Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Novo poročilo izpostavlja vlogo evropske kohezijske politike pri izboljšanju naložbenega okolja Evropi

Bruselj, 31. marca 2017

Eden ključnih elementov reforme kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je bila uvedba predpogojev, ki jih morajo države članice izpolniti, da prejmejo sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Prva ocena, ki je bila objavljena danes, kaže, da ima ta dodatni korak veliko vrednost. Izkazalo se je namreč, da so predpogoji močno spodbudili države članice in regije k izvajanju reform, ki bi bile drugače odložene ali se morda ne bi izvedle.

Predpogoji za uspešne naložbe (oziroma predhodne pogojenosti) zajemajo najrazličnejše sektorje, med drugim skladnost z zahtevami energetske učinkovitosti, inovacije, digitalno načrtovanje in reforme izobraževanja. V prenovljeno kohezijsko politiko so bili vključeni, da se zagotovi smotrna in učinkovita poraba sredstev.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je povedala: „To poročilo kaže, da so predpogoji izboljšali okvir, v katerem deluje proračun EU. Če povežemo prejem sredstev EU in izvajanje ključnih strukturnih sprememb, nismo prispevali le k zagotavljanju smotrnih javnih naložb, pač pa izboljšujemo tudi kakovost življenja po EU, hkrati pa vzpostavljamo prave pogoje za rast in ustvarjanje delovnih mest, kar je v skladu z naložbenim načrtom predsednika Junckerja.“

Navedeni predpogoji odpravljajo ozka grla za naložbe

Številni predpogoji so se nanašali tako na horizontalne kot na sektorske prepreke, ki ovirajo naložbe v EU, kar je omogočilo poglobitev enotnega trga ter izvajanje naložbenega načrta prek tretjega stebra.

Predpogoji so med drugim okrepili institucionalne ureditve, pripomogli k uvedbi preglednih postopkov na področju javnih naročil ali od držav članic zahtevali izboljšanje in poenostavitev regulativnega in političnega okolja za mala podjetja. Sprejeti so bili na primer ukrepi za zmanjšanje časa, ki je potreben za ustanovitev podjetja, in s tem povezanih stroškov. Na Malti, Portugalskem in v Sloveniji je bilo uvedeno testiranje MSP, s katerim se spremlja učinek nacionalne zakonodaje na MSP.

V digitalnem sektorju so morale države članice zaradi predpogojev določiti seznam prednostnih projektov, skladnih s cilji enotnega trga digitalnih vsebin za širokopasovni internet. Tako je na primer predpogoj v zvezi z digitalno rastjo omogočil sprejetje revidirane strategije digitalne rasti v Grčiji.

Predpogoji podpirajo strukturne spremembe in izvajanje priporočil za posamezne države

Ti predpogoji so privedli do potrebnih zakonodajnih sprememb na številnih področjih, kot so izobraževanje, trg dela, zdravstvo in socialna vključenost.

Na Hrvaškem ter v Bolgariji in Romuniji so bila v popisih infrastrukture v zdravstvu, s katerimi je bil izpolnjen predpogoj v zvezi z zdravstvenim sektorjem, obravnavana različna priporočila za posamezne države glede stroškovne učinkovitosti porabe ter dostopnosti in splošne učinkovitosti zdravstvenega sektorja.

Predpogoji pospešujejo prenos pravnega reda EU

Na Češkem, Poljskem, Portugalskem, v Italiji, Sloveniji in Španiji je izpolnitev predpogoja v zvezi z energetsko učinkovitostjo močno pripomogla k hitremu prenosu direktive o energetski učinkovitosti in direktive o energetski učinkovitosti stavb. V številnih državah članicah, npr. na Madžarskem, so organi zaradi predpogoja v zvezi z vodo začeli uporabljati politike določanja cen vode v kmetijskem sektorju, kar je kmete spodbudilo k učinkovitejši rabi vodnih virov.

Predpogoji prispevajo k boljšemu ciljnemu usmerjanju podpore iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov in drugih javnih sredstev

Številni predpogoji so zahtevali, da mora biti podpora iz skladov EU sestavni del strateških naložbenih okvirov. Ti okviri, ki so oblikovani, tako da se zagotovi izpolnjevanje določenih meril kakovosti ter temeljijo na analizah potreb in vključujejo ukrepe za privabljanje zasebnih naložb, zajemajo evropska, nacionalna in regionalna sredstva, zato je postala javna poraba na splošno bolj usklajena in smotrna.

Na Portugalskem je predpogoj v zvezi z raziskavami in inovacijami zahteval sprejetje nacionalnih in regionalnih strategij za pametno specializacijo. Te so omogočile, da so se javna sredstva za raziskave in inovacije lahko usmerila na omejeno število ključnih konkurenčnih področij ter da so se opredelile priložnosti za partnerstva med akademskim svetom in inovativnimi podjetji.

Predpogoji krepijo upravno zmogljivost in komunikacijo med vsemi ravnmi upravljanja

Ključnega pomena za uspeh naložb EU in javnih naložb je učinkovita javna uprava. Kjer so predpogoji izrecno zahtevali okrepitev in reformo uprav, sta se z njihovo izpolnitvijo izboljšala usklajevanje in komunikacija med ministrstvi, agencijami, regionalnimi in lokalnimi organi ter drugimi deležniki.

V francoski regiji Auvergne so v okviru predpogoja v zvezi z raziskavami in inovacijami lokalni organi, civilna družba in lokalna podjetja prvič skupaj sodelovali pri oblikovanju regionalne inovacijske strategije.

Naslednji koraki

Poročilo kaže, da še vedno obstaja prostor za napredek. Ali bi bilo treba predpogoje bolj prilagoditi potrebam držav članic in regij? Kako lahko zagotovimo njihovo izpolnjevanje v celotnem finančnem obdobju? To sta ključni vprašanji, ki bosta v središču razprave o kohezijski politiki po letu 2020.

Ozadje

Uvedba predpogojev za uspešne naložbe je bila ena od ključnih novosti reformirane kohezijske politike (glej MEMO/13/1011).

Danes je 86 % teh predpogojev izpolnjenih v vseh državah članicah. Države članice morajo do poletja 2017 poročati o izpolnitvi preostalih predpogojev.

Več informacij

Dokument služb Komisije – Dodana vrednost predhodnih pogojenosti v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

Predhodna pogojenost – opredelitev na spletni strani Inforegio

Odprta podatkovna platforma o koheziji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar