Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Преместване и презаселване: Напредъкът е стабилен, но за да се постигнат целите, са нужни повече усилия

Брюксел, 12 април 2017 r.

Комисията прие днес своя единадесети доклад за напредъка по схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване, в който прави оценка на предприетите от 2 март 2017 г. досега действия.

Държавите членки са постигнали стабилен напредък по отношение на преместването – преместени са допълнителни 2 465 лица, което е нов месечен рекорд. Общият брой на извършените премествания вече e 16 340. Необходимо е обаче всички държави членки да положат повече усилия, така че всички отговарящи на изискванията за това хора да бъдат преместени през следващите месеци. При презаселването държавите членки са продължили да отбелязват съществен напредък, като досега 15 492 души са получили възможност да влязат безопасно и законно в ЕС. За да се съдейства за подобряването на процеса на преместване и презаселване, в днешния доклад са включени целеви препоръки към държавите членки.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: През март отбелязахме нов рекорден брой преместени лица. Това е солидарност в действие и доказателство за отговорност. Сега е моментът всички държави членки да изпълнят ангажиментите си и да увеличат своите усилия. Те имат политическо, морално и правно задължение за това. Призовавам държавите, които все още не са се включили в тези общи усилия, да го сторят. Преместването през следващите месеци на всички хора, отговарящи на условията, от Гърция и Италия е напълно осъществимо. В същото време успяхме да презаселим над две трети от 22 500-те души, за които през юли 2015 г. поехме ангажимент да осигурим безопасно и законно влизане. Това са много добри новини. Изпълняваме ангажиментите си за споделяне на отговорността с трети държави, като Турция, Йордания и Ливан.

Преместване

Темпът на преместванията продължи да нараства, в резултат на което бе отбелязано подобрение с 27 % спрямо предходните най-високи месечни стойности – през март са преместени общо 2 465 лица, като над 1 600 са преместени от Гърция и над 800 от Италия. Към 10 април общият брой на извършените премествания е 16 340 – 5 001 от Италия и 11 339 от Гърция. Въпреки този положителен напредък обаче сегашният темп на преместванията все още е далеч под целите, определени, за да се гарантира, че всички отговарящи на условията лица ще бъдат преместени през следващите месеци.

С около 14 000 кандидати за преместване, намиращи се в Гърция, и около 3 500, регистрирани досега в Италия, общият брой на лицата в тези две държави, които отговарят на условията за преместване, е доста под предвиденото в решенията на Съвета. Като се имат предвид тези данни, ако се постигнат одобрената от Европейския съвет цел от Гърция да бъдат премествани поне 3 000 лица месечно и целта, определена от Комисията, от Италия да бъдат премествани поне 1 500 лица месечно, е напълно възможно всички отговарящи на условията кандидати, които в момента се намират в Гърция и Италия, да бъдат преместени до септември 2017 г. И в двете държави вече са налице предпоставките и оперативната инфраструктура, необходими за функционирането на преместването, а агенциите на ЕС и международните организации увеличиха капацитета си за постигане на поставените цели. Сега е ред на държавите членки да демонстрират политическа воля и да засилят и координират усилията си, за да изпълнят своите задължения.

С цел да се премахнат оставащите оперативни и логистични пречки в процедурата по преместване, в днешния доклад са включени целеви препоръки към конкретни държави членки за това как да се подобри целият процес от поемането на ангажимента до извършването на прехвърлянето.

За да се подобри процедурата по преместване, държавите членки трябва по-специално:

  • да поемат ангажименти на месечна база и за повече премествания, да увеличат капацитета си за обработване на исканията за преместване и да намалят времето за отговор по тях;
  • да избягват прекалено рестриктивните предпочитания и забавянията и да ограничат изискванията, водещи до забавяния в процедурата по прехвърляне;
  • да бъдат по-гъвкави спрямо възможността – в Италия – и необходимостта – в държавите членки, в които се извършва преместването – да се провеждат допълнителни интервюта във връзка със сигурността;
  • да дадат приоритет на молбите, отнасящи се до уязвими хора, по-специално до непридружени ненавършили пълнолетие лица;
  • освен това в Италия трябва възможно най-бързо да бъдат регистрирани и идентифицирани всички отговарящи на условията кандидати.

Докато някои държави членки (Люксембург и Португалия) отбелязват стабилен напредък по изпълнението на своите задължения за Гърция и Италия, други (България, Хърватия и Словакия) извършват много малко премествания. Австрия обяви, че скоро ще започне да извършва премествания, а някои държави (Унгария и Полша) все още отказват да участват в схемата. До този момент само две държави членки (Малта и Финландия) са на път да изпълнят задълженията си за Италия и Гърция в срок.

Ето защо Комисията призовава държавите членки да предприемат действия по нейните препоръки и си е поставила за цел преместванията да бъдат увеличени по координиран начин преди следващия доклад през май 2017 г. Както се подчертава в предишния доклад, ако държавите членки не увеличат скоро броя на извършваните от тях премествания, Комисията няма да се поколебае да използва правомощията си съгласно Договорите спрямо държавите, които не са изпълнили решенията на Съвета. Комисията отбелязва също така, че правното задължение за преместване на отговарящите на условията лица не отпада след септември. Комисията има готовност да окаже съдействие на държавите членки за осъществяване на напредък в изпълнението на тези задължения.

Презаселване

Схемата за презаселване продължава да се изпълнява добре. Към 10 април 15 492 лица са презаселени в 21 държави[1], което означава, че над две трети от договорените 22 504 презаселвания по схемата на ЕС за презаселване вече са извършени. От 28 февруари 2017 г. досега са презаселени 1 070 души, главно от Турция, Йордания и Ливан.

Въпреки че някои държави членки и асоциирани държави вече са изпълнили своите цели (Естония, Ирландия, Нидерландия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария), а други са започнали да извършват презаселвания по схемата на ЕС, отговорностите все още са разпределени неравномерно. Девет държави членки (България, Кипър, Гърция, Хърватия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения) все още не са извършили нито едно презаселване по съществуващи схеми на равнище ЕС.

Темпът на презаселванията от Турция, които са включени в общия брой, продължи да се ускорява през последните седмици, като след последния доклад са презаселени 1 053 сирийци. Досега общо 4 618 сирийски бежанци са получили възможност за безопасно и законно влизане в Европа по силата на Изявлението на ЕС и Турция. Държавите членки напредват добре с подготовката за бъдещи презаселвания и към момента са поети ангажименти за 26 112 души, което е значително увеличение в сравнение с последния доклад. В Австрия и Румъния е в ход подготовката на първите им презаселвания по схемата. Някои държави членки обаче нито са извършили презаселвания, нито са предприели каквито и да било действия за презаселване от Турция (Кипър, Дания, Гърция, Унгария, Ирландия, Малта, Полша, Словакия, Словения и Обединеното кралство).

Въпреки постигнатия съществен напредък държавите членки, които все още са далеч от постигането на целите си, както и тези, които все още не са извършили презаселвания по схемите на ЕС, следва да увеличат усилията си за презаселване възможно най-скоро, за да допринесат към общите усилия да се осигури възможност за безопасно и законно влизане в ЕС за хората, които се нуждаят от международна закрила, и да се изпълни заложеното в Изявлението на ЕС и Турция.

Контекст

Временната схема за спешно преместване бе създадена с две решения на Съвета през септември 2015 г., с които решения държавите членки поеха ангажимент за преместването от Италия и Гърция на лица, нуждаещи се от международна закрила. Решенията за преместването се отнасят до ангажимента за преместване на 98 255 души, след като на 29 септември 2016 г. Съветът прие изменение на 2-рото свое решение за преместването, в резултат на което 54 000 неразпределени места бяха предоставени за целите на законното приемане в ЕС на сирийци от Турция.

На 8 юни 2015 г. Комисията прие предложение за европейска схема за презаселване, което бе последвано от споразумение между държавите членки от 20 юли 2015 г. за презаселването на 22 504 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила.

Европейският съвет от 7 март 2016 г. призова преместването да бъде ускорено, за да се облекчи хуманитарната ситуация в Гърция. В своите заключения от 20 и 21 октомври Европейският съвет отново призова за по-нататъшни действия, с които да се ускори прилагането на схемите за преместване и презаселване с оглед на спешната необходимост от осигуряване на подкрепа за Гърция и Италия. Европейският съвет от 15 декември одобри Съвместния план за действие относно изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция, включващ целта за преместване от Гърция на 3 000 лица месечно, и отново призова за допълнително увеличаване на усилията за ускоряване на преместването, по-специално на непридружените ненавършили пълнолетие лица, и на прилагането на съществуващите схеми за презаселване.

В Изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. е предвидено, че за всеки сириец, върнат в Турция от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция в ЕС. Този принцип се прилага от 4 април 2016 г. Даден е приоритет на мигрантите, които преди това не са влизали или правили опит да влязат в ЕС незаконно.

На 13 юли 2016 г. Комисията предложи постоянна рамка на ЕС за презаселване, с която да се установят общ набор от стандартни процедури за подбор на кандидати за презаселване и общ статут на закрила за лицата, презаселени в ЕС, така че в бъдеще европейските действия във връзка с презаселването да се рационализират и насочат по-добре.

През 2016 г. Комисията прие първия си доклад относно преместването и презаселването. Вторият, третият, четвъртият, петият, шестият, седмият, осмият, деветият и десетият доклад бяха приети съответно на 12 април, 18 май, 15 юни, 13 юли, 28 септември, 9 ноември и 8 декември 2016 г. и на 28 февруари и 2 март 2017 г.

За повече информация

Съобщение: Единадесети доклад относно преместването и презаселването

Приложение 1: Премествания от Гърция

Приложение 2: Премествания от Италия

Приложение 3: Премествания от Италия и Гърция

Приложение 4: Презаселване – актуално състояние

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Преместване и презаселване

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Управление на бежанската криза: финансова подкрепа от ЕС за Гърция

Европейска програма за миграцията

Решение на Съвета за преместване на 40 000 лица от Италия и Гърция

Решение на Съвета за преместване на 120 000 лица от Италия и Гърция

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

Заключения на Съвета относно презаселването на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила

Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.

 

 

[1] Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Франция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Португалия, Испания, Финландия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

IP/17/908

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar