Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европа, която защитава: Комисията засилва енергичния отпор на ЕС срещу незаконното онлайн съдържание

Брюксел, 1 март 2018 r.

В съобщението си от септември 2017 г. относно борбата с незаконното онлайн съдържание Европейската комисия обеща да следи напредъка в борбата с незаконното онлайн съдържание и да прецени дали са необходими допълнителни мерки, които да гарантират бързо и проактивно откриване и премахване на незаконно онлайн съдържание, включително евентуални законодателни мерки, които да допълнят съществуващата нормативна уредба.

Като следваща стъпка днес Комисията препоръчва серия от оперативни мерки, придружени от необходимите предпазни механизми, които предприятията и държавите членки трябва да предприемат в интерес на по-успешната борба с проблема, преди да реши дали е необходимо законодателно предложение. Тези препоръки се отнасят за всички форми на незаконно съдържание — от терористичното съдържание до подклаждането на омраза и насилие, материали, показващи сексуално насилие над деца, фалшифицираните продукти и нарушенията на авторското право.

Препоръката се основава на текущата работа с отрасъла чрез различни доброволни инициативи с цел да се гарантира, че в интернет не се разпространява незаконно съдържание, и подсилва действията, предприети по други инициативи.

Андрус Ансип, заместник-председател по въпросите на цифровия единен пазар, заяви: Онлайн платформите се превръщат в основен портал за достъп до информация, поради което те носят отговорност да предоставят сигурна среда за своите потребители. Незаконното съдържание офлайн е незаконно и онлайн. Няколко платформи премахват значително повече незаконно съдържание от преди, с което показват, че саморегулирането може да работи, но все още е необходимо да реагираме по-бързо срещу терористичната пропаганда и друго незаконно съдържание, което представлява сериозна заплаха за сигурността, безопасността и основните права на гражданите ни.

Разпространението на незаконно онлайн съдържание подкопава доверието на гражданите в интернет и представлява заплаха за сигурността. Макар да има напредък в защита на европейските граждани онлайн, платформите трябва да удвоят усилията си за премахването на незаконното съдържание в интернет по-бързо и ефикасно. Доброволните мерки на отрасъла, насърчавани от Комисията чрез Интернет форума на ЕС относно терористичното онлайн съдържание, Кодекса на поведение във връзка с незаконните онлайн изказвания, пораждащи омраза, както и меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки, постигнаха резултати. Налице е обаче значително поле за по-ефективни действия, особено по най-неотложния проблем на терористичното съдържание, който представлява сериозен риск за сигурността.

Подобрени процедури за по-ефективно премахване на незаконното съдържание

Днешната препоръка съдържа оперативни мерки, с които се осигурява по-бързото откриване и премахване на незаконното онлайн съдържание, за да се укрепи сътрудничеството между предприятията, доверените податели на сигнали и правоприлагащите органи, и да се предоставят повече прозрачност и предпазни механизми за гражданите:

  • По-ясни процедури за уведомяване и предприемане на действия: предприятията следва да определят лесни и прозрачни правила за уведомяване за незаконно съдържание, включително ускорени процедури за „доверени податели на сигнали“. За да се избегне неволното премахване на съдържание, което не е незаконно, доставчиците на съдържание следва да бъдат информирани за такива решения и да имат възможност да ги оспорят.

  • По-ефективни инструменти и проактивни технологии: предприятията следва да определят ясни системи за уведомления от потребители. Те трябва да имат проактивни инструменти за откриване и премахване на незаконно съдържание, по-специално за терористично съдържание и за съдържание, което е незаконно независимо от контекста, материали, показващи сексуално насилие над деца или фалшифицираните стоки.

  • По-добри предпазни механизми за гарантиране на основните права: за да се гарантира, че решенията за премахване на съдържание са точни и добре обосновани, особено когато се използват автоматизирани инструменти, предприятията трябва да въведат ефективни и подходящи предпазни механизми, включително човешки контрол и проверка, като спазват изцяло основните права, свободата на изразяване на мнение и правилата за защита на данните.

  • Специално внимание се отделя на малките предприятия: чрез доброволни договорености в отрасъла трябва да се установи сътрудничество и споделяне на опит, най-добри практики и технологични решения, включително инструменти за автоматично откриване. Тази споделена отговорност ще бъде от полза особено за по-малките платформи с по-ограничени ресурси и експертен опит.

  • По-тясно сътрудничество с органите: при доказателства за тежко криминално престъпление или съмнение, че незаконното съдържание представлява заплаха за живота или безопасността, предприятията трябва незабавно да информират правоприлагащите органи. Държавите членки се насърчават да въведат съответните правни задължения.

Тези мерки могат да се различават в зависимост от естеството на незаконното съдържание и препоръката насърчава предприятията да следват принципа на пропорционалност при премахването на такова съдържание.

 

Засилена защита срещу терористичното онлайн съдържание

Терористичното онлайн съдържание представлява особено сериозен риск за сигурността на европейските граждани и разпространението му трябва да се разглежда като изключително спешна тема. Поради това днес Комисията препоръчва допълнително по-конкретни разпоредби за по-нататъшно ограничаване на терористичното онлайн съдържание:

  • Правилото за един час: предвид факта, че терористичното съдържание е най-вредно в първите часове на появата си онлайн, като общо правило всички предприятия следва да го премахнат в рамките на един час от сигнализирането му.

  • По-бързо откриване и ефективно премахване: освен сигналите интернет предприятията следва да прилагат проактивни мерки, включително автоматизирано откриване, за да могат ефективно и бързо да премахват или блокират терористично съдържание и да му попречат да се появи отново, след като е било свалено. В помощ на по-малките платформи предприятията трябва да споделят и оптимизират подходящи технологични инструменти и да установят работни договорености за по-добро сътрудничество със съответните органи, включително Европол.

  • Подобрена система за подаване на сигнали: трябва да се установят ускорени процедури за възможно най-бърза обработка на сигналите, а държавите членки трябва да гарантират, че са налице необходимият капацитет и ресурси за откриване, установяване и сигнализиране на терористично съдържание.

  • Редовно докладване: държавите членки трябва да съобщават на Комисията за сигналите и последващите действия по тях, както и за цялостното сътрудничество с предприятията за ограничаване на терористичното онлайн съдържание; тези доклади следва да бъдат редовни, за предпочитане веднъж на тримесечие.

Следващи стъпки

Комисията ще наблюдава действията, предприети в отговор на настоящата препоръка, и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки, включително и законодателство, ако е необходимо.

Тя ще продължи и своята аналитична дейност, като работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни; в контекста на сътрудничеството през следващите седмици ще започне обществена консултация по този въпрос.

За да може да се наблюдава въздействието на препоръката, от държавите членки и предприятията ще се изисква да предоставят съответната информация за терористичното съдържание в срок от три месеца, а за друго незаконно съдържание — в срок от шест месеца.

 

Контекст

Европейският съюз откликна на предизвикателството на незаконното онлайн съдържание чрез обвързващи и необвързващи мерки в секторни и хоризонтални инициативи. Текущата работа в секторните диалози с предприятията показва положителни резултати. Например, съгласно Кодекса на поведение във връзка с незаконните онлайн изказвания, пораждащи омраза, интернет предприятията сега премахват средно 70 % от незаконните изказвания, пораждащи омраза, за които им се докладва, и в повече от 80 % от случаите премахването се осъществява в първите 24 часа. Незаконното онлайн съдържание обаче продължава да бъде сериозен проблем със значителни последици за сигурността и безопасността на гражданите и предприятията, който подкопава доверието в цифровата икономика. 

В продължение на заключенията на Европейския съвет от юни 2017 г. и диалозите с представители на отрасъла, през септември 2017 г. Комисията предостави насоки и общи инструменти за бързо и проактивно откриване, премахване и предотвратяване на повторната поява на незаконното онлайн съдържание, подбуждащо омраза, насилие и тероризъм. Комисията също така посочи, че може да са необходими други мерки, включително и законодателни, за премахване на незаконното съдържание от интернет. Оттогава Комисията призовава онлайн платформите да увеличат и ускорят усилията си за откриване, премахване и предотвратяване на появата на незаконното онлайн съдържание, особено свързано с тероризма.

 

За повече информация

Memo: Често задавани въпроси: Препоръка на Комисията относно мерки за ефективна борба с незаконното онлайн съдържание

Информационен документ за незаконното онлайн съдържание

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията продължава борбата с терористичната радикализация

Изявление: Премахване на незаконното онлайн съдържание: Комисията призовава за повече усилия и напредък от всички страни

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията увеличава усилията си за борба с незаконното съдържание онлайн

Съобщение: Борба с незаконното онлайн съдържание – повишаване на отговорността на онлайн платформите

Съобщение за медиите: Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да спазят изцяло правилата на ЕС за защита на потребителите

Препоръка на Комисията относно мерки за ефективна борба с незаконното онлайн съдържание

IP/18/1169

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar