Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's samhørighedspolitik skaber et bedre investeringsklima i Europa, iflg. ny rapport

Bruxelles, den 31. marts 2017

Et af de centrale elementer i reformen af samhørighedspolitikken for 2014-2020 var indførelsen af en række forhåndsbetingelser for, hvornår medlemsstaterne kan modtage midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Denne første vurdering viser, at dette ekstra tiltag har haft stor merværdi, og at forhåndsbetingelserne har været et stærkt incitament for medlemsstaterne og regionerne til at gennemføre reformer, som ellers ville være blevet forsinket eller ikke nødvendigvis ville være blevet gennemført.

Forhåndsbetingelserne for vellykkede investeringer omfatter en lang række områder, herunder overholdelse af målene om energieffektivitet, innovation, planer for digital vækst og uddannelsesreformer. De blev medtaget i den nye samhørighedspolitik for at sikre en forsvarlig og effektiv udnyttelse af midlerne.http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities

EU-kommissær for regionalpolitik Corina Crețu sagde: "Rapporten viser, at forhåndsbetingelserne har forbedret rammerne for EU's budget. "Ved at knytte modtagelsen af EU-midler sammen med gennemførelsen af vigtige strukturelle ændringer har vi ikke blot bidraget til at sikre sunde offentlige investeringer. Vi bidrager også til at forbedre levestandarden i hele EU, samtidig med at vi skaber de rette betingelser for vækst og jobskabelse, hvilket fremgår af målsætningerne i kommissionsformand Jean-Claude Junckers investeringsplan."

Disse forhåndsbetingelser bidrager til at tackle investeringsflaskehalse

Mange af betingelserne vedrørte både horisontale og sektorspecifikke hindringer, der vanskeliggør investeringer i EU. I den forbindelse har de medvirket til at uddybe det indre marked og gennemføre investeringsplanen via den tredje søjle.

De har f.eks. styrket den institutionelle infrastruktur og bidraget til at fastlægge gennemsigtige procedurer inden for offentlige udbud og har pålagt medlemsstaterne at forbedre og forenkle de lovgivningsmæssige og politiske rammer for små virksomheder. For eksempel blev der gennemført foranstaltninger for at reducere den tid og de omkostninger, der er forbundet med at etablere en virksomhed. I Malta, Portugal og Slovenien blev der indført "SMV-test" for at overvåge den nationale lovgivnings indvirkning på SMV'er.

I den digitale sektor skulle medlemsstaterne ifølge forhåndsbetingelserne oprette en række prioriterede projekter i henhold til målene om udrulningen af bredbånd i det digitale indre marked. På den måde blev forhåndsbetingelsen om "digital vækst" startskuddet til vedtagelsen af en revideret strategi for digital vækst i Grækenland.

De støtter strukturelle ændringer og gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger

Forhåndsbetingelserne førte til de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer på mange politikområder såsom uddannelse, arbejdsmarkedet, sundhed eller social inklusion for blot at nævne nogle få.

I Kroatien, Bulgarien og Rumænien udviklede man kort over sundhedsinfrastrukturen for at opfylde forhåndsbetingelsen vedrørende sundhedssektoren og efterkomme forskellige landespecifikke henstillinger om udgifternes omkostningseffektivitet, tilgængelighed og overordnet effektivitet i sundhedssektoren.

De fremskynder gennemførelsen af gældende EU-ret

I Tjekkiet, Italien, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien, gav opfyldelsen af forhåndsbetingelsen om energieffektivitet et energisk løft til en hurtig gennemførelse af direktiverne om energieffektivitet og bygninger. I en række medlemsstater som f.eks. Ungarn blev myndighederne iflg. betingelsen for vandsektoren pålagt at indføre vandprissætningspolitikker i landbrugssektoren for at motivere landbrugere til at anvende vandressourcerne mere effektivt.

De bidrager til en bedre målretning af støtten fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og andre offentlige midler.

Ifølge mange forhåndsbetingelserskulle støtten fra EU's fonde udgøre en del af de strategiske investeringsrammer. Disse investeringsrammer skal opfylde visse kvalitetskriterier, som er baseret på behovsanalyser og omfatter foranstaltninger, der skal tiltrække private investeringer, og omfatter desuden europæiske, nationale og regionale midler, hvilket resulterede i en bedre koordinering og prioritering af de offentlige udgifter generelt.

I Portugal omfattede forhåndsbetingelsen for forskning og innovation vedtagelsen af nationale og regionale strategier for intelligent specialisering. Dette bidrog til at målrette den offentlige finansiering i forskning og innovation mod et begrænset antal centrale konkurrencedygtige områder og udpege muligheder for partnerskaber mellem forskere og innovative virksomheder.

De styrker den administrative kapacitet og kommunikationen mellem alle forvaltningsniveauer

En effektiv offentlig forvaltning er nøglen til succes for EU og de offentlige investeringer. I de tilfælde, hvor forhåndsbetingelserne specifikt omfattede styrkelse og reform af forvaltningerne, resulterede selve udførelsen heraf i bedre koordinering og kommunikation mellem ministerier, agenturer, regionale og lokale myndigheder og andre interesserede parter.

I den franske region Auvergne samarbejdede de lokale myndigheder, civilsamfundet og lokale virksomheder for første gang om at udforme en regional innovationsstrategi for at opfylde forhåndsbetingelsen på forsknings- og innovationsområdet.

Næste skridt

Rapporten viser, at der er plads til forbedringer - bør forhåndsbetingelserne tilpasses bedre til behovene i medlemsstaterne og regionerne? Hvordan kan vi sikre, at betingelserne opfyldes igennem hele finansieringsperioden? Disse centrale spørgsmål vil danne grundlaget for diskussionen om samhørighedspolitikken efter 2020.

Baggrund

Indførelse af forhåndsbetingelser for vellykkede investeringer var en af de vigtigste nyheder i den reformerede samhørighedspolitik (se MEMO/13/1011).

I dag er 86 % af forhåndsbetingelserne opfyldt i alle medlemsstater. Medlemsstaterne har indtil sommeren 2017 til at rapportere om opfyldelsen af de resterende forhåndsbetingelser.

Yderligere oplysninger

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — the Value added of Ex-ante conditionalities in the European Structural and Investment Funds

Forhåndsbetingelse — definition på Inforegios websted

Cohesion Open Data Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar