Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Jauns ziņojums rāda, kā ES kohēzijas politika uzlabo investīciju vidi Eiropā

Briselē, 2017. gada 31. martā

Kā viens no svarīgākajiem aspektiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikas reformā tika ieviesti priekšnoteikumi, kas dalībvalstīm jāizpilda, lai saņemtu Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļus.

Šodien publicētais sākotnējais novērtējums liecina, ka šim papildu solim ir augsta vērtība un ka piesauktie priekšnoteikumi dalībvalstīm un reģioniem ir bijis spēcīgs dzenulis veikt reformas, kas citādi tiktu atliktas vai varbūt nemaz netiktu sāktas.

Šādi veiksmīgu ieguldījumu priekšnoteikumi (jeb ex ante nosacījumi) attiecas uz visdažādākajām jomām, piemēram, atbilstība energoefektivitātes prasībām, inovācija, digitalizācijas plāni un izglītības reformas. Tie tika iekļauti reformētajā kohēzijas politikā, lai garantētu pareizu un lietderīgu līdzekļu izlietošanu.

Par reģionālo politiku atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Korina Krecu atzīst: “Ziņojums rāda, ka šie priekšnoteikumi ir uzlabojuši ietvaru, kurā tiek izlietots ES budžets. ES līdzekļu saņemšanu sasaistot ar svarīgu strukturālu izmaiņu ieviešanu, esam ne tikai sekmējuši stabilus publiskos ieguldījumus. Mēs arī palīdzam uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā, tai pat laikā radot pareizos nosacījumus ekonomikas izaugsmei un darbvietu radīšanai atbilstoši priekšsēdētāja Ž.-K. Junkera Investīciju plāna mērķiem.”

Šie priekšnoteikumi palīdz likvidēt šķēršļus, kas kavē investīcijas

Daudzi priekšnoteikumi ir palīdzējuši likvidēt horizontālos un sektoru šķēršļus, kas kavē ieguldījumu plūsmu ES. Tādējādi tie ir līdzējuši dziļāk integrēt vienoto tirgu un pildīt Investīciju plānu, darbojoties tā trešajā pīlārā.

Piemēram, pateicoties priekšnoteikumiem, institucionālās struktūras ir kļuvušas spēcīgākas, ir ieviestas pārredzamas publiskā iepirkuma procedūras un dalībvalstis ir uzlabojušas un vienkāršojušas normatīvo un politikas vidi, kādā nākas darboties mazajiem uzņēmumiem. Piemēram, ir ieviesti pasākumi, lai samazinātu uzņēmuma dibināšanas laiku un izmaksas. Maltā, Portugālē un Slovēnijā ir sākti “MVU testi”, lai sekotu līdzi tam, kā valstu tiesību akti ietekmē MVU.

Digitālajā nozarē šie priekšnoteikumi ir likuši dalībvalstīm veidot prioritāro projektu rezervi, ņemot vērā digitālā vienotā tirgus mērķi izvērst platjoslas tīkla pārklājumu. Tādā veidā digitālās izaugsmes priekšnoteikums ir pamudinājis Grieķijā pieņemt pārskatītu digitālās izaugsmes stratēģiju.

Tie atbalsta strukturālas izmaiņas un katrai valstij konkrēti adresēto ieteikumu izpildi

Šie priekšnoteikumi ir panākuši nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos daudzās politikas jomās, piemēram, izglītībā, darba tirgū, veselības aprūpē un sociālajā integrācijā.

Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā veselības aprūpes infrastruktūras plānos, kas izstrādāti, lai izpildītu veselības aizsardzības nozares priekšnoteikumu, ir ņemti vērā šīm valstīm adresētie ieteikumi par lietderīgākiem izdevumiem veselības aprūpes nozarē, veselības aprūpes pieejamību un vispārējo efektivitāti.

Tie paātrina ES tiesību aktu kopuma transponēšanu

Čehijā, Itālijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā un Spānijā energoefektivitātes priekšnoteikuma izpilde ir vērā ņemams pamudinājums raitai Energoefektivitātes direktīvas un Ēku energoefektivitātes direktīvas transponēšanai valstu tiesību aktos. Vairākās dalībvalstīs, kā Ungārijā, ūdensapgādes sektora priekšnoteikums ir stimulējis varasiestādes lauksaimniecības nozarē īstenot ūdens tarifu politiku, tādā veidā mudinot lauksaimniekus lietderīgāk izmantot ūdens resursus.

Tie palīdz mērķtiecīgāk izlietot Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu atbalstu un citu publisko finansējumu

Daudzi priekšnoteikumi paredzēja, ka ES fondu atbalstam jābūt daļai no stratēģiskajiem ieguldījumu satvariem. Izstrādāti atbilstoši noteiktiem kvalitātes kritērijiem, balstoties uz vajadzību analīzi un iekļaujot privāto ieguldījumu piesaistīšanas pasākumus, šie satvari, aptverdami ES, valstu un reģionu finansējumu, panāca kopumā labāk koordinētu publisko līdzekļu izlietošanu un izlietošanas prioritāšu noteikšanu.

Portugālē pētniecības un inovācijas priekšnoteikuma dēļ bija jāpieņem valsts un reģionu stratēģijas pārdomātai specializācijai. Tā publisko finansējumu pētniecībā un inovācijā bija iespējams novirzīt nedaudzām svarīgām konkurētspējīgām jomām un saredzēt iespējas veidot akadēmisko aprindu un inovatīvu uzņēmumu partnerības.

Tie uzlabo administratīvo spēju un saziņu starp visiem pārvaldības līmeņiem

ES un publisko ieguldījumu panākumu atslēga ir efektīva valsts pārvalde. Gadījumos, kad daži priekšnoteikumi konkrēti prasīja pastiprināt un reformēt pārvaldes, to izpildes gaitā tika uzlabota koordinācija un saziņa starp ministrijām, aģentūrām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un citiem ieinteresētajiem.

Francijā Overņas reģionā pildot pētniecības un inovācijas priekšnoteikumu, vietējās iestādes, pilsoniskā sabiedrība un vietējie uzņēmumi pirmo reizi visi kopā bija iesaistīti reģionālas inovācijas stratēģijas izstrādē.

Nākamie soļi

Ziņojums rāda, ka vēl ir ko uzlabot. Vai priekšnoteikumi būtu labāk jāpielāgo dalībvalstu un reģionu vajadzībām? Kā varam panākt to izpildi visā finanšu perioda laikā? Šie ir svarīgi jautājumi, kas rosinās diskusiju par kohēzijas politiku pēc 2020. gada.

Konteksts

Veiksmīgu ieguldījumu priekšnoteikumu ieviešana bija viens no svarīgākajiem reformētās kohēzijas politikas jaunievedumiem (sk. MEMO/13/1011).

Tagad visas dalībvalstis ir izpildījušas 86 % no šiem priekšnoteikumiem. Līdz 2017. gada vasarai dalībvalstīm jāziņo par atlikušo priekšnoteikumu izpildi.

Papildu informācija

Dienestu darba dokuments par Eiropas strukturālo un investīciju fondu ex ante nosacījumu pievienoto vērtību

Ex ante nosacījuma definīcija InfoRegio vietnē

Kohēzijas atklāto datu platforma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar