Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

President Juncker korraldab ümber oma lähimeeskonna: Euroopa Komisjon nimetab ametisse uue peasekretäri

Brüssel, 21. veebruar 2018

Pärast seda, kui peasekretär Alexander Italianer avaldas soovi jääda pensionile, nimetas Euroopa Komisjon oma uueks peasekretäriks Martin Selmayri ning president Juncker nimetas oma kabineti uueks juhatajaks Clara Martínez Alberola ja uueks juhataja asetäitjaks Richard Szostaki.

Pärast rohkem kui 32 aasta jooksul Euroopa Komisjonis töötamist on praegune peasekretär Alexander Italianer otsustanud lõpetada töö Euroopa Komisjonis ja jääda pensionile. Seetõttu on volinike kolleegium otsustanud president Jean-Claude Junckeri ettepaneku alusel nimetada uueks komisjoni peasekretäriks praeguse presidendi kabineti juhataja Martin Selmayri. See otsus jõustub 1. märtsil. Samal ajal otsustas president Juncker, et tema praegune kabineti juhataja asetäitja Clara Martinez Alberola saab uueks kabineti juhatajaks. See on esimene kord, kui komisjoni presidendi kabineti juhataja on naissoost. President Junckeri uueks kabineti juhataja asetäitjaks saab tema praegune diplomaatiline nõunik Richard Szostak.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Täna hommikul kinnitas Alexander Italianer mulle oma soovi lõpetada alates 1. märtsist töö komisjoni peasekretärina ja jääda pensionile. Soovin teda siiralt tänada aastakümnete pikkuse ustava teenistuse eest Euroopa Komisjonis ning viimase kolme aasta jooksul minu kui komisjoni presidendi teenistuses. Hindasin tõeliselt võimalust töötada koos sedavõrd kogenud ja põhjalike teadmistega peasekretäriga ning soovin tänada teda meie asutuse oskusliku juhtimise eest ja selle eest, et ta nõustus sujuva ülemineku tagamiseks jääma tööle veel üheks kuuks. Ma tunnen samuti heameelt selle üle, et ta nõustus jätkama minu nõustamist ka pärast 1. aprilli ELi tegevuskava strateegiliste küsimuste erinõunikuna, eelkõige mitmeaastase finantsraamistiku ja Brexitiks valmisoleku küsimustes.“

Alexander Italianer on Madalmaade kodanik, kes asus Euroopa Komisjonis tööle 1985. aastal majandus- ja rahandusküsimuste osakonnas. Ta on töötanud viie komisjoni presidendi, sealhulgas Jacques Santeri ja José Manuel Barroso alluvuses, kus ta tegutses kabineti juhataja asetäitjana. Ta on panustanud mõjukatesse majandusuuringutesse, mida kasutas endine komisjoni president Jacques Delors, et edendada oma Euroopa ühtse turu ning majandus- ja rahaliidu kava. Pärast seda, kui Alexander Italianer osales Maastrichti lepingu üle läbirääkimisi pidavas komisjoni meeskonnas, hakkas ta president Santeri kabinetis vastutama euro kasutuselevõtu eest ning panustas 2000. aasta tegevuskavasse, mis sillutas teed kümne uue liikmesriigi ühinemiseks 2004. aastal. 2010. aastal sai ta konkurentsi peadirektoraadi peadirektoriks. Sellel ametikohal algatas ta menetlused selliste internetihiidude vastu nagu Google ja Apple, võitles LIBORi juhtumis suurte pankade loodavate kartellide vastu ning tegi olulisi lihtsustusi ELi riigiabi eeskirjadesse. Alexander Italianer oli peasekretäri asetäitjana, komisjoni parema õigusloome mõjuhindamiskomitee esimese esimehena (2006–2010) ning täites oma praeguseid ülesandeid peasekretärina (alates 2015. aasta septembrist) ülioluline, et täita komisjoni lubadust olla „suur suurtes asjades ja väike väikestes asjades“. Ta edendas ka komisjoni jõupingutusi rände haldamise, Euroopas terrorismiohule reageerimise, liikmesriikide hulgas majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta menetluse edendamise ning Brexiti tagajärgedeks ja tulevaseks 27 liikmesriigist koosnevaks Euroopa Liiduks valimistumise valdkonnas, eelkõige järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. Selleks, et tema ametijärglane saaks peasekretäri ametikoha sujuvalt üle võtta, jääb Alexander Italianer veel üheks kuuks, kuni 31. märtsini hors classe nõunikuna president Junckeri teenistusse. Seejärel jagab ta oma rikkalikke ja väärtuslikke kogemusi president Junckeri erinõunikuna ELi tegevuskava strateegilistes küsimustes, eelkõige mitmeaastase finantsraamistiku ja Brexitiks valmisoleku valdkonnas.

President Junckeri ettepanekul nimetati täna Euroopa Komisjoni uueks peasekretäriks presidendi praegune kabineti juhataja Martin Selmayr. See otsus jõustub 1. märtsil. Clara Martínez Alberola, kes on praegune kabineti juhataja asetäitja, saab alates 1. märtsist president Junckeri uueks kabineti juhatajaks.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles:„Järgmised 20 kuud on määrava tähtsusega, et täielikult tagada hoidev, kaitsev ja võimalusi avardav Euroopa. Ma vajan selleks parimat meeskonda. Seetõttu soovin, et Martin Selmayr juhiks uue peasekretärina meie asutuse andekat ja töökat juhatust ning et Clara Martínez Alberola juhiks minu isiklikku meeskonda. Viimaste aastate jooksul on Clara ja Martin teeninud välja minu täieliku usalduse. Nad on näidanud, et nad tegutsevad väga tugeva meeskonnana, kes suudab leida kiired ja mõistlikud lahendused Euroopa kõige pakilisematele probleemidele. Tänu nende professionaalsusele, eksperdioskustele ja tugevale meeskonnavaimule suudab komisjon täita oma seadusandlikku tegevuskava ja valmistuda tulevikuks.“

Martin Selmayrist saab Euroopa Komisjoni seitsmes peasekretär ja esimene sakslane sellel ametikohal[1]. Martin Selmayr töötas algul teadusvaldkonnas, seejärel erasektoris ja Euroopa Keskpangas. 2004. aastal liitus ta Euroopa Komisjoniga, kus ta asus kõigepealt tööle infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi pressiesindajana (2004–2010). 2010. aastal sai temast õiguse, põhiõiguste ja kodakondsuse eest vastutanud asepresidendi Viviane Redingi kabineti juhataja (2010–2014). Nendel ametikohtadel andis ta olulise panuse komisjoni pingutustesse saavutada rändlustasude langetamine kogu ELis ja kehtestada uued Euroopa andmekaitsenormid. 2014. aastal juhtis Martin Selmayr Jean-Claude Junckeri kampaaniat Euroopa Rahvapartei (PPE) esikandidaadina Euroopa Parlamendi valimistel. Seejärel nimetati ta Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi peanõunikuks ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ELi esindavaks direktoriks, kuni temast sai Jean-Claude Junckeri üleminekurühma juht ja seejärel tema kabineti juhataja, kui Jean-Claude Juncker asus 1. novembril 2014 komisjoni presidendi ametikohale. Selles rollis on Selmayr aidanud suunata ja viia ellu kõiki Junckeri komisjoni strateegilisi prioriteete.

President otsustas täna nimetada alates 1. märtsist oma kabineti juhatajaks Clara Martínez Alberola. Clara Martínez Alberola on Euroopa Komisjoni ajaloos esimene presidendi kabineti juhataja,[2] kes on naissoost ja lisaks hispaania päritolu. Ta on töötanud Euroopa Komisjonis 27 aastat (alates 1991. aastast). Kõigepealt keskendus ta ühisturuga seotud õigusküsimustele ja 2004. aasta laienemise ettevalmistamisele. Seejärel töötas ta kahel järjestikusel ametiajal president Barroso kabinetis (2005–2014), kus ta aitas eelkõige töötada välja komisjoni ettepaneku luua ELis õigusriigi põhimõtete kaitse raamistik. 2014. aasta juulis nimetati ta õigusküsimuste peadirektoraadi peanõunikuks, kuni temast sai Jean-Claude Junckeri üleminekurühma juhi Martin Selmayri asetäitja ja seejärel kabineti juhataja asetäitja, kui Jean-Claude Juncker asus 1. novembril 2014 komisjoni presidendi ametikohale. Sellel ametikohal on Martínez Alberola eelkõige vastutatud institutsioonidevaheliste suhete eest, aidanud koordineerida komisjoni tegevust rände ohjamisel, viia ellu president Junckeri parema õigusloome tegevuskava ja juhtida komisjoni iga-aastase tööprogrammi ettevalmistamist.

President Juncker on samuti otsustanud nimetada oma uueks kabineti juhataja asetäitjaks Richard Szostaki, kes on praegu tema usaldatud diplomaatiline nõunik. Richard Szostakil on Poola ja Briti kodakondsus, ta on varem töötanud õiguse, põhiõiguste ja kodakondsuse eest vastutanud komisjoni asepresidendi Viviane Redingi kabinetis (2012–2014), nõukogu õigustalituses (2005–2011) ja Poola eesistumise ajal Poola alalises esinduses ELi juures. Senisel ametikohal on ta nõustanud president Junckeri kõigis välispoliitilistes küsimustes, G7 tippkohtumiste ettevalmistamisel ning eelkõige Brexiti läbirääkimistes ja ELi ja Šveitsi suhetes. Ta tegeleb nende valdkondadega edasi ka president Junckeri kabineti juhataja asetäitja ametikohal. Szostak mängis olulist rolli ELi ja liikmesriikide meetmete koordineerimisel rändekriisi haripunktis, läbirääkimiste pidamisel ELi ja Türgi avalduse allakirjutamiseks ning Lääne-Balkani strateegia ettevalmistamisel.

Peasekretariaadi ridade tugevdamiseks on volinike kolleegium samuti otsustanud nimetada president Junckeri ettepanekul Pia Ahrenkilde-Hanseni 1. märtsis peasekretariaadi peanõunikuks ja peasekretäri asetäitja kohusetäitjaks. Pia Ahrenkilde-Hansen on pärit Taanist ning töötab praegu presidendile alluvas teabevahetuse peadirektoraadis direktorina, vastutades liikmesriikides asuvate komisjonide esinduste eest. Ta on töötanud Euroopa Komisjonis 22 aastat ning täitnud nii president Prodi kui ka Barroso ametiajal Euroopa Komisjoni pressiesindaja ülesandeid (1999–2009). 2009.–2014. aastal oli ta komisjoni peapressiesindaja. Viimasel ametikohal on ta komisjoni esinduste eest vastutades koordineerinud komisjoni teabevahetust liikmesriikidega, et aidata jõuda Euroopa tuleviku seisukohast otsustaval ajal kodanikeni ning kohalike ja piirkondlike meediaväljaanneteni. Tänu neile oskustele ja pädevusele sobib ta ideaalselt oma uuele ametikohale peasekretariaadis.

 

Taust: komisjoni peasekretärid alates 1958. aastast

  1. Émile Noël. Prantsusmaa, 1922. Nimetati 1958. aastal 36aastaselt Euroopa Majandusühenduse täitevsekretäriks. Töötas sellel ametikohal kuni 1987. aastani.
  2. David Williamson. Ühendkuningriik, 1934. Nimetati 1987. aastal 53aastaselt peasekretäriks. Töötas sellel ametikohal kuni 1997. aastani.
  3. Carlo Trojan. Madalmaad, 1942. Nimetati 1997. aastal 55aastaselt peasekretäriks. Töötas sellel ametikohal kuni 2000. aastani.
  4. David O'Sullivan. Iirimaa, 1953. Nimetati 2000. aastal 47aastaselt peasekretäriks. Töötas sellel ametikohal kuni 2005. aasta novembrini. Enne peasekretäriks nimetamist töötas endise komisjoni presidendi Romano Prodi kabineti juhatajana.
  5. Catherine Day. Iirimaa, 1954. Nimetati 2005. aasta novembris 51aastaselt peasekretäriks. Töötas sellel ametikohal kuni 1. septembrini 2015.
  6. Alexander Italianer. Madalmaad, 1956. Nimetati 1. septembril 2015 59aastaselt peasekretäriks. Töötas sellel ametikohal kuni 1. märtsini 2018.

 

[1] Seni on Euroopa Komisjonil olnud kuus peasekretäri: kuus nendest on olnud mehed ja üks naine. Seejuures on kaks olnud hollandlased, üks iirlane, üks britt ja üks prantslane.

[2] Seni on presidendi kabinetil olnud 19 meessoost juhatajat, kellest viis on olnud prantslased, neli sakslased, kolm belglased, kaks luksemburglased, kaks itaallased, üks portugallane, üks iirlane ja üks britt.

IP/18/1004

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar