Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нови мерки за стимулиране на ключовите компетентности и цифровите умения, както и на европейското измерение на образованието

Брюксел, 17 януари 2018 r.

Във връзка с проведената в Гьотеборг среща на върха Европейската комисия прие днес нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на европейските граждани, за популяризиране на общите ценности и за повишаване на осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.

Новите предложения идват само два месеца след като европейските държавни и правителствени ръководители обсъдиха образованието, обучението и културата в рамките на срещата на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. Те имат за цел да се намали социално-икономическото неравенство, като същевременно се запази конкурентоспособността, за да се изгради една по-обединена, по-силна и по-демократична Европа.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешните инициативи са насочени към предоставянето на знания и възможности на хората, за да могат те да постигнат максимален успех в своя живот и за да успеем да изградим справедливи и устойчиви икономики и общества. Трябва да гарантираме, че образованието носи резултати за всички, в цяла Европа, за да може всеки да се адаптира към промяната и да извлича ползи от нея. Това е от съществено значение за устойчивия икономически растеж и конкурентоспособността на Европа и ще важи в още по-голяма степен в бъдеще. Готови сме да подпомогнем държавите членки и да работим съвместно с тях, за да постигнем тази цел“.

Комисарят на ЕС по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Системите за образование и обучение в Европа трябва да дават на хората от всяка среда подходящите компетентности, чрез които да се развиват и да успяват в професионален план, но и които да им позволят да бъдат по-активни граждани. Трябва да оползотворим потенциала на образованието да насърчава социалното сближаване и чувството на принадлежност. За тази цел трябва да се опрем на общите ни ценности и да направим необходимото образованието да предоставя възможност на учениците да почувстват европейската си идентичност в цялото ѝ многообразие и да научат повече за Европа, за другите европейски държави и за самите себе си“.

Мария Габриел, комисар на ЕС по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, допълни: „Цифровата ера навлиза във всички сфери на нашия живот, поради което на цифровата трансформация ще трябва да реагират не само работещите в областта на информационните технологии. Недостигът на цифрови умения е факт. Въпреки че за 90 % от бъдещите работни места вече е необходима някаква цифрова грамотност, 44 % от европейците не притежават основни умения за работа с цифрови технологии. Планът за действие в областта на цифровото образование, който предлагаме днес, ще помогне на европейците, учебните заведения и образователните системи да се приспособят по-добре към живота и работата в едни все по-цифрови общества“.

 

Новите предложения ще допринесат и за дискусиите в рамките на първата европейска среща на върха по въпросите на образованието, на която комисар Наврачич ще бъде домакин в Брюксел на 25 януари и по време на която ще бъде обсъдена темата „Полагане на основите на европейското пространство за образование: за иновационно, приобщаващо и основано на ценности образование“.

Трите инициативи, предложени от Комисията, са следните:

1. Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот: Като се основава на приетата през 2006 г. Препоръка относно ключовите компетентности, това предложение съдържа важни актуализации, които отразяват бързото развитие на преподаването и ученето от тогава до днес. То има за цел да се подобри усвояването на ключови компетентности от хората от всички възрасти през целия им живот и да се предоставят насоки за държавите членки за начина, по който да бъде постигната тази цел. Специален акцент е поставен върху насърчаването на предприемаческите и ориентираните към иновациите нагласи в стремеж да се отключат личният потенциал, творчеството и инициативността. Освен това Комисията препоръчва мерки за насърчаване на компетентностите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и за мотивиране на повече млади хора да изберат кариера в тези области. Представените днес предложения следва да се разглеждат и като част от отговора на необходимостта от спешно подобряване на европейските образователни системи, за да могат те да се справят с многобройните предизвикателства, изтъкнати в последното проучване на PISA. В по-общ план мерките ще помогнат на държавите членки да подготвят по-добре учащите за променящите се пазари на труда и за активно гражданско участие в по-разнообразните, по-мобилни, по-цифрови и по-глобални общества.

2. План за действие в областта на цифровото образование, в който се очертават начините, по които ЕС може да помогне на хората, учебните заведения и образователните системи да се адаптират по-добре към живота и работата в епоха на бързи цифрови промени чрез:

  • по-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене;

  • развиване на цифровите компетентности и умения, необходими за живота и работата в епоха на цифрова трансформация; и

  • подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане.

Инициативите включват подпомагане на училищата с високоскоростни широколентови връзки, по-широкото използване на нов инструмент за самооценка относно използването на технологиите за преподаване и учене в училищата (SELFIE), както и кампания за информиране на обществеността относно безопасността онлайн, медийната грамотност и киберхигиената.

3. Препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването: Тази инициатива предлага начини, по които образованието може да помогне на младите хора да разберат значението на общите ценности, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и да се придържат към тях. То има за цел да се подсили социалното сближаване и да се подпомогне борбата с възхода на популизма, ксенофобията, водещия до разделение национализъм и разпространението на фалшиви новини. С предложението също така се укрепват приобщаващото образование с цел насърчаване на качественото образование за всички ученици, както и европейското измерение на преподаването, за да могат децата да учат и за общото европейско наследство и за европейското многообразие и да разберат добре как функционира ЕС. За да подпомогне постигането на тези цели, Комисията ще предприеме мерки за увеличаване на виртуалния обмен между училищата, по-конкретно чрез успешната мрежа e-Twinning, и за стимулиране на училищната мобилност чрез програмата „Еразъм+“.

Контекст

Държавните и правителствените ръководители обсъдиха неофициално образованието и обучението в рамките на социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г., като се ръководиха от съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“. В резултат на тези дискусии бяха формулирани заключенията на Европейския съвет от 14 декември 2017 г., в които държавите членки, Съветът и Комисията се призовават да започнат да изпълняват обсъдената в Гьотеборг програма. Преразглеждането на Препоръката на Съвета от 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот бе обявено в Новата европейска програма за умения, приета през юни 2016 г. За да изготви предложението си, Комисията проведе през 2017 г. обществена консултация и конференция със заинтересованите страни.

Предложението за Препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването се основава на Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация, приета на неофициалната среща на министрите на образованието, проведена на 17 март 2015 г. Препоръката бе обявена в съобщението на Комисията „Подпомагане на предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм“ от 14 юни 2016 г. За да се ориентира за предложението си, Комисията проведе през 2017 г. обществена консултация.

 

За повече информация

Информационна бележка — Въпроси и отговори

Информационeн документ относно европейското пространство за образование

Информационeн документ относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Информационен документ относно плана за действие в областта на цифровото образование

Информационен документ относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

План за действие в областта на цифровото образование

Уебстраница за учене с помощта на цифровите технологии

Информационни документи за срещата на върха в Гьотеборг

IP/18/102

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar