Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

V novej správe sa poukazuje na to, ako sa vďaka politike súdržnosti EÚ zlepšuje investičné prostredie v Európe

Brusel 31. marec 2017

Jedným z kľúčových prvkov reformy politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo stanovenie predbežných podmienok pre členské štáty na získanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Z prvého posúdenia, ktoré dnes bolo uverejnené, vyplýva, že tento dodatočný krok má vysokú hodnotu a že predbežné podmienky sa skutočne stali silným podnetom pre členské štáty a regióny na uskutočnenie reforiem, ktoré by sa inak mohli vykonať neskoro alebo by sa vôbec nevykonali.

Tieto predbežné podmienky na úspešné investície (alebo „ex-ante kondicionality“) pokrývajú široké spektrum sektorov, vrátane dodržania podmienok týkajúcich sa energetickej efektívnosti, inovácie, digitálnych plánov a reforiem v oblasti vzdelávania. Boli zahrnuté do reformovanej politiky súdržnosti na zabezpečenie riadneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová uviedla: „Táto správa poukazuje na to, že vďaka predbežným podmienkam sa zlepšil rámec, v ktorom funguje rozpočet EÚ. Tým, že sme získanie finančných prostriedkov EÚ podmienili vykonaním kľúčových štrukturálnych zmien, sme nielen prispeli k zaručeniu rozumných verejných investícií; takisto pomáhame zlepšovať kvalitu života v celej EÚ, pričom vytvárame vhodné podmienky na rast a tvorbu pracovných miest v súlade s cieľmi investičného plánu predsedu Komisie Junckera.“

Tieto predbežné podmienky pomáhajú odstraňovať investičné prekážky

Mnohé z nich sa týkali horizontálnych aj sektorových prekážok, ktoré bránia investíciám v EÚ. Vďaka tomu pomohli prehĺbiť jednotný trh a realizovať investičný plán prostredníctvom svojho tretieho piliera.

Prispeli napríklad k posilneniu inštitucionálnej štruktúry a pomohli vytvoriť transparentné postupy v oblasti verejného obstarávania alebo viedli k tomu, že členské štáty museli zlepšiť a zjednodušiť regulačné a politické prostredie pre malé podniky. Zaviedli sa napríklad opatrenia na skrátenie času a zníženie nákladov na založenie podniku. Na Malte, v Portugalsku a Slovinsku sa zaviedli tzv. testy MSP s cieľom monitorovať vplyv vnútroštátnych právnych predpisov na MSP.

Predbežné podmienky zavedené v digitálnom sektore podnietili členské štáty k stanoveniu zoznamu prioritných projektov v súlade s cieľmi zavádzania širokopásmového pripojenia v rámci digitálneho jednotného trhu. Vďaka tomu predbežná podmienka týkajúca sa „digitálneho rastu“ viedla k prijatiu revidovanej stratégie digitálneho rastu v Grécku.

Podporujú sa nimi štrukturálne zmeny a vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny

Tieto predbežné podmienky viedli k potrebným legislatívnym zmenám v mnohých politických oblastiach – vzdelávanie, trh práce, zdravotníctvo či sociálne začlenenie sú len niektorými z nich.

V Chorvátsku, Bulharsku a Rumunsku sa vypracovali mapy infraštruktúry zdravotnej starostlivosti, aby sa splnila predbežná podmienka týkajúca sa „zdravia“; tieto štáty tak reagovali na rôzne odporúčania týkajúce sa nákladovej účinnosti výdavkov, dostupnosti a celkovej efektívnosti sektora zdravotnej starostlivosti.

Urýchľuje sa nimi transpozícia acquis

V Českej republike, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku a Španielsku bola predbežná podmienka týkajúca sa „energetickej efektívnosti“ významným stimulom na rýchlu transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti a smernice o energetickej hospodárnosti budov. Vo viacerých členských štátoch, ako napr. v Maďarsku, podmienka týkajúca sa sektora „vody“ podnietila orgány k uplatňovaniu stratégií zameraných na spoplatnenie používania vody v poľnohospodárskom sektore; týmito stratégiami sa poľnohospodárom poskytol stimul na efektívnejšie využívanie vodných zdrojov.

Pomáhajú lepšie nasmerovať podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a iných foriem verejného financovania.

V rámci mnohých predbežných podmienok sa vyžadovalo, aby bola podpora z fondov EÚ súčasťou strategických investičných rámcov. Tieto rámce, ktoré boli vypracované tak, aby spĺňali určité kritériá kvality a ktoré sa opierajú o analýzu potrieb, vrátane opatrení na pritiahnutie súkromných investícií, zahŕňajú finančné prostriedky na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni a viedli k lepšej koordinácii a prioritizácii verejných výdavkov z celkového hľadiska.

V Portugalsku si predbežná podmienka týkajúca sa „výskumu a inovácie (V&I)“ vyžadovala prijatie vnútroštátnych a regionálnych stratégií v oblasti inteligentnej špecializácie. Pomohlo to zamerať financovanie z verejných prostriedkov v oblasti V&I na obmedzený počet hlavných oblastí hospodárskej súťaže a identifikovať možnosti partnerstiev medzi akademickou obcou a inovačnými podnikmi.

Posilňujú sa nimi administratívne kapacity a komunikácia medzi všetkými úrovňami riadenia

Efektívna verejná správa je kľúčom k úspechu EÚ a verejných investícií. V prípadoch, keď sa v rámci predbežných podmienok jednoznačne vyžadovalo posilnenie a reforma verejnej správy, už samotný proces ich plnenia viedol k zlepšeniu koordinácie a komunikácie medzi ministerstvami, agentúrami, regionálnymi a miestnymi orgánmi či ďalšími zainteresovanými stranami.

Vo francúzskom regióne Auvergne boli v rámci predbežnej podmienky týkajúcej sa „V&I“ po prvýkrát spoločne zapojené do navrhovania regionálnej inovačnej stratégie miestne orgány, občianska spoločnosť a miestne podniky.

Ďalšie kroky

Zo správy vyplýva, že je stále čo zlepšovať – mali by sa predbežné podmienky viac prispôsobiť potrebám členských štátov a regiónov? Ako môžeme zabezpečiť ich plnenie počas celého rozpočtového obdobia? Toto sú hlavné otázky, ktoré budú predmetom diskusií o politike súdržnosti po roku 2020.

Súvislosti

Zavedenie predbežných podmienok na zabezpečenie úspešnosti investícií bolo jedným z hlavných nových prvkov reformovanej politiky súdržnosti (pozri MEMO/13/1011).

V súčasnosti členské štáty spĺňajú 86 % z týchto podmienok. Členské štáty majú do leta 2017 predložiť správu o plnení zvyšných podmienok.

Ďalšie informácie

Pracovný dokument útvarov Komisie – Pridaná hodnota ex ante kondicionalít v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ex ante kondicionalita – vymedzenie pojmu na webovej lokalite Inforegio

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar