Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Voorzitter Juncker herschikt zijn team van meest directe medewerkers; Europese Commissie benoemt nieuwe secretaris-generaal

Brussel, 21 februari 2018

Naar aanleiding van de wens van secretaris-generaal Alexander Italianer om met pensioen te gaan, heeft de Europese Commissie Martin Selmayr tot haar nieuwe secretaris-generaal benoemd, en heeft voorzitter Juncker Clara Martinez Alberola tot zijn nieuwe kabinetschef en Richard Szostak tot zijn nieuwe adjunct-kabinetschef benoemd.

Na meer dan 32 jaar ten dienste van de Europese Commissie heeft Alexander Italianer, de huidige secretaris-generaal, besloten met pensioen te gaan. Als gevolg daarvan, en op voorstel van voorzitter Jean-Claude Juncker, heeft het college besloten Martin Selmayr, de huidige kabinetschef van de voorzitter, als nieuwe secretaris-generaal van de Commissie te benoemen. Dit besluit wordt op 1 maart van kracht. Tegelijkertijd heeft voorzitter Juncker besloten dat zijn huidige adjunct-kabinetschef, Clara Martinez Alberola, zijn nieuwe kabinetschef zal worden, de allereerste vrouwelijke kabinetschef van een Commissievoorzitter. De huidige diplomatiek adviseur van voorzitter Juncker, Richard Szostak, zal zijn nieuwe adjunct-kabinetschef worden.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker: "Vanmorgen heeft Alexander Italianer mij bevestigd dat hij op 1 maart als secretaris-generaal van de Commissie met pensioen wenst te gaan. Ik wil hem mijn oprechte dankbaarheid betuigen voor tientallen jaren trouwe dienst aan de Europese Commissie en voor de afgelopen drie jaren dienst aan mij als voorzitter. Ik stel het echt op prijs te hebben kunnen samenwerken met een ervaren en goed geïnformeerde secretaris-generaal en wil hem bedanken voor zijn deskundig aansturen van onze administratie, alsook voor het feit dat hij ermee heeft ingestemd nog een maand aan te blijven om een vlotte overgang te waarborgen. Ik ben ook verheugd dat hij erin heeft toegestemd mij vanaf 1 april, als speciaal adviseur, te blijven adviseren over strategische kwesties op de EU-agenda, in het bijzonder het meerjarig financieel kader en de voorbereiding van de brexit.”

Alexander Italianer, een Nederlands onderdaan, kwam in 1985 in dienst bij de Europese Commissie en begon er te werken op de dienst Economische en financiële zaken. Hij heeft vijf Commissievoorzitters gediend, onder meer in de kabinetten van de voorzitters Jacques Santer en José Manuel Barroso, waar hij adjunct-kabinetschef was. Hij heeft bijgedragen tot invloedrijke economische studies, die door voormalig Commissievoorzitter Jacques Delors werden gebruikt om te pleiten voor zijn plannen voor de Europese eengemaakte markt en de economische en monetaire unie. Alexander Italianer maakte deel uit van het team van de Commissie dat over het Verdrag van Maastricht onderhandelde. Daarna werd hij in het kabinet van voorzitter Santer verantwoordelijk voor de invoering van de euro en droeg hij bij aan de Agenda 2000, die het pad heeft geëffend voor de toetreding van tien nieuwe lidstaten in 2004. In 2010 werd hij directeur-generaal Concurrentie en in die hoedanigheid leidde hij zaken in tegen internetreuzen als Google en Apple, maakte hij jacht op kartels tussen grote banken in de LIBOR-zaak en introduceerde hij belangrijke vereenvoudigingen in de EU-regels betreffende staatssteun. Als adjunct-secretaris-generaal en eerste voorzitter van de Effectbeoordelingsraad van de Commissie inzake betere regelgeving (2006-2010) en in zijn huidige functie als secretaris-generaal (vanaf september 2015) heeft Alexander Italianer een belangrijke rol gespeeld bij het nakomen van de belofte van de Commissie om groot te zijn in grote zaken en klein in kleine zaken. Hij nam ook het voortouw bij de inspanningen van de Commissie op het gebied van migratiebeheer, de reactie op terroristische dreigingen in Europa, het stroomlijnen van het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid tussen de lidstaten en de voorbereiding op de gevolgen van de brexit en op het toekomstige Europa van 27, met name wat het volgende meerjarig financieel kader betreft. Om te zorgen voor een vlotte overgang bij zijn opvolging in het secretariaat-generaal, zal Alexander Italianer een maand, tot 31 maart, als buitengewoon adviseur in dienst blijven bij voorzitter Juncker. Met zijn rijke en waardevolle ervaring zal hij daarna speciaal adviseur van voorzitter Juncker worden inzake strategische kwesties op de EU-agenda, in het bijzonder het meerjarig financieel kader en de voorbereiding van de brexit.

Op voorstel van voorzitter Juncker werd Martin Selmayr, de huidige kabinetschef van de voorzitter, vandaag tot nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie benoemd met ingang van 1 maart. Clara Martinez Alberola, die momenteel adjunct-kabinetschef is, zal vanaf 1 maart de nieuwe kabinetschef van voorzitter Juncker worden.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker:"De komende 20 maanden zullen van doorslaggevend belang zijn om ten volle een Europa tot stand te brengen dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt. Ik heb het beste team nodig. Daarom wil ik dat Martin Selmayr als nieuwe secretaris-generaal de getalenteerde en hard werkende administratie van onze instelling aanstuurt en Clara Martinez Alberola mijn persoonlijke team leidt. De afgelopen jaren hebben Clara en Martin mijn volledige vertrouwen gewonnen. Zij hebben aangetoond dat zij samen een zeer sterk team vormen dat snelle en solide oplossingen vindt voor de meest urgente uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. Met hun professionaliteit, ervaring en sterke teamgeest zal de Commissie in staat zijn om haar wetgevingsagenda uit te voeren en zich klaar te stomen voor de toekomst."

Martin Selmayr wordt de zevende secretaris-generaal van de Europese Commissie en wordt de eerste Duitse onderdaan die deze functie bekleedt[1]. Na te hebben gewerkt in de academische wereld, de particuliere sector en de Europese Centrale Bank, trad Martin Selmayr in 2004 in dienst bij de Europese Commissie, waar hij eerst als woordvoerder Informatiemaatschappij en media (2004-2010) werkte. In 2010 werd hij kabinetschef van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie voor Justitie, grondrechten en burgerschap (2010-2014). In die functies heeft hij de succesvolle inspanningen van de Commissie geleid om de roamingtarieven in de hele EU te verlagen en nieuwe Europese regels op het gebied van gegevensbescherming in te voeren. In 2014 werd Martin Selmayr campagnedirecteur van Jean-Claude Juncker als de topkandidaat van de Europese Volkspartij (EVP) voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vervolgens werd hij aangesteld als bijzonder adviseur bij het directoraat-generaal Economische en Financiële zaken van de Europese Commissie en als EU-bewindvoerder van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Daarna kwam hij aan het hoofd te staan van het overgangsteam van de heer Juncker en vervolgens werd hij diens kabinetschef toen hij op 1 november 2014 zijn ambt van Commissievoorzitter opnam. In die functie heeft de heer Selmayr bijgedragen aan de aansturing en tenuitvoerlegging van alle strategische prioriteiten van de Commissie.

De voorzitter benoemde vandaag Clara Martinez Alberola met ingang van 1 maart als zijn nieuwe kabinetschef. Mevrouw Martinez Alberola is de eerste vrouw en de eerste Spaanse onderdaan in de geschiedenis van de Europese Commissie die de leiding krijgt over het kabinet van de voorzitter van de Commissie[2]. Na haar indiensttreding bij de Commissie 27 jaar geleden (in 1991), hield zij zich aanvankelijk voornamelijk bezig met juridische kwesties op het gebied van de eengemaakte markt en met de voorbereiding van de uitbreiding in 2004. Vervolgens was zij gedurende twee opeenvolgende mandaten (2005-2014) verbonden aan het kabinet van voorzitter Barroso, waar zij onder meer bijdroeg aan de totstandkoming van het voorstel van de Commissie uit 2014 voor een kader voor de bescherming van de rechtsstaat in de EU. In juli 2014 werd zij benoemd tot bijzonder adviseur bij DG-Justitie. Daarna voegde zij zich bij Martin Selmayr als adjunct-hoofd van het overgangsteam van Jean-Claude Juncker, om vervolgens adjunct-kabinetschef van deze laatste te worden, toen hij op 1 november 2014 aantrad als voorzitter van de Europese Commissie. In haar huidige rol is mevrouw Martinez Alberola met name verantwoordelijk voor de interinstitutionele betrekkingen en heeft zij bijgedragen aan de coördinatie van de inspanningen van de Commissie op het gebied van migratiebeheer, uitvoering gegeven aan voorzitter Junckers agenda voor betere regelgeving en de voorbereiding van de jaarlijkse werkprogramma's van de Commissie aangestuurd.

Voorzitter Juncker heeft verder besloten om Richard Szostak, zijn huidige vertrouwd diplomatiek adviseur, te benoemen als zijn nieuwe adjunct-kabinetschef. Richard Szostak is een Pools-Brits onderdaan, die verbonden is geweest aan het kabinet van de voormalige vicevoorzitter van de Commissie, Viviane Reding, belast met justitie, grondrechten en burgerschap (2012-2014), alsook aan de juridische dienst van de Raad (2005-2011) en aan de Poolse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU tijdens het Poolse voorzitterschap van de EU. In zijn huidige rol adviseert Richard Szostak voorzitter Juncker over alle aangelegenheden op het gebied van buitenlands beleid, over de voorbereiding van de topbijeenkomsten van de G7 en met name over de Brexit-onderhandelingen, alsook over de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland. Op deze gebieden zal hij in zijn nieuwe functie als adjunct-kabinetschef verantwoordelijk blijven. Richard Szostak speelde een belangrijke rol bij de coördinatie van de maatregelen van de EU en de lidstaten op het hoogtepunt van de migratiecrisis, bij de onderhandelingen over de verklaring EU-Turkije en bij de voorbereiding van de strategie voor de Westelijke Balkan.

Teneinde het secretariaat-generaal verder te versterken, heeft het college voorts op voorstel van voorzitter Juncker besloten om Pia Ahrenkilde-Hansen met ingang van 1 maart als bijzonder adviseur toe te voegen aan het secretariaat-generaal in de functie van adjunct-secretaris-generaal. Mevrouw Ahrenkilde-Hansen is een Deens onderdaan en thans directeur bij het onder het voorzitterschap vallend DG Communicatie. Zij is daar verantwoordelijk voor de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten. Met 22 jaar ervaring binnen de Europese Commissie heeft mevrouw Ahrenkilde-Hansen als woordvoerster van de Europese Commissie gediend onder de voorzitters Prodi en Barroso (van 1999 tot 2009). Van 2009 tot 2014 was zij de eerste woordvoerster van de Commissie. In haar huidige rol als verantwoordelijke voor de vertegenwoordigingen coördineert zij de inspanningen van de Commissie op het gebied van communicatie in de lidstaten, waarbij zij zich inzet voor de voorlichting aan burgers en lokale en regionale media in een voor de toekomst van Europa cruciale periode. Deze vaardigheden en competenties maken haar de ideale persoon voor haar nieuwe functie bij het secretariaat-generaal.

 

Achtergrond: de secretarissen-generaal van de Commissie sinds 1958

  1. Émile Noël: Fransman, 1922. Werd in 1958 op 36-jarige leeftijd benoemd tot secretaris-generaal van de Europese Economische Gemeenschap. Deze functie vervulde hij tot 1987.
  2. David Williamson: Brit, 1934. Werd in 1987 op 53-jarige leeftijd benoemd tot secretaris-generaal. Deze functie vervulde hij tot 1997.
  3. Carlo Trojan: Nederlander, 1942. Werd in 1997 op 55-jarige leeftijd benoemd tot secretaris-generaal. Deze functie vervulde hij tot 2000.
  4. David O'Sullivan: Ier, 1953. Werd in 2000 op 47-jarige leeftijd benoemd tot secretaris-generaal. Deze functie vervulde hij tot november 2005. Voordat hij tot secretaris-generaal werd benoemd, was hij kabinetschef van de voormalige voorzitter van de Commissie Romano Prodi.
  5. Catherine Day: Ierse, 1954. Werd in 2005 op 51-jarige leeftijd benoemd tot secretaris-generaal. Deze functie vervulde zij tot 1 september 2015.
  6. Alexander Italianer: Nederlander, 1956. Werd op 1 september 2015 op 59-jarige leeftijd benoemd tot secretaris-generaal. Deze functie vervulde hij tot 1 maart 2018.

[1] De Europese Commissie heeft al zes secretarissen-generaal gekend: vijf ervan waren mannen en één ervan was een vrouw. Twee hadden de Nederlandse nationaliteit, twee de Ierse, één de Britse en één de Franse.

[2] Tot nu toe zijn er 19 mannelijke kabinetschefs van de voorzitter geweest. Vijf daarvan hadden de Franse nationaliteit, vier de Duitse, drie de Belgische, twee de Luxemburgse, twee de Italiaanse, een de Portugese, een de Ierse en een de Britse.

IP/18/1004

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar