Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pirmininkas J.-C. Junckeris pertvarko savo komandą; Europos Komisija skiria naują generalinį sekretorių

Briuselis, 2018 m. vasario 21 d.

Generaliniam sekretoriui Alexanderiui Italianeriui nusprendus trauktis iš pareigų, Europos Komisija savo naujuoju generaliniu sekretoriumi paskyrė Martiną Selmayrį; Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris nauja savo kabineto vadove paskyrė Clarą Martinez Alberolą, o kabineto vadovo pavaduotoju – Richardą Szostaką.

Po daugiau kaip 32 metų darbo generalinis sekretorius Alexanderis Italianeris nusprendė pasitraukti iš Europos Komisijos. Todėl Pirmininko Jeano-Claude‘o Junckerio siūlymu Komisijos narių kolegija naujuoju Komisijos generaliniu sekretoriumi nusprendė skirti Martiną Selmayrį, šiuo metu einantį Komisijos pirmininko kabineto vadovo pareigas. Šis sprendimas įsigalios kovo 1 d. Pirmininkas J.-C. Junckeris taip pat nusprendė, kad Clara Martinez Alberola, šiuo metu einanti kabineto vadovo pavaduotojo pareigas, taps naująja kabineto vadove – pirmąja moterimi, paskirta į Komisijos pirmininko kabineto vadovo pareigas. Naujuoju kabineto vadovo pavaduotoju taps Pirmininko J.-C. Junckerio diplomatinis patarėjas Richardas Szostakas.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris sakė: „Šį rytą Alexanderis Italianeris pranešė man, kad galutinai apsisprendė nuo kovo 1 d. atsistatydinti iš Komisijos generalinio sekretoriaus pareigų. Esu jam be galo dėkingas, kad ne vieną dešimtmetį ištikimai tarnavo Europos Komisijai, o pastaruosius trejus metus – ir man, kaip Europos Komisijos Pirmininkui. Man buvo didelė garbė dirbti su tokiu patyrusiu ir kompetentingu generaliniu sekretoriumi. Norėčiau padėkoti jam už išmanų mūsų administracijos valdymą ir tai, kad jis sutiko padirbti dar vieną mėnesį ir taip užtikrinti sklandų pareigų perdavimą. Taip pat džiaugiuosi, kad jis sutiko ir toliau, nuo balandžio 1 d., man patarinėti kaip specialusis patarėjas strateginiais ES darbotvarkės klausimais, visų pirma susijusiais su daugiamete finansine programa ir pasirengimu Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES.“

Nyderlandietis Alexanderis Italianeris pradėjo dirbti Europos Komisijoje Ekonomikos ir finansų departamente 1985 m. Jis dirbo penkių Komisijos pirmininkų kabinetuose, pirmininkų Jacques‘o Santerio ir José Manuelio Barroso kabinetuose – kaip kabineto vadovo pavaduotojas. Jis prisidėjo prie svarbių ekonominių tyrimų, kurių rezultatais buvęs Komisijos Pirmininkas Jacques'as Delors‘as pasinaudojo savo planams, susijusiems su Europos bendrąja rinka ir ekonomine ir pinigų sąjunga, pagrįsti. Alexanderis Italianeris dalyvavo Komisijos derybų dėl Mastrichto sutarties grupėje, o dirbdamas Pirmininko Jacques‘o Santerio kabinete jis kuravo euro įvedimo klausimus, taip pat dalyvavo rengiant Darbotvarkę 2000, kuri atvėrė kelią dešimties naujų valstybių įstojimui į Europos Sąjungą 2004 m. 2010 m. jis tapo Konkurencijos generalinio direktorato vadovu. Eidamas šias pareigas jis pradėjo bylas prieš tokias interneto milžines, kaip „Google“ ir „Apple“, tyrė didelių bankų kartelius LIBOR byloje ir gerokai supaprastino ES valstybės pagalbos taisykles. Eidamas generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas, Geresnio reglamentavimo poveikio vertinimo valdybos pirmojo pirmininko pareigas (2006–2010 m.) ir dabartines generalinio sekretoriaus pareigas (nuo 2015 m. rugsėjo mėn.), Alexanderis Italianeris labai padėjo Komisijai vykdyti įsipareigojimą svarbiems darbams skirti daugiau dėmesio, o ne tokiems svarbiems – mažiau. Be to, jis koordinavo šią Komisijos veiklą: migracijos valdymą, Europoje kylančios terorizmo grėsmės valdymą, valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo (Europos semestro) racionalizavimą, rengimąsi Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos ir būsimam iš 27 valstybių sudarytos ES veikimui, visų pirma, su kita daugiamete finansine programa susijusią veiklą. Kad užtikrintų sklandų pareigų perdavimą naujam generaliniam sekretoriui Alexanderis Italianeris dirbs Pirmininkui J.-C. Junckeriui kaip Hors Classe patarėjas dar vieną mėnesį – iki kovo 31 d., o vėliau savo vertingą patirtį jis panaudos kaip Pirmininko J.-C. Junkcerio specialusis patarėjas strateginiais ES darbotvarkės klausimais, visų pirma klausimais, susijusiais su daugiamete finansine programa ir pasirengimu Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos.

Pirmininko J.-C. Junckerio siūlymu Europos Komisijos naujuoju generaliniu sekretoriumi šiandien paskirtas dabartinis kabineto vadovas Martinas Selmayris. Šias pareigas jis pradės eiti nuo kovo 1 d. Pirmininko J.-C. Junckerio kabineto vadovo pareigas nuo kovo 1 d. perims dabartinė jo pavaduotoja Clara Martinez Alberola.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris sakė:„Ateinantys 20 mėnesių bus labai svarbūs siekiant įvykdyti įsipareigojimą sukurti Europą, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. Todėl man reikalinga geriausia komanda. Dėl šios priežasties noriu, kad naujasis generalinis sekretorius Martinas Selmayris vadovautų talentingai ir darbščiai mūsų institucijos administracijai, o Clara Martinez Alberola – mano asmeninei komandai. Per pastaruosius metus Clara ir Martinas užsitarnavo visišką mano pasitikėjimą. Jie įrodė, kad kartu jie yra labai stipri komanda, galinti greitai atrasti tinkamų būdų opiausioms Europos problemoms spręsti. Jų profesionalumas, žinios ir stipri komandos dvasia padės Komisijai įvykdyti teisėkūros darbotvarkę ir pasirengti ateičiai.“

Martinas Selmayris bus septintasis Europos Komisijos generalinis sekretorius ir pirmasis šias pareigas eisiantis Vokietijos pilietis[1]. Martinas Selmayris yra dirbęs aukštojo mokslo įstaigose, privačiajame sektoriuje ir Europos Centriniame Banke. 2004 m. pradėjo dirbti Europos Komisijoje ir pirmiausia tapo atstovu spaudai informacinės visuomenės ir žiniasklaidos klausimais (2004–2010 m.). 2010 m. jis tapo už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding kabineto vadovu (2010–2014 m.). Eidamas šias pareigas jis vadovavo sėkmingoms Komisijos pastangoms sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius visoje ES ir nustatyti naujas Europos duomenų apsaugos taisykles. 2014 m. Martinas Selmayris tapo Jeano-Claude'o Junckerio, pagrindinio Europos liaudies partijos (ELP) kandidato rinkimuose į Europos Parlamentą, kampanijos vadovu. Vėliau jis buvo paskirtas Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato vyriausiuoju patarėju ir ES direktoriumi Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke, paskui tapo J.-C. Junckerio pereinamojo laikotarpio grupės vadovu, o Jeanui-Claude'ui Junckeriui 2014 m. lapkričio 1 d. pradėjus eiti Komisijos pirmininko pareigas – jo kabineto vadovu. Eidamas šias pareigas M. Selmayris padėjo nustatyti ir įgyvendinti visus strateginius J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetus.

Šiandien naująja savo kabineto vadove Pirmininkas paskyrė Clarą Martinez Alberolą. Ji pradės eiti pareigas kovo 1 d. C. Martinez Alberola yra pirmoji moteris ir pirmoji Ispanijos pilietė Europos Komisijos istorijoje, vadovausianti Komisijos pirmininko kabinetui[2]. Europos Komisijoje ji pradėjo dirbti prieš 27 metus (1991 m.), iš pradžių jos darbas buvo daugiausia susijęs su teisiniais klausimais bendrosios rinkos ir pasirengimo 2004 m. plėtrai srityse. Dvi kadencijas iš eilės (2005–2014 m.) ji dirbo Pirmininko J. M. Barroso kabinete ir visų pirma padėjo parengti Komisijos 2014 m. pasiūlymą dėl teisinių priemonių teisinės valstybės principams ES apsaugoti. 2014 m. liepos mėn. ji buvo paskirta Teisingumo generalinio direktorato vyriausiąja patarėja, paskui prisijungė prie Martino Selmayrio ir tapo Jeano-Claude'o Junckerio pereinamojo laikotarpio grupės vadovo pavaduotoja, o 2014 m. lapkričio 1 d. jam pradėjus eiti Europos Komisijos pirmininko pareigas – jo kabineto vadovo pavaduotoja. Eidama dabartines pareigas C. Martinez Alberola pirmiausia buvo atsakinga už institucijų santykius, padėjo koordinuoti Komisijos migracijos valdymo pastangas, įgyvendinti Pirmininko J.-C. Junckerio geresnio reglamentavimo darbotvarkę ir rengti metines Komisijos darbo programas.

Pirmininkas J.-C. Junckeris naujuoju savo kabineto vadovo pavaduotoju nusprendė paskirti Richardą Szostaką, savo dabartinį patikimą diplomatinį patarėją. Richardas Szostakas yra Lenkijos ir Jungtinės Karalystės pilietis. Jis dirbo buvusios už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding kabinete (2012–2014 m.), taip pat Tarybos Teisės tarnyboje (2005–2011 m.) ir Lenkijos nuolatinėje atstovybėje ES Lenkijos pirmininkavimo ES laikotarpiu. Dabar Richardas Szostakas pataria Pirmininkui J.-C. Junckeriui visais užsienio politikos, pasirengimo G 7 aukščiausiojo lygio susitikimams ir visų pirma „Brexit“ derybų klausimais, taip pat dėl ES ir Šveicarijos santykių – tai sritys, už kurias jis ir toliau bus atsakingas eidamas naujas Pirmininko J.-C. Junckerio kabineto vadovo pavaduotojo pareigas. Richardas Szostakas atliko svarbų vaidmenį koordinuojant ES ir valstybių narių veiksmus migracijos krizės įkarštyje, derybose dėl ES ir Turkijos pareiškimo ir rengiant Vakarų Balkanų strategiją.

Siekdama dar sustiprinti generalinį sekretoriatą, Komisijos narių kolegija pritarė Pirmininko J.-C. Junckerio siūlymui, kad nuo kovo 1 d. prie generalinio sekretoriato kaip vyriausioji patarėja prisijungtų Pia Ahrenkilde-Hansen – ji laikinai eis generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas. P. Ahrenkilde-Hansen yra Danijos pilietė, šiuo metu einanti Komunikacijos generalinio direktorato, tiesiogiai nuo Komisijos pirmininko priklausančios tarnybos, direktoriaus pareigas ir atsakinga už Komisijos atstovybes valstybėse narėse. Europos Komisijoje P. Ahrenkilde-Hansen dirba 22 metus: ji buvo R. Prodi ir J. M. Barroso vadovaujamos Europos Komisijos atstovė spaudai (nuo 1999 iki 2009 m.). Nuo 2009 iki 2014 m. ji buvo Komisijos vyriausioji atstovė spaudai. Būdama atsakinga už atstovybes, ji koordinuoja Komisijos komunikacijos darbą valstybėse narėse, padeda palaikyti ryšius su piliečiais ir vietos bei regionų žiniasklaida šiuo Europos ateičiai itin svarbiu metu. Dėl šių įgūdžių ir kompetencijos ji idealiai tinka naujosioms pareigoms generaliniame sekretoriate.

 

Pagrindiniai faktai: Komisijos generaliniai sekretoriai nuo 1958 m.

  1. Émile Noël: prancūzas, gim. 1922 m. 1958 m., būdamas 36 metų, paskirtas vykdomuoju Europos ekonominės bendrijos sekretoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1987 m.
  2. David Williamson: britas, gim. 1934 m. Generaliniu sekretoriumi paskirtas 1987 m., būdamas 53 metų. Šias pareigas ėjo iki 1997 m.
  3. Carlo Trojan: olandas, gim. 1942 m. Generaliniu sekretoriumi paskirtas 1997 m., būdamas 55 metų. Šias pareigas ėjo iki 2000 m.
  4. David O'Sullivan: airis, gim. 1953 m. Generaliniu sekretoriumi paskirtas 2000 m. birželio mėn., būdamas 47 metų. Šias pareigas ėjo iki 2005 m. lapkričio mėn. Prieš tapdamas generaliniu sekretoriumi, dirbo buvusio Komisijos vadovo Romano Prodi kabineto vadovu.
  5. Catherine Day: airė, gim. 1954 m. Generaline sekretore paskirta 2005 m. lapkričio mėn., būdama 51 metų. Šias pareigas ėjo iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
  6. Alexander Italianer: olandas, gim. 1956 m. Generaliniu sekretoriumi paskirtas 2015 m. rugsėjo 1 d., būdamas 59 metų. Šias pareigas ėjo iki 2018 m. kovo 1 d.

 

[1] Europos Komisija iki šiol turėjo šešis generalinius sekretorius: penkis vyrus ir vieną moterį. Iš jų du buvo nyderlandiečiai, du airiai, vienas britas ir vienas prancūzas.

[2] Komisijos pirmininko kabinetui iki šiol vadovavo 19 vyrų, iš kurių penki buvo prancūzai, keturi vokiečiai, trys belgai, du liuksemburgiečiai, du italai, vienas portugalas, vienas airis ir vienas britas.

IP/18/1004

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar