Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Új jelentés készült arról, hogyan javítja az uniós kohéziós politika a beruházási környezetet Európában

Brüsszel, 2017. március 31.

A 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika reformjának egyik legfontosabb eleme azoknak az előfeltételeknek a bevezetése volt, amelyeket a tagállamoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy forrásokban részesülhessenek az európai strukturális és beruházási alapokból.

A ma közzétett jelentés alapjául szolgáló első elemzések alapján elmondható, hogy az előfeltételek bevezetése rendkívül hasznos és hatékony intézkedésnek bizonyult, mely reformok végrehajtására ösztönözte a tagállamokat és a régiókat. Ennek az ösztönzőnek a hiányában a kérdéses reformok késedelmet szenvedtek volna, illetve nem feltétlenül valósultak volna meg.

A sikeres beruházások létrejöttének előfeltételeit – melyeket összefoglaló néven előzetes feltételrendszernek nevezünk – azért foglalta bele a Bizottság a megreformált kohéziós politikába, hogy az uniós források hatékony és eredményes felhasználását biztosítsa. Az említett feltételek hatálya az energiahatékonysági irányelveknek való megfeleléstől az innováción és a digitális tervek kidolgozásán át az oktatási reformok életbe léptetéséig számos ágazatra kiterjed.

Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos kijelentette: „A jelentésből kiderül, hogy az előfeltételek bevezetése javította az uniós költségvetési keretrendszer működését. Azáltal, hogy az uniós források folyósításának feltételéül szabtuk kiemelten fontos szerkezetátalakítások végrehajtását, nem csak ahhoz járultunk hozzá, hogy hatékony és eredményes közberuházásokra kerüljön sor. Azt is elősegítettük, hogy Unió-szerte emelkedjen az életszínvonal, és hogy adottak legyenek a megfelelő feltételek a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, összhangban a Juncker elnök úr által felvázolt európai beruházási tervben foglalt célkitűzésekkel.”

Az előfeltételek segítenek elhárítani a beruházások létrejöttét hátráltató akadályokat

A feltételrendszer sok olyan elemet tartalmaz, melyek előmozdítják az európai beruházások létrejöttét hátráltató általános és ágazatspecifikus akadályok lebontását. Ezáltal elősegítik az egységes piac kiépítését és a beruházási terv harmadik pillérét alkotó célok megvalósítását.

Az elért eredmények között említhető, hogy megerősödtek az intézményi struktúrák, illetve hogy átlátható közbeszerzési eljárások bevezetésére került sor. A feltételek közé tartozik az is, hogy a tagállamok jobb és egyszerűbb szabályozási és szakpolitikai környezetet alakítsanak ki a kisvállalkozások számára. Ennek teljesítése érdekében a tagállamok egyebek mellett intézkedéseket hoztak azért, hogy a vállalkozásalapítás kevesebb időt vegyen igénybe, és kevesebb kiadással járjon. Máltán, Portugáliában és Szlovéniában a hatóságok ún. „kkv-teszteket” vezettek be, hogy nyomon kövessék a nemzeti jogi szabályozás kkv-kra gyakorolt hatását.

A feltételrendszer egyik eleme a digitális szektorban az volt, hogy a tagállamok állítsák össze a prioritást jelentő projektek listáját, összhangban a digitális egységes piaci stratégiában a széles sávú hálózatok kiépítésére vonatkozóan megfogalmazott célkitűzésekkel. A digitális növekedés előmozdítást célzó előfeltétel hatására Görögország felülvizsgálta és módosította digitális növekedési stratégiáját.

Az előfeltételek elősegítik a strukturális változásokat és az országspecifikus ajánlások végrehajtását

Az előfeltételek bevezetése számos szakpolitikai területen elősegítette, hogy sor kerüljön olyan jogszabályi változásokra, amelyekre egyértelműen szükség volt. Ezek közé a területek közé tartoznak, hogy csak néhányat említsünk, a következők: oktatás, munkaerőpiac, egészségügy és társadalmi befogadás.

Horvátországban, Bulgáriában és Romániában az egészségügyi ágazatra vonatkozó előfeltételnek való megfelelés érdekében az illetékesek feltérképezték az egészségügyi infrastruktúrát. Az általuk kidolgozott infrastruktúra-térképek segítették az egészségügyi ágazat költséghatékonyságának, hozzáférhetőségének és általános hatékonyságának javítását szolgáló országspecifikus ajánlásokban foglaltak megvalósítását.

Az előfeltételek felgyorsítják az uniós vívmányok átültetését

A Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és Szlovéniában az energiahatékonyságra vonatkozó előfeltétel teljesítése komoly lendületet adott az energiahatékonyságról és az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvek nemzeti jogrendbe történő átültetésének. Több tagállamban, köztük például Magyarországon a vízgazdálkodási ágazatra vonatkozó feltétel kapcsán a hatóságok olyan vízárképzési szakpolitikákat vezettek be a mezőgazdaságban, amelyek hatékonyabb vízhasználatra ösztönzik a gazdálkodókat.

Az előfeltételek révén célzottabbá válik az európai strukturális és beruházási alapokból és más közalapokból biztosított támogatás

A feltételrendszer számos eleme kötelezővé tette, hogy az uniós pénzalapokból folyósított támogatás stratégiai beruházási keretrendszerben valósuljon meg. Ezeknek az uniós, tagállami és regionális forrásokat ötvöző keretrendszereknek a kialakítására igényfelmérés alapján és azt a célt szem előtt tartva került sor, hogy megfeleljenek bizonyos minőségi követelményeknek, és vonzónak bizonyuljanak a magánbefektetők számára. Ennek köszönhetően a közpénzek kiadása általában véve összehangoltabban, a prioritásokhoz igazítva történik.

Portugáliában a kutatásra és innovációra vonatkozó előfeltétel teljesítéséhez intelligens specializációt szolgáló nemzeti és regionális stratégiákat kellett elfogadni. Ez elősegítette, hogy a kutatás és az innováció területén a közfinanszírozás néhány, a versenyképesség szempontjából kiemelten fontos területre összpontosuljon, illetve hogy fel lehessen térképezni, hol nyílik lehetőség partnerségek létrejöttére a tudományos körök és az innovatív vállalkozások részvételével.

Az előfeltételek bevezetésének nyomán erősödnek az igazgatási kapacitások, és elmélyül a kommunikáció a különböző irányítási szintek között

A közigazgatási rendszerek hatékony működése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az uniós és a kormányzati beruházások sikeresek legyenek. Azokban az esetekben, amikor az előfeltételek értelmében konkrét követelményt jelentett az igazgatási rendszer megerősítése és megreformálása, az előfeltételek teljesítése már önmagában is azt eredményezte, hogy javult a minisztériumok, az ügynökségek, a regionális és helyi hatóságok, valamint az egyéb érdekeltek közötti koordináció és kommunikáció.

Franciaországban, Auvergne régióban a kutatásra és innovációra vonatkozó előfeltétel teljesítése érdekében a helyi hatóságok, a civil szervezetek és a helyi vállalkozások első ízben dolgoztak ki egymással karöltve regionális innovációs stratégiát.

Következő lépések

A jelentés rámutat arra, hogy egyes területeken van még min javítani. Jobban a tagállamok egyedi szükségleteihez kellene-e igazítani az előfeltételeket? Hogyan lehet elérni, hogy a pénzügyi időszak teljes időtartama során teljesüljenek az előfeltételek? Ezek a fontos kérdések bizonyára napirendre kerülnek majd a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politika kialakításáról szóló megbeszélések során.

Háttér-információk

A kohéziós politika reformjának egyik legfontosabb eleme a beruházások sikerességének biztosítását célzó előfeltételek bevezetése volt (lásd: MEMO/13/1011).

A tagállamok jelenleg ezeknek az előfeltételeknek a 86%-át teljesítik. Az uniós országoknak 2017 nyaráig kell beszámolniuk azoknak az előfeltételeknek a teljesítéséről, amelyeknek most még nem felelnek meg.

További információk

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott finanszírozás előzetes feltételrendszere által létrehozott többletérték (nem hivatalos fordítás)

Előzetes feltételrendszer – fogalommeghatározás az InfoRegio webhelyen

A kohéziós alap nyíltadat-platformja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar