Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017: pravosodni sistemi uspešnejši, izzivi ostajajo

Bruselj, 10. aprila 2017

Evropska komisija je danes objavila Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017, ki vsebuje primerjalni pregled učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti pravosodnih sistemov držav članic EU.

Njegov namen je nacionalnim organom pomagati pri izboljševanju uspešnosti njihovih pravosodnih sistemov. V pregledu stanja za leto 2017 so v primerjavi s prejšnjimi izdajami proučeni novi vidiki delovanja pravosodnih sistemov, kot na primer to, kako enostavno lahko potrošniki dostopajo do sodišč in po katerih kanalih vlagajo pritožbe zoper podjetja. Pregled stanja tudi prvič prikazuje trajanje kazenskih postopkov, ki potekajo v zvezi s kaznivimi dejanji pranja denarja.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vĕra Jourová je povedala: „Peti pregled stanja na področju pravosodja v EU potrjuje, da so uspešni pravosodni sistemi nujni za vzpostavitev zaupanja v podjetjem in naložbam prijazno okolje na enotnem trgu. Države članice pozivam, naj poskrbijo za to, da bodo pri morebitnih reformah pravosodja spoštovale načeli pravne države in neodvisnosti sodstva. To je namreč ključno za uživanje pravic državljanov in podjetij v polni meri. Neodvisen in dobro delujoč pravosodni sistem je temelj vsake demokracije.“

Glavne ugotovitve pregleda za leto 2017:

  • Krajši civilni in gospodarski sodni postopki: tudi v več državah članicah, v katerih se pravosodni sistemi soočajo z izzivi. To izboljšanje je jasneje razvidno v petletnem kot v kratkoročnem obdobju;
  • Analiza izvrševanja zakonodaje o varstvu potrošnikov: za izvrševanje zakonodaje EU o varstvu potrošnikov so pristojne države članice. Pregled stanja izkazuje, da se dolžina upravnih in sodnih postopkov na tem področju glede na državo precej razlikuje. Kaže tudi, da se številna potrošniška vprašanja rešijo neposredno pri organih za varstvo potrošnikov in se ne nadaljujejo pred sodišči;
  • Analiza boja proti pranju denarja: države članice so v skladu s četrto direktivo o preprečevanju pranja denarja prvič predložile podatke s tega področja. Ti kažejo velike razlike v trajanju postopkov glede kršitev s področja pranja denarja, ki tečejo od manj kot pol leta do skoraj treh let;
  • Omejen dostop do sodnega varstva za revnejše državljane: pregled stanja kaže, da v nekaterih državah članicah državljani, katerih dohodek je pod pragom revščine, v nekaterih vrstah sporov ne prejmejo nobene pravne pomoči;
  • Uporaba orodij IKT ostaja v nekaterih državah omejena: kljub temu, da se IKT sicer pogosto uporablja v polovici držav članic za komuniciranje med sodišči in odvetniki, pa je v več kot polovici držav EU njena uporaba za elektronsko podpisovanje zelo omejena. Iz novih podatkov o tem, kako odvetniki pri komuniciranju s sodišči uporabljajo IKT, je znova razvidno, kako pomembne so elektronske komunikacije za dobro delovanje pravosodnih sistemov;
  • Mnenje širše javnosti o neodvisnosti sodišč je stabilno ali se je izboljšalo: v primerjavi z letom 2016 je tako v več kot dveh tretjinah držav članic. Enak trend je mogoče od leta 2010 zaznati glede mnenja podjetij. Med razlogi za mnenje o pomanjkljivi neodvisnosti sodišč in sodnikov je bil največkrat naveden razlog vmešavanje ali pritisk vlade in politikov. V pregledu stanja za leto 2017 so predstavljeni tudi podatki o obstoječih jamstvih, ki v različnih državah članicah zagotavljajo neodvisnost sodnikov. To kaže, kako velik pomen ima pravna država za EU;
  • Standardi kakovosti: večina držav članic ima standarde, ki določajo roke ali časovne omejitve v izogib dolgotrajnim sodnim postopkom. Takih standardov pa ni v nekaterih državah članicah z manj učinkovitimi pravosodnimi sistemi.

Naslednji koraki

Ugotovitve pregleda stanja za leto 2017 se upoštevajo pri tekočem ocenjevanju posameznih držav v okviru procesa evropskega semestra za leto 2017. Poročila o državah članicah so bila objavljena 22. februarja 2017, vključujejo pa tudi ugotovitve o pravosodnih sistemih številnih držav članic (Belgija, Bolgarija, Španija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška) (glej IP/17/308).

Ozadje

Pregled stanja se osredotoča zlasti na civilne in gospodarske pravdne zadeve ter upravne zadeve, in sicer z namenom pomagati državam članicam pri njihovih prizadevanjih za ustvarjanje naložbam, podjetjem in državljanom prijaznejšega okolja. Pregled stanja se osredotoča na tri glavne elemente uspešnega pravosodnega sistema:

  • Uspešnost: kazalniki glede trajanja postopkov, stopnje rešenih zadev in števila nerešenih zadev;
  • Kakovost: kazalniki glede pravne pomoči, sodnih taks, usposabljanja, spremljanja dejavnosti sodišč, proračuna in človeških virov;
  • Neodvisnost: kazalniki glede mnenja podjetji in širše javnosti o neodvisnosti sodstva ter glede jamstev v zvezi s sodniki.

Izboljšanje uspešnosti nacionalnih pravosodnih sistemov je ustaljena prednostna naloga evropskega semestra – letnega cikla usklajevanja ekonomskih politik na ravni EU. Pregled stanja na področju pravosodja v EU državam članicam pri tem pomaga, saj omogoča letni primerjalni pregled delovanja nacionalnih pravosodnih sistemov. Ta pregled dopolnjujejo ocene za posamezne države, ki se opravljajo prek dvostranskega dialoga z nacionalnimi organi in zadevnimi deležniki. Ta ocena lahko privede do priporočil za posamezne države glede izboljšanja nacionalnih pravosodnih sistemov. V okviru evropskega semestra za leto 2016 je Svet na podlagi predloga Komisije na tem področju naslovil priporočila za posamezne države na šest držav članic (Bolgarijo, Hrvaško, Italijo, Ciper, Portugalsko in Slovaško).

Pri pregledu stanja se uporabljajo različni viri informacij. Glavne vire podatkov zagotavlja Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ). Drugi viri podatkov vključujejo evropske mreže, kot sta Evropska mreža sodnih svetov in Mreža predsednikov vrhovnih sodišč Evropske unije, Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) ter različni odbori za določena področja zakonodaje EU.

Več informacij

Celotno besedilo pregleda stanja na področju pravosodja za leto 2017

Povzetek pregleda stanja na področju pravosodja: Informativni pregled

Vprašanja in odgovori

Obrazloženi grafi z vsemi podatki

Eurobarometer z naslovom „Mnenje širše javnosti o neodvisnosti nacionalnih pravosodnih sistemov v EU“

Eurobarometer z naslovom „Mnenje podjetij o neodvisnosti nacionalnih pravosodnih sistemov v EU“

Evropski semester

 

 

IP/17/890

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar