Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Νέα έκθεση αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους η πολιτική συνοχής της ΕΕ βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017

Ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής για το 2014-20 ήταν η καθιέρωση προϋποθέσεων τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να πληρούν προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Μια πρώτη αξιολόγηση που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει ότι αυτό το συμπληρωματικό βήμα έχει υψηλή αξία και ότι οι προϋποθέσεις αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για την υλοποίηση από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα είχαν πιθανότατα καθυστερήσει ή δεν θα είχαν απαραίτητα υλοποιηθεί.

Οι προϋποθέσεις για επιτυχείς επενδύσεις (ή «εκ των προτέρων αιρεσιμότητες») καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση, στρατηγικές καινοτομίας, ψηφιακά σχέδια και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις Οι προϋποθέσεις αυτές περιλήφθηκαν στην αναθεωρημένη πολιτική συνοχής με σκοπό να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων.

Η αρμόδια επίτροπος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Η έκθεση αυτή δείχνει ότι οι προϋποθέσεις έχουν βελτιώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Συνδέοντας την είσπραξη ενωσιακών κονδυλίων με την υλοποίηση βασικών διαρθρωτικών αλλαγών, όχι μόνο συμβάλαμε στην εξασφάλιση υγιών δημόσιων επενδύσεων, αλλά συνεισφέρουμε και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλη την ΕΕ, διαμορφώνοντας παράλληλα τις σωστές συνθήκες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου του Προέδρου κ. Juncker

Οι προϋποθέσεις αυτές βοηθούν στην εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις

Πολλές από αυτές στοχεύουν τόσο τους οριζόντιους όσο και τους τομεακούς φραγμούς που εμποδίζουν τις επενδύσεις στις ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, βοήθησαν την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και την επίτευξη του επενδυτικού σχεδίου, μέσω του τρίτου του πυλώνα.

Για παράδειγμα, ενίσχυσαν τα θεσμικά πλαίσια και βοήθησαν στην καθιέρωση διαφανών διαδικασιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, ή ώθησαν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να απλουστεύσουν το ρυθμιστικό περιβάλλον και την πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις. Θεσπίστηκαν π.χ. μέτρα για τη μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης μιας επιχείρησης. Στη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία καθιερώθηκαν τα λεγόμενα «Τεστ ΜΜΕ» για να παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος της εθνικής νομοθεσίας στις ΜΜΕ.

Στον ψηφιακό τομέα, οι προϋποθέσεις ανάγκασαν τα κράτη μέλη να καθορίσουν μια σειρά έργων προτεραιότητας, σύμφωνα με τους στόχους για την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικότητας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο η προϋπόθεση της «ψηφιακής ανάπτυξης» οδήγησε στη θέσπιση αναθεωρημένης στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Στηρίζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές και την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)

Οι προϋποθέσεις αυτές οδήγησαν σε απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές σε πολλούς τομείς πολιτικής, μεταξύ των οποίων η αγορά εργασίας της εκπαίδευσης, η υγεία ή η κοινωνική ένταξη.

Στην Κροατία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, διάφορες ΣΑΧ που αφορούσαν την αποδοτικότητα των δαπανών, την προσβασιμότητα και τη συνολική αποτελεσματικότητα του υγειονομικού κλάδου εφαρμόστηκαν μέσα από χάρτες των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης που αναπτύχθηκαν για να εκπληρώσουν την προϋπόθεση σχετικά με τον τομέα της υγείας.

Επιταχύνουν τη μεταφορά του ενωσιακού κεκτημένου

Στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, η εκπλήρωση της προϋπόθεσης για την ενεργειακή απόδοση έδωσε σημαντική ώθηση στην ομαλή μεταφορά των των οδηγιών περί ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Σε ορισμένα κράτη μέλη όπως η Ουγγαρία, η προϋπόθεση για τον τομέα της ύδρευσης ώθησε τις αρχές να εφαρμόσουν πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος στον αγροτικό τομέα, παρέχοντας έτσι κίνητρο στους αγρότες να χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους πιο αποδοτικά.

Βοηθούν στην καλύτερη στόχευση της στήριξης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και από άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με πολλές από τις προϋποθέσεις, η ενίσχυση από τα ταμεία της ΕΕ έπρεπε να αποτελεί μέρος πλαισίων στρατηγικών επενδύσεων. Αυτά τα πλαίσια —που έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν ορισμένα ποιοτικά κριτήρια, βασίζονται στην ανάλυση αναγκών, περιλαμβάνουν μέτρα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και συγκεντρώνουν ενωσιακή, εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση— έχουν ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των δημόσιων δαπανών στο σύνολό τους.

Στην Πορτογαλία, η προϋπόθεση σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία απαιτούσε τη θέσπιση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για έξυπνη εξειδίκευση. Αυτό βοήθησε να εστιαστούν οι δημόσιες δαπάνες της έρευνας και καινοτομίας σε έναν περιορισμένο αριθμό βασικών ανταγωνιστικών τομέων και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ακαδημαϊκών κύκλων και των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ενισχύουν τη διοικητική ικανότητα και την επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης

Η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση έχει πρωταρχική σημασία για την επιτυχία των ενωσιακών και των δημόσιων επενδύσεων. Όταν ορισμένες προϋποθέσεις απαιτούσαν ρητά την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των δημόσιων διοικήσεων, η ίδια η διαδικασία εκπλήρωσής τους είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ υπουργείων, οργανισμών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων.

Στο πλαίσιο της προϋπόθεσης για την έρευνα και την καινοτομία, οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές επιχειρήσεις στη γαλλική περιφέρεια της Οβέρνης (Auvergne) συνεργάστηκαν για πρώτη φορά για τον καθορισμό μιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτομία.

Επόμενα βήματα

Η έκθεση δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση – μήπως θα πρέπει οι προϋποθέσεις να προσαρμοστούν περισσότερο στις ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εκπλήρωσή τους σε όλη τη διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου; Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Ιστορικό

Η καθιέρωση προϋποθέσεων για τις επιτυχείς επενδύσεις ήταν μια από τις βασικές καινοτομίες της αναθεωρημένης πολιτικής για τη συνοχή (βλ. MEMO/13/1011).

Σήμερα, το 86 % αυτών των προϋποθέσεων εκπληρώνεται από όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των εκκρεμών προϋποθέσεων έως το καλοκαίρι του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: the Value added of Ex-ante conditionalities in the European Structural and Investment Funds [η προστιθέμενη αξία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία]

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα –ορισμός στον ιστότοπο Inforegio (στα αγγλικά)

Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή (στα αγγλικά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar