Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya åtgärder för nyckelkompetenser, digitala färdigheter och EU-samarbete inom utbildning

Bryssel den 17 januari 2018

Som uppföljning av toppmötet i Göteborg lägger EU-kommissionen i dag fram nya initiativ för att stärka EU-invånarnas nyckelkompetenser och digitala färdigheter, främja gemensamma värderingar och de studerandes kunskaper om hur EU fungerar.

De nya förslagen läggs fram två månader efter att EU:s stats- och regeringschefer diskuterade utbildning och kultur i Göteborg i november 2017. De ska minska den socioekonomiska ojämlikheten och stärka konkurrenskraften för att bygga ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU.

– Dagens initiativ går ut på att ge individerna förmågan att leva sina liv fullt ut, så att vi kan bygga rättvisa, motståndskraftiga ekonomier och samhällen, säger sysselsättningskommissionär Jyrki Katainen. Vi behöver se till att utbildningen ger resultat för alla i hela EU, så att alla kan anpassa sig till och dra fördel av förändringarna. Det är en förutsättning för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU och blir ännu viktigare i framtiden. Vi står redo att samarbeta med medlemsländerna för att förverkliga det.

– De europeiska utbildningssystemen måste ge människor från alla bakgrunder rätt kompetens för att lyckas i arbetslivet men också bli engagerade medborgare, säger utbildningskommissionär Tibor Navracsics. Vi måste ta vara på utbildningens potential att främja social sammanhållning och en känsla av samhörighet. För att klara av det måste vi utgå från våra gemensamma värderingar och se till att utbildningen låter de studerande uppleva sin europeiska identitet i all dess mångfald, och låter dem lära sig mer om Europa, om andra europeiska länder och om sig själva.

– Den digitala utvecklingen tar sig in på alla områden i vår vardag, och det är inte bara de som arbetar inom it som behöver vara uppmärksamma på den digitala omställningen, säger digitalkommissionär Mariya Gabriel. Den digitala kompetensklyftan finns på riktigt. Redan nu kräver 90 % av framtidsjobben någon form av digital kompetens, medan 44 % av européerna saknar grundläggande digitala färdigheter. Den handlingsplan för digital utbildning som vi lägger fram i dag ska hjälpa européerna och utbildningssystemen att anpassa sig till liv och arbete i allt mer digitala samhällen.

 

De nya förslagen kommer också att tjäna som underlag för det första europeiska toppmötet om utbildning som Tibor Navracsics står värd för i Bryssel den 25 januari på temat ”Lägga grunderna för ett europeiskt område för utbildning: för innovativ, inkluderande och värdebaserad utbildning”.

De tre initiativ som kommissionen lägger fram är följande:

1. En rådsrekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande: Den här rekommendationen bygger på rekommendationen om nyckelkompetenser från 2006, men har uppdaterats på grund av den snabba utvecklingen på utbildningsområdet sedan dess. Dess mål är att människor i alla åldrar bättre ska kunna tillgodogöra sig nyckelkompetenser under hela livet och ge EU-länderna vägledning om hur målet ska uppnås. Särskild vikt läggs på att främja företagaranda och innovativt tänkande för att frigöra individens potential, kreativitet och initiativkraft. Kommissionen rekommenderar dessutom att man främjar kompetens inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik och motiverar fler ungdomar att satsa på en karriär på dessa områden. De förslag som läggs fram i dag bör också ses som en del av lösningen för att snabbt förbättra de europeiska utbildningssystemen och avhjälpa de brister som framkom i den senaste PISA-undersökningen. Mer allmänt ska åtgärderna hjälpa EU-länderna att bättre förbereda studenterna på föränderliga arbetsmarknader och på ett aktivt medborgarskap i mer mångfaldspräglade, rörliga, digitala och globala samhällen.

2. En handlingsplan för digital utbildning som beskriver hur EU kan hjälpa människor och utbildningssystem att bättre anpassa sig till att leva och arbeta i en tid av snabba digitala förändringar på följande sätt:

  • Ta bättre vara på digital teknik för undervisning och inlärning.

  • Utveckla den digitala kompetens som behövs för att leva och arbeta i en tid av digital omställning.

  • Förbättra utbildningen genom bättre analyser och prognoser.

Här ingår även stöd till skolor för höghastighetsbredband, utbyggnad av det nya verktyget Selfie för självutvärdering för skolor om användning av ny teknik i undervisningen samt en informationskampanj om nätsäkerhet, mediekompetens och it-hygien.

3. En rådsrekommendation om gemensamma värden, inkluderande utbildning och den europeiska dimensionen i undervisningen:I det här initiativet ges förslag på hur utbildningen kan hjälpa ungdomar att förstå hur viktigt det är att slå vakt om de gemensamma värdena i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Målet är att stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att bekämpa populism, främlingsfientlighet, söndrande nationalism och spridning av fejknyheter. Förslaget stärker också inkluderande utbildning genom att främja en utbildning av hög kvalitet för alla samt den europeiska dimensionen i utbildningen, så att barn också lär sig mer om Europas gemensamma kulturarv och mångfald och får goda kunskaper om hur EU fungerar. Till stöd för dessa mål kommer kommissionen att utöka de virtuella utbytena mellan skolor, bl.a. genom det framgångsrika nätverket e-Twinning, och öka rörligheten inom utbildningen genom programmet Erasmus+.

Bakgrund

Stats- och regeringscheferna diskuterade utbildning informellt vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017 med utgångspunkt i kommissionens meddelande Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur. Detta utmynnade i Europeiska rådets slutsatser av den 14 december 2017 där EU-länderna, rådet och kommissionen uppmanades att gå vidare med den agenda som diskuterades i Göteborg. Att rådsrekommendationen från 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande skulle ses över tillkännagavs i den nya kompetensagendan för Europa som antogs i juni 2016. Innan kommissionen utarbetade sitt förslag höll den under 2017 ett offentligt samråd och en konferens för de berörda parterna.

Förslaget till rådsrekommendation om främjande av gemensamma värderingar, inkluderande utbildning och EU-dimensionen i utbildningen bygger på Parisförklaringen om främjande av medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning som antogs vid det informella utbildningsministermötet den 17 mars 2015. Den aviserades i kommissionens meddelande om att stödja det förebyggande arbetet mot radikalisering som leder till våldsinriktad extremism den 14 juni 2016. Innan kommissionen utarbetade sitt förslag höll den under 2017 ett offentligt samråd.

 

Läs mer

MEMO – Frågor och svar

Faktablad om ett europeiskt utbildningsområde

Faktablad om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Faktablad om handlingsplanen för digital utbildning

Faktablad om gemensamma värden, inkluderande utbildning och den europeiska dimensionen i undervisningen:

Rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Rådets rekommendation om gemensamma värden, inkluderande utbildning och den europeiska dimensionen i undervisningen

Handlingsplan för digital utbildning

Webbplats för digitalt lärande

Faktablad om Göteborgsmötet

IP/18/102

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar