Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Naujoje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, kaip dėl vykdomos ES sanglaudos politikos Europoje gerėja investavimo aplinka

Briuselis, 2017 m. kovo 31 d.

Vienas svarbiausių 2014–2020 m. sanglaudos politikos reformos elementų – išankstinės sąlygos, nustatytos valstybėms narėms, siekiančioms gauti lėšų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų.

Šiandien paskelbto pirmojo vertinimo rezultatai rodo didelę šios papildomos priemonės vertę ir tai, kad išankstinės sąlygos tapo stipria paskata valstybėms narėms ir regionams vykdyti reformas, kurias be jų būtų delsiama vykdyti arba kurios nebūtinai būtų vykdomos.

Išankstinės sąlygos (arba ex-ante sąlygos), kuriomis siekiama, kad investicijos būtų veiksmingos, nustatytos įvairiems sektoriams, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų laikymąsi, inovacijas, skaitmeninius planus ir švietimo reformas. Šios sąlygos į pertvarkytą sanglaudos politiką įtrauktos siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos racionaliai ir veiksmingai.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Iš šios ataskaitos matyti, kad nustačius išankstines sąlygas patobulinta ES biudžeto sistema. ES lėšų gavimą susieję su svarbiausių struktūrinių pokyčių vykdymu ne tik padėjome užtikrinti, kad viešosios investicijos būtų racionalios, bet ir padedame gerinti gyvenimo lygį visoje ES – atsižvelgdami į Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio investicijų plane nustatytus tikslus sudarėme tinkamas sąlygas ekonomikos augimui bei darbo vietų kūrimui.“

Išankstinės sąlygos padeda pašalinti kliūtis investicijoms

Daugeliu išankstinių sąlygų siekta pašalinti tiek horizontaliojo pobūdžio, tiek sektorines kliūtis, kurios trukdo investicijoms ES. Be to, nustačius šias sąlygas buvo sustiprinta bendroji rinka ir pagal trečiąjį ramstį įgyvendintas investicijų planas.

Įgyvendinant šias išankstines sąlygas, be kita ko, sustiprinta institucinė sąranga ir parengtos skaidrios viešųjų pirkimų procedūros. Pagal šias sąlygas valstybės narės taip pat turėjo pagerinti ir supaprastinti su mažosiomis įmonėmis susijusią reguliavimo ir politinę aplinką. Pavyzdžiui, imtasi priemonių, kad įmonę būtų galima įsteigti per trumpesnį laikotarpį ir tam reikėtų mažiau sąnaudų. Maltoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje pradėti vykdyti poveikio MVĮ tyrimai, siekiant stebėti nacionalinės teisės aktų poveikį MVĮ.

Pagal skaitmeniniam sektoriui nustatytas išankstines sąlygas valstybės narės turėjo parengti prioritetinių projektų sąrašą, atitinkantį bendrosios skaitmeninės rinkos plačiajuosčio ryšio diegimo tikslus. Būtent dėl skaitmeniniam augimui nustatytos išankstinės sąlygos Graikijoje buvo priimta peržiūrėta skaitmeninio augimo strategija.

Išankstinės sąlygos padeda vykdyti struktūrinius pokyčius ir įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas

Įgyvendinant išankstines sąlygas, daugelyje politikos sričių, kaip antai švietimo, darbo rinkos, sveikatos ar socialinės įtraukties, buvo priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.

Kroatijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje pagal sveikatos sektoriui nustatytą išankstinę sąlygą rengiant sveikatos priežiūros infrastruktūros žemėlapius buvo atsižvelgta į įvairias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl išlaidų efektyvumo, sveikatos priežiūros prieinamumo ir bendro šio sektoriaus veiksmingumo.

Išankstinės sąlygos padeda greičiau į nacionalinę teisę perkelti Europos Sąjungos acquis

Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje energijos vartojimo efektyvumui nustatytos išankstinės sąlygos įgyvendinimas labai paskatino kuo greičiau į nacionalinę teisę perkelti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą. Keliose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Vengrijoje, dėl vandens sektoriui nustatytos išankstinės sąlygos žemės ūkio sektoriuje pradėta vykdyti vandens kainų nustatymo politika, kuria ūkininkai skatinami efektyviau naudoti vandens išteklius.

Išankstinės sąlygos padeda tikslingiau paskirstyti Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų paramą ir kitas viešąsias lėšas

Pagal daugelį išankstinių sąlygų buvo reikalaujama, kad ES fondų parama būtų įtraukta į strateginių investicijų sistemas. Taikant šias sistemas, kurios atitinka tam tikrus kokybės kriterijus, yra pagrįstos poreikių analize ir apima priemones privačioms investicijoms pritraukti ir kurias sudaro ES, nacionalinės bei regioninės lėšos, geriau koordinuojamos viešosios išlaidos ir nustatomi su jomis susiję prioritetai.

Portugalijoje moksliniams tyrimams ir inovacijoms nustatyta išankstine sąlyga buvo reikalaujama priimti nacionalines ir regionines pažangiųjų specializacijų strategijas. Tai padėjo mokslinių tyrimų ir inovacijų srities viešąsias lėšas nukreipti ribotam skaičiui svarbiausių konkurencingų sričių ir nustatyti akademinės bendruomenės bei inovatyvių įmonių partnerystės galimybes.

Išankstinės sąlygos padeda stiprinti administracinius gebėjimus ir geriau palaikyti ryšius visais valdymo lygmenimis

Veiksmingas viešasis administravimas yra svarbus veiksnys siekiant, kad ES ir viešosios investicijos būtų veiksmingos. Tais atvejais, kai pagal išankstines sąlygas konkrečiai reikalauta sustiprinti ir pertvarkyti administracijas, jau įgyvendinant šiuos reikalavimus pagerėjo ministerijų, agentūrų, regionų bei vietos valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų veiklos koordinavimas ir jų ryšių palaikymas.

Prancūzijos Overnė regione vietos valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir vietos įmonės, įgyvendindamos mokslinimas tyrimams ir inovacijoms nustatytą išankstinę sąlygą, pirmą kartą kartu rengė regioninę inovacijų strategiją.

Tolesni veiksmai

Iš ataskaitos matyti, kad dar galima daug ką patobulinti. Galbūt vertėtų parengti labiau atskirų valstybių narių ir regionų poreikiams pritaikytas išankstines sąlygas? Kaip galime užtikrinti, kad jos būtų vykdomos per visą finansinį laikotarpį? Šie klausimai bus išsamiai aptarti diskusijose dėl sanglaudos politikos po 2020 m.

Pagrindiniai faktai

Išankstinių sąlygų nustatymas siekiant veiksmingų investicijų buvo viena iš svarbiausių persvarstytos sanglaudos politikos naujovių (žr. MEMO/13/1011).

Šiandien visos valstybės narės yra įvykdžiusios 86 proc. šių išankstinių sąlygų. Valstybės narės apie likusių išankstinių sąlygų įvykdymą turi pranešti iki 2017 m. vasaros.

Daugiau informacijos

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Ex-ante sąlygų pridėtinė vertė Europos struktūriniams ir investicijų fondams“

Ex-ante sąlygos

Sanglaudos atvirųjų duomenų platforma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar