Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Novo izvješće pokazuje kako kohezijska politika EU-a poboljšava ulagačko okruženje u Europi

Bruxelles, 31. ožujka 2017.

Jedan od ključnih elemenata reforme kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. bio je da se za države članice uvedu preduvjeti za dobivanje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prva procjena, objavljena danas, pokazuje da je taj dodatni korak vrlo koristan te da su se preduvjeti pokazali kao snažan poticaj državama članicama i regijama da provedu reforme koje bi u protivnom bile odgođene ili možda ne bi niti bile provedene.

Preduvjeti za uspješna ulaganja (odnosno „ex-ante uvjeti”) obuhvaćaju različite sektore, među ostalim energetsku učinkovitost, inovacije, planove u digitalnom sektoru i reforme obrazovanja, te su sastavni dio reformirane kohezijske politike uvršten kako bi se zajamčilo efikasno i učinkovito trošenje sredstava.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Ovo izvješće pokazuje da su preduvjeti poboljšali okvir unutar kojeg funkcionira proračun EU-a. Povezivanjem dobivanja sredstava EU-a s provedbom ključnih strukturnih promjena nismo samo pridonijeli jamčenju boljih javnih ulaganja, već i doprinosimo boljoj kvaliteti života u EU-u uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za rast i otvaranje radnih mjesta, u skladu s ciljevima Plana ulaganja predsjednika Junckera.

Preduvjeti pomažu u uklanjaju prepreka ulaganjima

Mnogi se od preduvjeta odnose na horizontalne i sektorske prepreke koje koče ulaganja u EU-u. Pristupanjem tim preprekama preduvjeti su pomogli produbljivanju jedinstvenog tržišta i donošenju Plana ulaganja, putem njegova trećeg stupa.

Među primjerima učinaka preduvjeta može se navesti kako su ojačali institucionalni ustroj i pomogli u uspostavi transparentnih postupaka u području javne nabave, ili kako je na temelju njih od država članica zatraženo da poboljšaju i pojednostavne regulatorno i političko okruženje za mala poduzeća. Na primjer, uvedene su mjere namijenjene bržem i jeftinijem pokretanju poslovanja. Malta, Portugal i Slovenija uveli su ispitivanje utjecaja na MSP-ove kako bi pratili kako nacionalno zakonodavstvo utječe na mala i srednja poduzeća.

U digitalnom su sektoru zahvaljujući preduvjetima države članice morale odrediti popis prioritetnih projekata, u skladu s ciljevima jedinstvenog digitalnog tržišta za uvođenje brze širokopojasne veze. Tako je preduvjet „digitalnog rasta” potaknuo donošenje revidirane strategije za digitalni rast u Grčkoj.

Preduvjeti podupiru strukturne promjene i provedbu preporuka za pojedine države

Preduvjeti su doveli do potrebnih zakonodavnih promjena u mnogim područjima politika, kao što su, na primjer, područje obrazovanja, tržišta rada, zdravlja ili socijalne uključenosti.

U Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj, karte zdravstvene infrastrukture izrađene radi ispunjavanja preduvjeta u sektoru „zdravlje” potpadaju pod provedbu različitih preporuka za pojedine države u pogledu ekonomičnosti potrošnje, pristupa zdravstvenom sektoru i njegove ukupne učinkovitosti.

Preduvjeti ubrzavaju prenošenje pravne stečevine EU-a

U Češkoj, Italiji, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj ispunjenje preduvjeta „energetske učinkovitosti” dalo je znatan poticaj brzom prenošenju direktiva o energetskoj učinkovitosti i energetskoj učinkovitosti zgrada. U nekim državama članicama, poput Mađarske, preduvjet koji se odnosi na vodni sektor potaknuo je tijela da primjenjuju politike određivanja cijene vode na sektor poljoprivrede, dajući poljoprivrednicima poticaj da učinkovitije upotrebljavaju vodne resurse.

Preduvjeti pomažu da se bolje usmjeravaju potpore iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova i ostalih javnih izvora financiranja

U mnogim se preduvjetima zahtijevalo da potpora iz fondova EU-a treba biti dio okvira strateških ulaganja. Ti su okviri – koji obuhvaćaju financiranje na razini EU-a, kao i ono na nacionalnoj i regionalnoj razini, te osmišljeni kako bi se ispunili određeni kriteriji kvalitete, utemeljeni na analizi potreba i s mjerama za privlačenje privatnih ulaganja – postigli da javna potrošnja općenito postane usklađenija i s definiranim prioritetima.

Zbog preduvjeta „Istraživanje i inovacije“ u Portugalu je trebalo donijeti nacionalne i regionalne strategije za pametnu specijalizaciju. Time se pomoglo da se javno financiranje u području istraživanja i inovacija usmjeri na ograničeni broj ključnih područja konkurentnosti te da se utvrde prilike za partnerstva između sveučilišta i inovativnih poduzeća.

Preduvjeti jačaju administrativne kapacitete i komunikaciju između svih razina upravljanja

Učinkovita javna uprava od ključne je važnosti za uspjeh EU-a i javnih ulaganja. Kad su neki preduvjeti izričito zahtijevali jačanje i reformu javne uprave, njihovo je ispunjavanje rezultiralo boljom koordinacijom i komunikacijom između ministarstva, agencija, regionalnih tijela, lokalnih tijela i ostalih dionika.

U okviru preduvjeta „Istraživanje i inovacije” u francuskoj regiji Auvergne lokalne su vlasti po prvi put surađivale sa civilnim društvom i lokalnim poduzećima u izradi regionalne inovacijske strategije.

Sljedeći koraci

Izvješće pokazuje da ima još mjesta za poboljšanje. Bi li se preduvjeti trebali više prilagođavati pojedinačnim potrebama država članica i regija? Kako možemo osigurati da budu ispunjeni tijekom cijelog financijskog razdoblja? To su ključna pitanja o kojima će biti govora u raspravama o kohezijskoj politici za razdoblje nakon 2020.

Kontekst

Uvođenje preduvjeta za uspješna ulaganja bilo je jedna od glavnih novina reformirane kohezijske politike (vidjeti MEMO/13/1011).

Danas je 86 % tih preduvjeta ispunjeno u svim državama članicama. Do ljeta 2017. države članice moraju izvijestiti o ispunjenju preostalih preduvjeta.

Dodatne informacije

Radni dokument službi – Dodana vrijednost ex-ante uvjeta u europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Ex-ante uvjeti – definicija na internetskoj stranici Inforegio

Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar