Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye foranstaltninger til fremme af nøglekompetencer og digitale færdigheder samt den europæiske dimension i undervisningen

Bruxelles, den 17. januar 2018

Som opfølgning på topmødet i Göteborg har Europa-Kommissionen i dag vedtaget nye initiativer med henblik på at forbedre nøglekompetencer og digitale færdigheder hos de europæiske borgere, fremme fælles værdier og øge elevernes kendskab til, hvordan Den Europæiske Union fungerer.

De nye forslag kommer, blot to måneder efter at EU's stats- og regeringschefer drøftede uddannelse og kultur på Göteborg-topmødet i november 2017. De tager sigte på at reducere de socioøkonomiske uligheder og samtidig understøtte konkurrenceevnen med henblik på at skabe et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa.

Jyrki Katainen, næstformand for Kommissionen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Dagens initiativer tager sigte på at styrke enkeltpersoner, så de kan få mest muligt ud af deres liv, og så vi kan opbygge retfærdige og robuste økonomier og samfund. Vi er nødt til at sikre uddannelse til gavn for alle i hele Europa, og således at alle kan tilpasse sig til forandringer og drage fordel af dem. Dette er af afgørende betydning for Europas bæredygtige vækst og konkurrenceevne, og det vil det i endnu højere grad være fremover. Vi er parate til at støtte og arbejde sammen med medlemsstaterne om at få det til at ske."

Tibor Navracsics, EU-kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: Det er nødvendigt, at de europæiske uddannelsessystemer giver folk, uanset deres baggrund, de rette kompetencer, så de får succes og trives i arbejdslivet, men også så de bliver i stand til at blive engagerede borgere.Vi skal udnytte potentialet i uddannelse for at skabe social samhørighed og et tilhørsforhold. I det øjemed skal vi basere os på vores fælles værdier og sikre os, at uddannelse sætter eleverne i stand til at få erfaringer med deres europæiske identitet i al dens mangfoldighed, og at de lærer mere om Europa, om andre europæiske lande og om sig selv.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi, tilføjer: "Den digitale tidsalder berører mere og mere alle områder af vores liv, og det er ikke kun dem, der arbejder med IT, der skal være opmærksomme på den digitale omstilling. Den digitale kløft er reel. Mens 90 % af fremtidige job allerede kræver en vis grad af digitale færdigheder, mangler 44 % af europæerne grundlæggende digitale færdigheder. Handlingsplanen for digital uddannelse, som vi foreslår i dag, bidrager til, at europæerne, uddannelsesinstitutionerne og uddannelsessystemerne bedre kan tilpasse sig til at leve og arbejde i stadigt mere digitale samfund.

 

De nye forslag vil også indgå i det første europæiske uddannelsestopmøde, som kommissær Tibor Navracsics vil være vært for den 25. januar i Bruxelles med temaet "Skabelse af grundlaget for det europæiske uddannelsesområde: for en innovativ, inklusiv og værdibaseret uddannelse".

De tre initiativer, som Kommissionen foreslår, er:

1. Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring: Med udgangspunkt i henstillingen om nøglekompetencer, der blev vedtaget i 2006, indeholder dette forslag vigtige opdateringer, som afspejler den hastige udvikling med hensyn til undervisning og læring siden da. Henstillingen har til formål at forbedre udviklingen af nøglekompetencer blandt mennesker i alle aldre gennem hele livet og give vejledning til EU-landene om, hvordan man kan nå dette mål. Der lægges særlig vægt på at fremme iværksætterånd og en innovationsorienteret tankegang for at frigøre personligt potentiale, kreativitet og personligt initiativ. Desuden anbefaler Kommissionen foranstaltninger til fremme af kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og tilskynder flere unge til at gå i gang med en karriere inden for disse områder. De forslag, der fremsættes i dag, bør også ses som en del af løsningen på hurtigst muligt at forbedre de europæiske uddannelsessystemer med henblik på at tackle de mange udfordringer, der er fremhævet i den seneste PISA-undersøgelse. Mere generelt vil foranstaltningerne hjælpe EU-landene til bedre at forberede de studerende på arbejdsmarkeder under forandring og på et aktivt medborgerskab i stadig mere forskelligartede, mobile, digitale og globale samfund.

2. En handlingsplan for digital uddannelse, der skitserer, hvordan EU kan hjælpe mennesker, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessystemer med en bedre tilpasning til at leve og arbejde i en tid med hurtige digitale forandringer ved hjælp af:

  • bedre udnyttelse af digital teknologi i undervisnings- og læringsøjemed

  • udvikling af digitale kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at kunne leve og arbejde i en tid med digital omstilling, og

  • bedre uddannelse gennem bedre dataanalyser og prognoser.

Initiativerne vil omfatte støtte til skoler ved hjælp af højhastighedsbredbånd, opskalering af et nyt værktøj til selvevaluering på skolerne om brugen af teknologi til undervisning og læring (SELFIE) og en bred oplysningskampagne om onlinesikkerhed, mediekendskab og cyberhygiejne.

3. Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen: Med dette initiativ foreslås der metoder til, hvordan uddannelse kan hjælpe unge med at forstå vigtigheden af og tilslutte sig de fælles værdier, der er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Det har til formål at styrke den sociale samhørighed og bidrage til at bekæmpe stigende populisme, fremmedhad, splittende nationalisme og spredning af falske nyheder. Forslaget styrker ligeledes inklusiv uddannelse for at fremme kvalitetsuddannelse for alle elever samt den europæiske dimension i undervisningen, således at børnene også lærer om Europas fælles kulturarv og mangfoldighed og får en god forståelse af, hvordan EU fungerer. For at nå disse mål vil Kommissionen tage skridt til at øge virtuel udveksling imellem skoler, især gennem det succesrige e-Twinning-netværket, og fremme skolemobiliteten under programmet Erasmus+.

Baggrund

Stats- og regeringscheferne drøftede uformelt uddannelse på topmødet i Göteborg i november 2017 på grundlag af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur". Dette resulterede i Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2017, der opfordrede medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at videreføre den dagsorden, der blev drøftet i Göteborg. Revisionen af Rådets henstilling fra 2006 om nøglekompetencer for livslang læring blev bebudet i den nye dagsorden for færdigheder i Europa, der blev vedtaget i juni 2016. Til forberedelse af sit forslag afholdt Kommissionen en offentlig høring og en interessentkonference i 2017.

Forslaget til Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen er baseret på Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse, som blev vedtaget på det uformelle undervisningsministermøde i Paris den 17. marts 2015. Forslaget blev bebudet i Kommissionens meddelelse om støtte til forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme, af 14. juni 2016. Til forberedelse af sit forslag afholdt Kommissionen en offentlig høring i 2017.

 

Yderligere oplysninger

Memo — Spørgsmål og svar

Faktablad om det europæiske uddannelsesområde

Faktablad om nøglekompetencer for livslang læring

Faktablad om handlingsplanen for digital uddannelse

Faktablad om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen

Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring

Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen

Handlingsplan for digital uddannelse

Websted om digital læring

Faktablade om Göteborg-topmødet

IP/18/102

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar