Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Romfördragen fyller 60 år – kommissionen påminner om vad EU uppnått och diskuterar framtiden för de 27 EU-länderna

Bryssel den 24 mars 2017

Den 25 mars träffas EU:s ledare i Rom för att fira Romfördragens 60-årsdag. De undertecknades denna dag 1957.

Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, deltar i toppmötet i Rom, där flera evenemang anordnas för att uppmärksamma dagen och reflektera över EU:s gemensamma framtid.

Romfördragen – som undertecknades av de sex ursprungliga medlemsländerna – beredde vägen för den europeiska union som vi har i dag, en återförenad fredens kontinent som bygger på värderingarna solidaritet, demokrati och rättsstatsprincipen. Dess inre marknad garanterar valfrihet och fri rörlighet, ekonomisk tillväxt och välstånd för 500 miljoner medborgare. Den är världens största handelsblock och världens största givare av utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Jubileet är ett tillfälle att se tillbaka på vad vi uppnått tillsammans och diskutera framtiden för ett EU med 27 medlemsländer. Efter presentationen av kommissionens Vitbok om EU:s framtid förväntas EU:s ledare anta Romförklaringen om unionens resultat, utmaningar, löften om enighet mellan de 27 EU-länderna och stärkta gemensamma insatser inom viktiga politikområden, till förmån för allmänheten.

– Våra föräldrar och far- och morföräldrar grundade denna union med den gemensamma visionen att det aldrig mer skulle bli krig, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. De var övertygade om att om vi undanröjer hinder, arbetar med varandra och inte mot varandra, blir vi alla starkare. Historien har visat att de hade rätt. På 60 år har de värderingar som unionen bygger på inte förändrats. Fred, frihet, tolerans, solidaritet och rättsstatsprincipen binder oss och förenar oss. Vi får inte ta dem för givna och vi måste kämpa för dem varje dag. Vår demokrati, vår mångfald, vårt oberoende och vår fria press är EU:s styrka – ingen enskild person eller institution står över lagen. Europeiska unionen har förändrat våra liv till det bättre. Vi måste se till att den fortsätter att göra det för dem som följer efter oss. Nu leder alla vägar till Rom. Efter Rom finns det bara en väg framåt, oavsett hur den ser ut, och det är europeisk enighet.

Inför toppmötet i Rom inledde kommissionen den 1 mars en alleuropeisk debatt i och med vitboken om EU:s framtid, som kommer att göra det möjligt för medborgare och ledare att skapa sig en vision av ett EU med 27 medlemsländer. I vitboken presenteras möjliga scenarier för EU:s framtid. Efter det informella mötet mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 10 mars i Bryssel blir toppmötet i Rom nästa tillfälle för EU:s ledare att fortsätta diskussionen. I Rom kommer ledarna att underteckna Romförklaringen, som Donald Tusk och Jean-Claude Juncker samt premiärministrarna Joseph Muscat och Paolo Gentiloni utarbetat tillsammans.

Romförklaringen är början på en process. Efter toppmötet i Rom lägger kommissionen fram en rad diskussionsunderlag om de viktigaste frågorna för EU: 1) Utveckling av EU:s sociala dimension. 2) En fördjupad ekonomisk och monetär union. 3) Utnyttja globaliseringen. 4) EU:s försvar i framtiden och 5) EU:s framtida ekonomi. Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att utveckla dessa idéer i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017 ,innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i december 2017. Det kommer att underlätta beslut om vad som ska göras i god tid före EU-valet i juni 2019.

Kommissionen anordnar också offentliga debatter under de kommande månaderna med Europaparlamentet och medlemsländerna, liksom nätsamråd, så att alla i EU kan delta och har möjlighet att dela med sig av sina synpunkter om EU:s framtid via kommissionens representationer och en särskild webbplats, som kommer att lanseras den 25 mars. Dessa är några av de viktigaste inslagen i vitboksprocessen.

Kommissionens evenemang i Rom

Kommissionen anordnar i samarbete med de italienska myndigheterna flera högnivåevenemang i Rom för att fira 60-årsdagen och diskutera gårdagens, dagens och morgondagens EU.

 • Digital dag (23/3), Palazzo Doria Pamphilj: Vice ordförande Andrus Ansip och kommissionär Günther Oettinger samlar EU:s ministrar och företagsledare för att främja samarbete och bättre förbereda samhället och ekonomin på att till fullo dra nytta av EU:s digitala omvandling. Medlemsländerna förväntas göra åtaganden om högpresterande datorsystem, uppkopplad rörlighet, digitalisering av industrin och arbetstillfällen inom den digitala sektorn.
 • Jean Monnet-seminarium ”The future of Europe: a commitment for You(th)” (23/3–24/3), Hotel Quirinale: Mer än 100 Jean Monnet-professorer, beslutsfattare, journalister, företrädare för det civila samhället, företrädare för ungdomsorganisationer och studenter diskuterar EU:s framtid och behovet av att ytterligare engagera ungdomar i byggandet av EU.
 • Medborgardialog (24/3), Acquario di Roma: EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och Maltas premiärminister Joseph Muscat – Malta innehar för närvarande ordförandeskapet i rådet – håller en medborgardialog med flera hundra unga européer, bland annat Erasmusstudenter som för närvarande studerar i Rom.
 • Möte med arbetsmarknadens parter (24/3), Palazzo Chigi: Ordförande Jean-Claude Juncker, vice ordförande Valdis Dombrovskis och kommissionär Marianne Thyssen sammanträder tillsammans med ordförandena för Europeiska rådet och Europaparlamentet med fackföreningar och näringslivsorganisationer vid ett evenemang som anordnas av Italiens premiärminister.
 • Forum och konsert (24/3), La Sapienzas universitet: ”Happy birthday Europe – Changing course to Europe”.
 • Konsert med EU:s ungdomsorkester (25/3), Villa Medici: ”The Sound of a Dream”.

Bakgrund

I och med Romfördragen upprättades en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt. Det skapades också förutsättningar för välstånd och stabilitet för EU-medborgarna. Utifrån detta, och de gemensamma värderingarna demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, växte unionen och återförenade kontinenten efter Berlinmurens fall och säkerställde välstånd, social och ekonomisk välfärd samt hållbarhet för 500 miljoner medborgare.

I EU kan vi nu glädjas åt en unik mångfald av kulturer, idéer och traditioner. Vi har knutit livslånga band med varandra och kan resa, studera och arbeta över landsgränserna. EU är en föregångare när det gäller jämställdhet och kvinnors sysselsättningsgrad är nu högre än någonsin. 6,5 miljoner européer arbetar för närvarande i ett annat EU-land än sitt hemland. 1,7 miljoner européer korsar dagligen en landsgräns för att arbeta i ett annat medlemsland. 9 miljoner unga européer har deltagit i Erasmusprogrammet för utbildning och utbyten.

I år när vi firar Romfördragens 60-årsdag kan vi också för första gången på tio år säga att det åter igen är ekonomisk tillväxt i alla medlemsländerna. Euron – den gemensamma valutan i 19 av de 28 EU-länderna – används av 338,6 miljoner människor varje dag. Europeiska unionen har blivit världens största handelsblock. Värdet av den totala exporten för EU-27 uppgår till ca 5,8 biljoner euro. Detta motsvarar mer än en tredjedel av den totala globala exporten, mer än två och en halv gånger den kinesiska exporten och över tre gånger mer än USA:s export. EU är den främsta handelspartnern för 80 länder. Varje extra miljard euro i export stöder 15 000 jobb i hela EU.

Den vitbok som Europeiska kommissionen lade fram den 1 mars innehåller fem scenarier för hur unionen kan se ut 2025:

 • Fortsätta som förut – EU-27 fortsätter att satsa på sin positiva reformagenda
 • Enbart den inre marknaden – EU-27 fokuserar på den inre marknaden då de 27 medlemsländerna inte kan komma överens om ett allt större antal politikområden.
 • De som vill ha mer gör mer – EU-27 fortsätter som vanligt men låter de medlemsländer som vill det göra mer tillsammans på specifika områden
 • Göra mindre men göra det effektivare – EU-27 satsar på att ge mer och snabbare resultat på utvalda politikområden och trappar ner på andra områden.
 • Göra mycket mer tillsammans – Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden.

Scenarierna omfattar en rad olika möjligheter och är beskrivande. De utesluter inte varandra och är inte heller uttömmande.

Närmare upplysningar

Faktablad: Vitboksprocessen

Vitbok om EU:s framtid

Webbplats: EU 60 år – innehåller även evenemang i medlemsländerna

Kommissionens mediatek: 60 berättelser om Europa

Kommissionens broschyr: ”60 goda skäl”

Broschyr från Europeiska centrumet för politisk strategi: ”The European Story – 60 år av gemensamma framsteg”

Utrikestjänstens webbplats: ”60 år med EU i världen”

Vik origami EU60 Dove

GIF-tävling: EU GIFstory

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/701

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar