Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uues aruandes selgitatakse, kuidas Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika parandab investeerimiskeskkonda Euroopas

Brüssel, 31. märts 2017

2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika reformi ühe põhielemendina hakati liikmesriikide suhtes kohaldama eeltingimusi raha saamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Esimene hindamine näitab selle täiendava meetme kõrget väärtust ja seda, et eeltingimused olid liikmesriikidele ja piirkondadele tugevaks stiimuliks viia läbi reforme, mis oleksid muidu edasi lükatud või üldse tegemata jäänud.

Eduka investeerimise eeltingimused hõlmavad paljusid valdkondi, sh energiatõhususe järgimine, innovatsioon, digitaalkavad ja haridusreformid. Need kaasati reformitud ühtekuuluvuspoliitikasse, et tagada vahendite usaldusväärne ja tulemuslik kasutamine.

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu ütles: „See aruanne näitab, et eeltingimused on parandanud raamistikku, milles ELi eelarve toimib. Sidudes ELi vahendite saamise peamiste struktuuriliste muudatuste rakendamisega, oleme me mitte üksnes aidanud kaasa usaldusväärse riikliku investeerimise tagamisele, vaid me aitame ka parandada elukvaliteeti kogu ELis, luues samal ajal õiged tingimused majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, kooskõlas president Junckeri investeerimiskavaga".

Need eeltingimused aitavad kõrvaldada investeerimist takistavaid asjaolusid

Paljud neist olid suunatud nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete sektoripõhiste investeerimistõkete kõrvaldamisele. Nii aitasid need oma kolmanda samba abil süvendada siseturgu ja täita investeerimiskava.

Näiteks on need tugevdanud tööturusüsteemide ülesehitust ja aidanud kehtestada läbipaistvad menetlused riigihangete valdkonnas või nõudnud liikmesriikidelt väikeettevõtluse regulatiivse ja poliitilise keskkonna parandamist ja lihtsustamist. Näiteks võeti meetmed äriühingu loomisaja lühendamiseks ja kulude vähendamiseks. Maltal, Portugalis ja Sloveenias võeti VKEsid reguleerivate siseriiklike õigusaktide seireks kasutusele „VKE-test“.

Digitaalsektoris nõudsid eeltingimused liikmesriikidelt esmatähtsate projektikavandite registri loomist kooskõlas digitaalse ühtse turu lairibavõrgu paigaldamise eesmärkidega. Nii põhjustas „digitaalse kasvu“ eeltingimus läbivaadatud digitaalse kasvu strateegia vastuvõtmise Kreekas.

Need toetavad struktuurilisi muutusi ja riigipõhiste soovituste rakendamist

Kõnealused eeltingimused on toonud kaasa vajalikud seadusandlikud muudatused mitmes poliitikavaldkonnas – näiteks hariduses, tööturul, tervishoius või sotsiaalses kaasatuses.

Horvaatias, Bulgaarias ja Rumeenias aitasid tervishoiuvaldkonna eeltingimuse täitmiseks koostatud tervishoiutaristu kaardid täita tervishoiuvaldkonna kulutõhususe, kättesaadavuse ja üldise tõhususega seotud riigipõhiseid soovitusi.

Need kiirendavad ELi õigustiku ülevõtmist

Tšehhi Vabariigis, Itaalias, Poolas, Portugalis, Sloveenias ja Hispaanias andis energiatõhususe eeltingimus olulise tõuke energiatõhususe ja hoonete energiatõhususe direktiivide kiireks ülevõtmiseks. Mitmes liikmesriigis, näiteks Ungaris, ajendas veevaldkonna eeltingimus ametiasutusi kohaldama põllumajandussektori suhtes vee hinnapoliitikat, mis stimuleeris põllumajandustootjaid veevarusid säästvamalt kasutama.

Need aitavad paremini suunata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi ning muud riiklikku rahastust

Mitme eeltingimuse täitmiseks oli vaja, et ELi fondide toetused oleksid strateegiliste investeerimisraamistike osa. Need nii ELi, riiklikku kui ka piirkondlikku rahastamist hõlmavad raamistikud, mis on loodud vastama teatavatele kvaliteedinõuetele, põhinevad vajaduste analüüsil ja sisaldavad erainvesteeringute kaasamise meetmeid, tagasid üldiselt paremini koordineeritud ja prioriteedipõhise riikliku kulutamise.

Portugalis nõudis uurimistegevuse ja innovatsiooni eeltingimus riikliku ja piirkondliku aruka spetsialiseerumise strateegia vastuvõtmist. See aitas suunata riiklikku rahastamist uurimistegevusele ja innovatsioonile piiratud arvus olulistes konkurentsivõimelistes valdkondades ning tuvastada teadlaskonna ja innovaatiliste ettevõtjate partnerlusvõimalusi.

Need tugevdavad haldussuutlikkust ja teavevahetust kõigi valitsemistasandite vahel

Tõhus avalik haldus on oluline tegur ELi ja riikliku investeerimise edu tagamises. Kui mõned eeltingimused nõudsid konkreetselt valitsusasutuste tugevdamist ja reformimist, parandas juba nende täitmine koordineerimist ja teabevahetust ministeeriumide, ametite, piirkondlike ja kohalike asutuste ning muude sidusrühmade vahel.

Prantsusmaal Auvergne' piirkonnas osalesid kohalikud asutused, kodanikuühiskond ja kohalikud ettevõtjad uurimistegevuse ja innovatsiooni eeltingimuse raames esmakordselt koos piirkondliku innovatsioonistrateegia koostamises.

Järgmised sammud

Aruanne näitab, et on ka parandamisruumi – kas ei peaks eeltingimusi rohkem kohandama liikmesriikide ja piirkondade vajadustele? Kuidas tagada nende täitmine kogu finantsperioodi jooksul? Need olulised küsimused annavad ainet 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika arutelule.

Taustteave

Eduka investeerimise eeltingimuste kasutuselevõtmine oli reformitud ühtekuuluvuspoliitika üks peamisi uuendusi (vt MEMO/13/1011).

Tänaseks on kõik liikmesriigid täitnud 86% neist eeltingimustest. Liikmesriikidel on kuni 2017. aasta suveni aega teatada seni täitmata eeltingimuste täitmisest.

Lisateave

Komisjoni talituste töödokument – lisaväärtusega eeltingimused Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides

Eeltingimused – määratlus Inforegio veebisaidil

Ühtekuuluvusfondi andmeplatvorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar