Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ostude tegemine ja vaidluste lahendamine internetis: esimese aasta jooksul kasutas uut Euroopa platvormi 24 000 tarbijat

Brüssel, 24. märts 2017

Kuigi tarbijad on ELi õigusega üldiselt hästi kaitstud, tekib neil praktikas vahel siiski raskusi nende õiguste rikkumise eest hüvitise saamisega, eriti juhul, kui tegemist on piiriülese olukorraga.

Kui tarbijad teevad oma ostud veebis, peaks neil olema võimalus ka tekkivate probleemide lahendamiseks veebis. Olgu tegemist müüjaga, kes keeldub parandamast rikkis sülearvutit, millel on kehtiv garantii, või reisikorraldajaga, kes ei ole nõus hüvitama rikutud puhkust, selliseid vaidlusi saab lahendada kiiremini ja odavamalt veebis, kasutades komisjoni poolt 2016. aasta 15. veebruaril käivitatud internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi (ODR-platvorm).

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Kuigi see uus vaidluste lahendamise vahend on alles kasutuse algjärgus, võime juba öelda, et tarbijad on internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi hästi vastu võtnud. Vahel motiveerib ainuüksi asjaolu, et tarbija seda platvormi kasutab, kauplejat vaidlust lahendama. Me pakume tarbijatele praktilist võimalust oma õigusi kaitsta. Teisest küljest saavad ka kauplejad platvormist palju kasu ja peaksid seda rohkem kasutama. Eriti oluline on see internetipõhiste kauplejate jaoks, et tarbijad neid usaldusväärseks peaksid. Selle vahendi kasutamine aitab neil tarbijate usaldust ära teenida ning annab neile võimaluse lihtsalt ja kiiresti vaidlusi lahendada.“

Platvormi kaudu esitati esimesel tegevusaastal üle 24 000 tarbijakaebuse. Üle kolmandiku kaebustest tehti piiriüleste ostude kohta ELis. Kõige rohkem kaebusi laekus rõivaste ja jalatsite, lennupiletite ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaupade kohta.

Näited

  • Itaaliast pärit tarbija esitas kaebuse puudusega IKT-toote kohta, mille ta oli ostnud Belgia internetikauplejalt. Platvorm edastas kaebuse Belgia pädevale vaidluste lahendamise üksusele. Selle tulemusena sai Itaalia tarbija oma raha tagasi.
  • Luksemburglasest tarbija esitas kaebuse Kreeka kauplejalt internetis renditud auto kohta. Platvorm edastas kaebuse Kreeka pädevale vaidluste lahendamise üksusele. Vaidlus lahendati rahumeelselt 60 päeva jooksul. Kaupleja hüvitas tarbijale täielikult kõik viimase makstud lisakulud.
  • Sageli toimib platvorm ka pooltevahelise esimese kontakti vahendajana ja lahendus leitakse mõlema poole koostöös, ilma et kaebust oleks üldse tarvis vaidluste lahendamise üksusele edastada. Näiteks oli üks Belgia tarbija juba kuude kaupa tulutult kaevanud Belgia kauplejale puudusega pesukuivati üle. Kui kaebus jõudis kauplejani platvormi kaudu, võttis kaupleja tarbijaga ühendust ja pakkus talle võimalust asendada kuivati uuega.

Edasised sammud

Komisjon esitab esimese põhjalikuma aruande platvormi toimimise kohta 2017. aasta lõpupoole. Lisaks kavandab komisjon 2017. aastal platvormiga seotud lisategevusi, et sellega ühineks rohkem kauplejaid ja et seda kasutaks rohkem tarbijaid. Samuti kavatseb komisjon muuta platvormi veelgi kasutajasõbralikumaks ja jälgida, kas kauplejad järgivad kohustust lisada platvormi link oma veebisaidile.

Taustteave

Internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi saab kasutada kõikides ELi ametlikes keeltes. Platvormi kaudu esitatud vaidlusküsimused suunatakse edasi vaidluste kohtuvälise lahendamise sertifitseeritud üksustele, kes täidavad ELi siduvaid kvaliteedinõudeid. Senini on platvormis registreeritud 260 vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust.

ODR-platvorm loodi tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määruse alusel. Määrus näeb ette, et komisjon käivitab ja haldab platvormi mitmekeelse veebipõhise IT-vahendina. Samuti on määruses sätestatud, et liikmesriigid nimetavad kontaktpunktid, kes platvormi kasutajaid abistavad. Internetikauplejad peavad esitama oma veebisaidil platvormi lingi ja oma e-posti aadressi.

Määrus põhineb tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivil. Direktiiviga tagatakse, et ELi tarbijad saavad pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise sertifitseeritud üksuste poole, kui neil tekib kauplejaga toote või teenuse ostuga seotud vaidlus, ja seda peaaegu kõigis jaemüügisektorites. Takistuseks ei ole ka koht, kus toode või teenus osteti (koduriik või välisriik), ega see, kuidas toode või teenus osteti (internetis või interneti vahenduseta). Vaidluste kohtuvälise lahendamise sertifitseeritud üksused peavad täitma siduvaid kvaliteedinõudeid. Liikmesriigid peavad koostama oma vaidluste kohtuvälise lahendamise sertifitseeritud üksuste loetelud ja saatma need komisjonile. Teatavatel tingimustel peavad kauplejad tarbijaid teavitama, milline üksus on nende (kauplejate) suhtes pädev.

Praegu on komisjonile tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi täielikust rakendamisest teatanud 27 liikmesriiki ja vaidluste kohtuvälise lahendamise sertifitseeritud üksuste loetelu on edastanud 24 liikmesriiki. Internetipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti on nimetanud 27 liikmesriiki.

Käesoleval aastal ühinevad platvormiga ka Norra, Island ja Liechtenstein.

Lisateave

 

 

IP/17/727

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar