Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n koheesiopolitiikalla parannetaan investointiympäristöä Euroopassa

Bryssel 31. maaliskuuta 2017

Yksi vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikkaa koskevan uudistuksen keskeisistä seikoista oli sellaisten ennakkoehtojen käyttöönotto, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä saadakseen varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.

Tänään julkaistu ensimmäinen arviointi osoittaa, että tämä lisävaihe on arvokas ja että ennakkoehdot ovat kannustaneet jäsenvaltioita ja alueita voimakkaasti toteuttamaan uudistuksia, jotka olisivat muutoin viivästyneet tai jääneet ehkä kokonaan toteuttamatta.

Onnistuneiden investointien ennakkoehdot (”ex-ante conditionalities”) kattavat monenlaisia aloja, kuten energiatehokkuus, innovointi, digitaalistrategia ja koulutusuudistukset. Ne sisällytettiin uudistettuun koheesiopolitiikkaan varojen moitteettoman ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu totesi, että uusi raportti osoittaa ennakkoehtojen parantaneen EU:n talousarvion toimintapuitteita. ”Unionin varojen saannin yhdistäminen keskeisten rakenteellisten muutosten toteuttamiseen on auttanut takaamaan, että julkiset investoinnit ovat järkeviä. Lisäksi se on auttanut parantamaan elintasoa eri puolilla EU:ta ja synnyttänyt samalla oikeanlaiset olosuhteet kasvulle ja työpaikkojen luomiselle puheenjohtaja Junckerin investointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti”, Creţu jatkoi.

Ennakkoehdot auttavat poistamaan investointeja haittaavia pullonkauloja

Monet ennakkoehdoista koskevat sekä horisontaalisia että alakohtaisia esteitä, jotka haittaavat investointeja EU:ssa. Ne ovat auttaneet syventämään sisämarkkinoita ja toteuttamaan investointiohjelman sen kolmannen pilarin kautta.

Ne ovat esimerkiksi tehostaneet institutionaalisia rakenteita ja auttaneet luomaan avoimet menettelyt julkisten hankintojen alalla, tai jäsenvaltioiden on täytynyt niiden vuoksi parantaa ja yksinkertaistaa sääntely- ja toimintaympäristöä pienten yritysten osalta. On esimerkiksi otettu käyttöön toimenpiteitä, joilla lyhennetään yrityksen perustamisaikaa ja alennetaan perustamiskustannuksia. Maltassa, Portugalissa ja Sloveniassa on otettu käyttöön pk-yritystestejä, joilla seurataan kansallisen lainsäädännön vaikutuksia pk-yrityksiin.

Digitaalialalla ennakkoehdot ovat velvoittaneet jäsenvaltiot perustamaan ensisijaisia hankkeita digitaalisten sisämarkkinoiden laajakaistayhteyksiin siirtymistä koskevien tavoitteiden mukaisesti. Digitaalista kasvua koskeva ennakkoehto on saanut Kreikan hyväksymään tarkistetun digitaalisen kasvustrategian.

Ennakkoehdot tukevat rakenteellisia muutoksia ja maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa

Ennakkoehdot ovat johtaneet tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin monilla politiikan aloilla, muun muassa koulutuksen, työmarkkinoiden, terveydenhuollon ja sosiaalisen osallisuuden aloilla.

Bulgariassa, Kroatiassa ja Romaniassa on terveydenhuoltosektoria koskevan ennakkoehdon täyttämiseksi kartoitettu terveydenhuoltoinfrastruktuuria. Näin on voitu täyttää menojen kustannustehokkuutta, palvelujen saatavuutta ja terveydenhuoltosektorin yleistä tehokkuutta koskevat maakohtaiset suositukset.

Ennakkoehdot nopeuttavat EU:n säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä

Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Puolassa, Sloveniassa ja Tšekissä energiatehokkuutta koskeva ennakkoehto on antanut voimakkaan sysäyksen energiatehokkuutta ja rakennuksia koskevien direktiivien pikaiseen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Unkarissa, vesisektoria koskeva ehto on saanut viranomaiset soveltamaan vedenhinnoittelukäytäntöjä maatalouden alalla. Näin kannustetaan maanviljelijöitä käyttämään vesivaroja tehokkaammin.

Ennakkoehtojen avulla voidaan kohdentaa paremmin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) tuki ja muu julkinen rahoitus

Monissa ennakkoehdoissa vaadittiin, että EU:n rahastoista myönnettävän tuen olisi oltava osa strategisia investointikehyksiä. Näihin investointikehyksiin sisältyy EU:n rahoitusta ja myös kansallista ja alueellista rahoitusta sekä toimenpiteitä yksityisten investointien houkuttelemiseksi. Niillä pyritään täyttämään tietyt laatuvaatimukset tarveanalyysin perusteella. Investointikehykset ovat kaiken kaikkiaan johtaneet julkisten menojen parempaan koordinointiin ja priorisointiin.

Portugalissa tutkimusta ja innovointia (T&I) koskeva ennakkoehto on edellyttänyt kansallisten ja alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden hyväksymistä. Tämä on auttanut keskittämään julkisen T&I-rahoituksen rajoitettuun määrään keskeisiä kilpailukykyisiä aloja ja kartoittamaan mahdollisuuksia korkeakoulujen ja innovatiivisten yritysten välisiin kumppanuuksiin.

Ennakkoehdot vahvistavat hallinnollisia valmiuksia ja parantavat viestintää kaikkien hallinnon tasojen välillä

Tehokas julkishallinto on edellytys EU:n ja julkisten investointien menestykselle. Ennakkoehtojen edellyttäessä erityisesti hallinnon vahvistamista ja uudistamista jo prosessi näiden ehtojen täyttämiseksi on parantanut ministeriöiden, virastojen, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien välistä koordinaatiota ja viestintää.

Ranskan Auvergnen alueella paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja paikalliset yritykset ovat osallistuneet T&I-ennakkoehdon puitteissa ensimmäistä kertaa yhdessä alueellisen innovaatiostrategian suunnitteluun.

Seuraavat vaiheet

Raportin mukaan parantamisen varaa on: Olisiko ennakkoehdot muokattava paremmin jäsenvaltioiden ja alueiden tarpeisiin? Miten voidaan varmistaa niiden täyttäminen koko rahoituskaudella? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa koskevassa keskustelussa.

Tausta

Onnistuneita investointeja koskevien ennakkoehtojen käyttöönotto oli yksi uudistetun koheesiopolitiikan tärkeimmistä uutuuksista (ks. MEMO/13/1011).

Tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot ovat täyttäneet 86 prosenttia näistä ennakkoehdoista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kesään 2017 mennessä jäljellä olevien ennakkoehtojen täyttämisestä.

Lisätietoja

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Ennakkoehtojen tuoma lisäarvo Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa

Ennakkoehtojen määritelmä Inforegio-sivustolla (englanniksi)

ERI-rahastojen avoin tietoalusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar