlašování teroristického obsahu zajistit potřebnou kapacitu a (nezbytné) zdroje.

  • Pravidelné podávání zpráv: Členské státy by měly pravidelně, pokud možno každé tři měsíce, podávat Komisi zprávy o hlášeních a následných opatřeních, jakož i o celkové spolupráci se společnostmi na omezování teroristického obsahu online.

Další kroky

Komise bude monitorovat opatření přijatá v reakci na toto doporučení a rozhodne, zda je zapotřebí dalších kroků, včetně případných právních předpisů.

Komise bude rovněž pokračovat ve své analytické práci, bude úzce spolupracovat se zúčastněnými subjekty a v této souvislosti zahájí v nadcházejících týdnech veřejnou konzultaci.

Aby bylo možné monitorovat účinky tohoto doporučení, budou členské státy a společnosti povinny předkládat příslušné informace o teroristickém obsahu do tří měsíců a o jiném nedovoleném obsahu do šesti měsíců.

 

Souvislosti

Evropská unie reaguje na problém nezákonného obsahu online prostřednictvím závazných i nezávazných opatření v rámci odvětvových a horizontálních iniciativ. Probíhající práce v rámci odvětvových dialogů se společnostmi vykazuje pozitivní výsledky. Například na základě kodexu chování v boji proti nezákonným nenávistným projevům online internetové společnosti nyní odstraňují v průměru 70 % nezákonných nenávistných projevů, které jim byly oznámeny, a ve více než 80 % těchto případů k odstranění došlo do 24 hodin. Nezákonný obsah online však zůstává vážným problémem s velkými dopady na bezpečnost občanů a společností, který podkopává důvěru v digitální ekonomiku. 

V návaznosti na závěry Evropské rady z června 2017 a na základě různých dialogů s průmyslovými podniky Komise v září 2017 vydala pokyny a navrhla společné nástroje pro rychlé a proaktivní odhalování a odstraňování nezákonného obsahu online podněcujícího k nenávisti, násilí a terorismu a pro zabránění jeho opětovného zveřejnění. Komise rovněž uvedla, že k tomu, aby nezákonný obsah zmizel z internetu, může být zapotřebí dalších opatření, a to včetně opatření legislativních. Od té doby Komise vyzývá online platformy, aby co nejdříve zintenzivnily a zrychlily prevenci, odhalování a odstraňování nezákonného obsahu online, zejména v souvislosti s terorismem.

 

Další informace

Zpráva: Často kladené otázky: Komise doporučuje opatření pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online

Informační přehled týkající se nezákonného obsahu online

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise podniká další kroky proti radikalizaci teroristů

Prohlášení: Odstraňování nezákonného obsahu online: Komise vyzývá k většímu úsilí a rychlejšímu postupu na všech stranách

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise zvyšuje úsilí v boji proti nezákonnému obsahu na internetu

Sdělení: Boj proti nezákonnému obsahu online – Zvyšování odpovědnosti online platforem

Tisková zpráva: Společnosti provozující sociální média musí učinit více k dosažení úplného souladu s předpisy EU na ochranu spotřebitele

Doporučení Komise o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online

IP/18/1169

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar