Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Политиката на сближаване допринася за подобряване на инвестиционната среда в Европа, сочи нов доклад на Комисията

Брюксел, 31 март 2017 r.

Въвеждането на предварителни условия за държавите членки за получаването на финансови средства от европейските структурни и инвестиционни фондове е един от основните елементи на реформата на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.

Публикуваният днес първи преглед сочи, че тази допълнителна стъпка е от голямо значение и че предварителните условия се оказват силен стимул за държавите членки и регионите да предприемат реформи, които иначе биха били забавени или не непременно изпълнени.

Предварителните условия за успешно инвестиране (или т.нар.„ex ante условия“) засягат много сфери, включително енергийна ефективност, иновации, цифрови планове и образователни реформи. Те бяха включени в реформираната политика на сближаване, за да се гарантира рационално и ефективно изразходване на средствата.

По този повод комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Докладът показва, че предварителните условия са подобрили рамката, в която се изпълнява бюджетът на ЕС. Решението получаването на средства от ЕС да се обвърже с прилагането на ключови структурни промени допринася за подсигуряването на солидни публични инвестиции, но също така спомага за подобряването на качеството на живот в ЕС. Същевременно се създават подходящи условия за растеж и откриване на работни места — в съответствие с целите на плана за инвестиции на председателя Юнкер.“

Предварителните условия спомагат за преодоляването на пречките пред инвестициите

Много от тях са насочени както към хоризонталните, така и към специфичните за отраслите пречки, които възпрепятстват инвестициите в ЕС. По този начин те спомогнаха за задълбочаване на връзките в единния пазар и за осъществяването на инвестиционния план.

Те например укрепиха институционалните механизми и спомогнаха за установяване на прозрачни процедури в областта на обществените поръчки; чрез тях от държавите членки беше изискано да подобрят и опростят регулаторната си среда и политиката си спрямо малките предприятия. Въведени бяха например мерки за намаляване на времето и разходите за регистриране на фирма. В Малта, Португалия и Словения бяха въведени т.нар. „тестове за МСП“ с цел да се проследява въздействието на националното законодателство върху МСП.

В цифровия сектор предварителните условия накараха държавите членки да набележат приоритетни проекти с оглед постигането на целите на единния цифров пазар по отношение на навлизането на широколентовия интернет. Именно така предварителното условие за „цифров растеж“ доведе до приемането на преразгледана стратегия за цифров растеж в Гърция.

Те подкрепят структурните промени, както и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки (СДП)

Предварителните условия предизвикаха необходимите законодателни промени в много сфери, като например образование, трудов пазар, здравеопазване или социално приобщаване.

В Хърватия, България и Румъния бяха разработени карти на здравната инфраструктура, в които бяха отразени специфичните за всяка държава препоръки във връзка с оптимизирането на разходите, достъпността и цялостната ефективност на сектора на здравеопазването.

Те ускоряват транспонирането на достиженията на правото на ЕС

В Чешката република, Италия, Полша, Португалия, Словения и Испания изпълнението на предварителното условие за енергийна ефективност даде значителен тласък за своевременното транспониране на директивите за енергийната ефективност и сградите. В някои държави членки, като например в Унгария, предварителното условие за водните ресурси накара властите да приложат политики по отношение на цената на водата за селскостопански нужди, които насърчиха земеделските стопани да използват по-ефективно този ресурс.

Те помагат за по-добро насочване на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други публични средства.

В много предварителни условия се поставя изискването подкрепата от фондовете на ЕС да бъде част от стратегически инвестиционни рамки. Тези рамки са разработени, за да отговарят на определени критерии за качество въз основа на анализ на потребностите и включват мерки за привличане на частни инвестиции. Те обхващат национални и регионални средства и допринесоха за по-добрата координация на публичните разходи и за по-ясното им насочване към избраните приоритети.

В Португалия предварителните условия във връзка с научните изследвания и иновациите (НИИ) наложиха приемането на национални и регионални стратегии за интелигентна специализация. Това спомогна за концентрирането на общественото финансиране в областта на НИИ в ограничен брой ключови конкурентни области и за набелязването на възможности за партньорства между академичните среди и иновативните предприятия.

Те укрепват административния капацитет и насърчават комуникацията между всички равнища на управление

Ефективната публична администрация е от ключово значение за успеха на ЕС и публичните инвестиции. Когато предварителните условия изискват изрично укрепването и реформирането на администрациите, самият процес на изпълнение води до по-голяма координация и комуникация между министерствата, агенциите, регионалните и местните органи и другите заинтересовани страни.

По повод на условието във връзка с НИИ местните власти, гражданското общество и предприятията във френския регион Оверн за първи път се обединиха за разработването на регионална стратегия за иновации.

Следващи стъпки

Докладът показва, че има какво още да се постигне — трябва ли например предварителните условия да бъдат съобразени в по-голяма степен с нуждите на държавите членки и регионите? Как може да се гарантира тяхното изпълнение в рамките на целия финансов период? Това са ключови въпроси, върху които ще се съсредоточи дискусията за политиката на сближаване след 2020 г.

Контекст

Въвеждането на предварителните условия за успешни инвестиции е един от ключовите нови елементи на реформираната политика на сближаване (вж. MEMO/13/1011).

Към днешна дата 86 % от предварителните условия са изпълнени от всички държави членки. Държавите членки имат срок до лятото на 2017 г. да докладват за изпълнението на оставащите предварителни условия.

Повече информация

Работен документ на службите на Комисията — Добавената стойност на предварителните условия в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове

Предварителни условия — определение на уебсайта InfoRegio

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/781

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar