Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Podle nové zprávy politika soudržnosti EU výrazně zlepšila investiční prostředí v Evropě

Brusel 31. března 2017

Jedním z klíčových prvků reformy politiky soudržnosti v období 2014–20 bylo zavedení předběžných podmínek, které musí členské státy splnit předtím, než mohou začít čerpat peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Dnes zveřejněné první posouzení ukázalo vysokou hodnotu tohoto dodatečného kroku. Předběžné podmínky představují pro členské státy a regiony silnou motivaci provádět reformy, které by se jinak odkládaly nebo by nemusely být vůbec realizovány.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné investice (neboli „předběžné podmínky“) zahrnují širokou škálu odvětví: soulad s energetickou účinností, inovace, digitální programy, vzdělávací reformy apod. Byly zahrnuty do reformované politiky soudržnosti, aby zajistily funkční a efektivní vynakládání finančních prostředků.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu uvedla: „Tato zpráva ukazuje, že zavedením předběžných podmínek se zlepšil rámec, v němž funguje rozpočet EU. Tím, že jsme dali do souvislosti příjem finančních prostředků EU s provedením klíčových strukturálních změn, jsme přispěli nejen k zajištění zdravých veřejných investic. Pomáháme také zvyšovat kvalitu života v celé EU a zároveň nastavujeme správné podmínky pro růst a tvorbu pracovních míst v souladu s cíli investičního plánu předsedy Junckera.“

Tyto předběžné podmínky pomáhají řešit překážky bránící investicím

Řada z nich se zabývá překážkami, které brání investicím v EU jak na horizontální úrovni, tak v jednotlivých odvětvích. Díky jejich působení se podařilo prohloubit jednotný trh a realizovat investiční plán v jeho třetím pilíři.

Došlo například k posílení institucionálních struktur a podařilo se zavést transparentní postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Členské státy musely zlepšit a zjednodušit své regulační a politické prostředí pro malé podniky. Byla například zavedena opatření zkracující čas a snižující náklady potřebné k založení podniku. Na Maltě, v Portugalsku a ve Slovinsku byly zavedeny tzv. testy dopadů na malé a střední podniky, které sledují, jaký vliv na tyto podniky mají vnitrostátní předpisy.

V digitálním odvětví předběžné podmínky vyžadují, aby členské státy stanovily plán prioritních projektů v souladu s cíli rozšíření širokopásmového připojení v rámci jednotného digitálního trhu. Díky tomu předběžná podmínka týkající se digitálního růstu vedla v Řecku k přijetí revidované strategie digitálního růstu.

Podporují strukturální změny a provádění doporučení pro jednotlivé země EU

Předběžné podmínky vedly k potřebným legislativním změnám v řadě politických oblastí: vzdělávání, pracovní trh, zdravotnictví, sociální začleňování atd.

V Chorvatsku, Bulharsku a Rumunsku byly vypracovány mapy zdravotnické infrastruktury, aby byla splněna předběžná podmínka pro oblast zdraví, která se objevila v několika doporučeních pro jednotlivé země a týkala se nákladové efektivity výdajů, dostupnosti a celkové účinnosti odvětví zdravotní péče.

Pomáhají urychlit transpozici acquis Unie

V České republice, Itálii, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a Španělsku bylo splnění předběžné podmínky v oblasti energetické účinnosti výrazným impulsem k rychlé transpozici směrnic o energetické účinnosti a energetické náročnosti budov. V řadě členských států, např. v Maďarsku, podmínka v oblasti vodohospodářství přiměla místní orgány, aby začaly uplatňovat politiku stanovení poplatků za vodu v zemědělství, což zemědělce motivovalo k účinnějšímu využívání vodních zdrojů.

Napomáhají tomu, aby byla podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) a dalších veřejných finančních prostředků lépe zacílena

Řada předběžných podmínek vyžaduje, aby podpora z fondů EU tvořila součást strategických investičních rámců. Tyto rámce, které byly vypracovány tak, aby splňovaly určitá kritéria kvality, opíraly se o analýzu potřeb, včetně opatření k přilákání soukromých investic, zahrnují finanční prostředky na evropské, vnitrostátní i regionální úrovni. Díky nim jsou veřejné výdaje celkově lépe koordinovány a vynakládány na prioritní oblasti.

V Portugalsku si předběžná podmínka v oblasti výzkumu a inovací vyžádala přijetí vnitrostátních a regionálních strategií pro inteligentní specializaci. To pomohlo zaměřit financování z veřejných prostředků v oblasti výzkumu a inovací na omezený počet klíčových konkurenčních oblastí a určit příležitosti k partnerství mezi akademickou sférou a inovativními podniky.

Posilují správní kapacity a komunikaci mezi všemi úrovněmi veřejné správy

Efektivní veřejná správa je klíčem k úspěchu evropských a veřejných investic. Když předběžné podmínky výslovně požadovaly posílení a reformu veřejné správy, již samotný proces jejich plnění vedl ke zlepšení koordinace a komunikace mezi ministerstvy, agenturami, regionálními a místními orgány a dalšími zúčastněnými stranami.

Ve francouzském regionu Auvergne byly v rámci podmínky v oblasti výzkumu a inovací poprvé společně zapojeny místní orgány, občanská společnost a místní podniky do přípravy konceptu regionální inovační strategie.

Další kroky

Zpráva ukazuje, že je stále co zlepšovat: Měly by být předběžné podmínky lépe přizpůsobeny potřebám jednotlivých členských států a regionů? Jak můžeme zajistit jejich plnění během celého finančního období? To jsou hlavní otázky, jimiž se bude zabývat rozprava o politice soudržnosti po roce 2020.

Souvislosti

Zavedení předběžných podmínek pro úspěšné investice bylo jednou z hlavních novinek reformované politiky soudržnosti (viz MEMO/13/1011).

K dnešnímu dni všechny členské státy splnily 86 % těchto podmínek. Do poloviny roku 2017 musejí předložit zprávu o splnění zbývajících předběžných podmínek.

Další informace

Pracovní dokument útvarů Komise – Přidaná hodnota předběžných podmínek v Evropských strukturálních a investičních fondech

Předběžná podmínka – definice na internetových stránkách Inforegio

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar