Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Rooman sopimukset 60 vuotta: Komissio palauttaa mieliin tähänastiset saavutukset ja johtaa keskustelua Euroopan tulevaisuudesta 27 jäsenvaltion unionina

Bryssel 24. maaliskuuta 2017

EU:n johtajat kokoontuvat 25. maaliskuuta Roomaan juhlistamaan Rooman sopimusten allekirjoittamisen 60-vuotispäivää.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker osallistuu Rooman huippukokoukseen. Sen yhteydessä järjestetään tapahtumia, joissa juhlitaan vuosipäivää ja pohditaan Euroopan yhteistä tulevaisuutta.

Euroopan yhteisön kuusi perustajajäsentä allekirjoittivat vuonna 1957 Rooman sopimukset, joiden ansiosta Eurooppa on tänä päivänä yhtenäinen rauhan manner, missä Euroopan unionin perusarvoja ovat solidaarisuus, demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Sisämarkkinat takaavat EU:n 500 miljoonalle kansalaiselle valinnan ja liikkumisen vapauden sekä talouskasvun ja vaurauden. EU on maailman suurin kauppaliittymä ja kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja. Vuosipäivä tarjoaa tilaisuuden tarkastella yhteisiä saavutuksia ja keskustella 27 jäsenvaltion EU:n tulevaisuudesta. Nyt kun komissio on esittänyt valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta, EU:n johtajien on määrä hyväksyä Rooman julistus. Siinä esitellään EU:n saavutukset ja haasteet sekä sitoudutaan yhtenäisyyden säilyttämiseen 27 jäsenvaltion unionissa ja yhteisten toimien tehostamiseen politiikan avainaloilla kansalaisten hyväksi.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on muistuttanut, että vanhemmillamme ja heidän vanhemmillaan oli unionia perustaessaan yksi yhteinen visio: ei koskaan enää sotaa. He olivat vakuuttuneita siitä, että raja-aitojen kaataminen ja yhteen hiileen puhaltaminen tekee eurooppalaisista vahvempia. ”Historia on osoittanut heidän olleen oikeassa. Arvot, joille EU rakentuu, eivät ole muuttuneet 60 vuodessa: rauha, vapaus, suvaitsevaisuus, solidaarisuus ja oikeusvaltioperiaate sitovat meidät edelleen yhteen. Niitä ei saa pitää itsestään selvinä asioina, vaan niiden eteen on tehtävä työtä joka päivä. Demokratia, moninaisuus sekä riippumaton ja vapaa media ovat Euroopan vahvuuksia – yksikään henkilö tai instituutio ei ole lain yläpuolella”, Juncker toteaa. EU on tehnyt eurooppalaisten elämästä parempaa. Siksi on varmistettava, että kehitys jatkuu myönteisenä niiden osalta, jotka haluavat jatkaa yhteistä matkaa. Juuri nyt kaikki tiet vievät Roomaan. Huippukokouksen jälkeen on Junckerin mukaan vain yksi päämäärä, yhtenäinen Eurooppa. Sen saavuttamiseksi on tarjolla eri vaihtoehtoja.

Komissio julkaisi valkoisen kirjansa 1. maaliskuuta Rooman huippukokousta ennakoiden. Sillä avattiin Euroopan laajuinen keskustelu, joka antaa jäsenvaltioiden kansalaisille ja johtajille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millainen 27 jäsenvaltion unionista tulee. Valkoisessa kirjassa esitetään eri vaihtoehtoja Euroopan tulevaisuudesta. EU:n 27 jäsenvaltion päämiehet pitivät epävirallisen kokouksen Brysselissä 10. maaliskuuta. Rooman huippukokous on heille seuraava tilaisuus jatkaa aloittamaansa keskustelua. Roomassa johtajat allekirjoittavat Rooman julistuksen, jonka Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk ja komission puheenjohtaja Juncker ovat laatineet yhdessä Maltan pääministeri Muscatin ja Italian pääministeri Gentilonin kanssa.

Valkoisen kirjan prosessi käynnistyy Rooman julistuksesta. Rooman huippukokouksen jälkeen komissio esittää joukon keskusteluasiakirjoja Euroopan kannalta keskeisistä teemoista: 1) EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen 2) talous- ja rahaliiton syventäminen 3) globalisaation hallinta 4) EU:n puolustuksen tulevaisuus ja 5) EU:n rahoituksen tulevaisuus. Näitä ideoita kehitetään edelleen unionin tilaa käsittelevässä puheessa, jonka puheenjohtaja Juncker pitää syyskuussa 2017, ja ensimmäiset päätelmät on tarkoitus tehdä joulukuussa 2017 kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa. Tämän pohjalta pitäisi olla helpompi päättää EU:n tulevasta suunnasta hyvissä ajoin ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Komissio järjestää tulevina kuukausina julkisia keskusteluja Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa sekä verkkokuulemisia, jotta EU:n kansalaiset saavat äänensä kuuluviin ja voivat esittää näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta komission edustustojen ja 25. maaliskuuta avattavan verkkosivuston välityksellä. Ne ovat osa valkoisen kirjan prosessia.

Komission tapahtumat Roomassa

Komissio aikoo järjestää Roomassa yhdessä Italian viranomaisten kanssa useita korkean tason tapahtumia, joilla juhlistetaan merkkipäivää ja joissa keskustellaan Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

 • Digital Day (23.3), Palazzo Doria Pamphilj: Varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja komissaari Günther Oettinger isännöivät jäsenvaltioiden ministereiden ja alan johtavien toimijoiden tapaamista, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä ja valmistaa eurooppalaisia yhteiskuntia ja talouksia hyödyntämään Euroopan digitalisaatiokehitystä maksimaalisesti. Jäsenvaltioiden odotetaan antavan sitoumuksia, jotka koskevat suurteholaskentaa, verkkoyhteyksillä varustettua liikennettä, teollisuuden digitalisointia ja digitaalialan työpaikkoja.
 • Jean Monnet -seminaari aiheesta ”The future of Europe: a commitment for You(th)” (23. ja 24.3.), Quirinale-hotelli: Yli 100 Jean Monnet -professoria, poliitikkoa, journalistia, opiskelijaa sekä kansalaisyhteiskunnan ja nuorisojärjestöjen edustajaa kokoontuu keskustelemaan EU:n tulevaisuudesta ja siitä, miten nuoret on saatava paremmin mukaan yhteisen Euroopan rakentamiseen.
 • Vuoropuhelu kansalaisten kanssa (24.3), Acquario di Roma: Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini ja neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan Maltan pääministeri Joseph Muscat käyvät vuoropuhelua satojen nuorten eurooppalaisten, muun muassa Roomassa Erasmus-vaihdossa olevien opiskelijoiden, kanssa.
 • Tapaaminen työmarkkinaosapuolten kanssa (24.3), Palazzo Chigi: Komission puheenjohtaja Juncker, varapuheenjohtaja Dombrovskis ja jäsen Thyssen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin puhemies tapaavat ammattijärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajia Italian pääministerin isännöimässä tapaamisessa.
 • Foorumi ja konsertti (24.3), La Sapienzan yliopisto: ”Happy birthday Europe – Changing course to Europe”.
 • EU:n nuoriso-orkesterin konsertti (25.3.), Villa Medici: ”The Sound of a Dream”

Tausta

Rooman sopimuksilla perustettiin yhteismarkkinat, joilla ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Sopimuksilla myös luotiin edellytykset maanosan vauraudelle ja vakaudelle. Tältä pohjalta ja yhteisten arvojen – demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen – tukemana EU on kasvanut ja onnistunut yhdistämään maanosan Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Se on myös taannut vaurauden sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin 500 miljoonalle kansalaiselleen ja luonut heille kestävän elinympäristön.

EU on nykyään paikka, jossa eurooppalaiset voivat nauttia ainutlaatuisesta kulttuurin, aatteiden ja perinteiden monimuotoisuudesta. He ovat luoneet elinikäisiä siteitä toistensa kanssa, ja he voivat matkustaa, opiskella ja työskennellä kansallisvaltioiden rajoista välittämättä. Sukupuolten tasa-arvossa Eurooppa on edelläkävijä: naisten työllisyysaste nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Eurooppalaisista 6,5 miljoonaa työskentelee tällä hetkellä toisessa EU:n jäsenvaltioissa. Päivittäin 1,7 miljoonaa eurooppalaista ylittää jäsenvaltioiden välisen rajan töihin mennessään. Euroopan nuorista 9 miljoonaa on osallistunut Erasmus-vaihto-ohjelmaan joko opiskelijana tai ammatinharjoittajana.

Samalla kuin juhlistamme Rooman sopimusten 60-vuotispäivää voimme todeta ensimmäistä kertaa 10 vuoteen, että talous on kääntynyt kasvuun jokaisessa jäsenvaltiossa. EU:n jäsenvaltiosta 19:llä on yhteinen valuutta euro, jota käyttää päivittäin 338,6 miljoonaa ihmistä. Euroopan unionista on tullut maailman suurin kauppaliittymä. EU:n 27 jäsenvaltion kokonaisviennin arvo on noin 5,8 biljoonaa euroa. Se on yli kolmannes maailman kokonaisviennistä, yli kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin Kiinan vienti ja yli kolme kertaa enemmän kuin Yhdysvaltojen vienti. EU on 80 maan tärkein kauppakumppani. Jokainen miljardin euron lisäys vientituloihin luo EU:hun 150 000 uutta työpaikkaa.

Komission 1. maaliskuuta julkaisemassa valkoisessa kirjassa esitetään viisi skenaariota sille, miten EU voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä:

 • Jatketaan entiseen tapaan: 27:n jäsenvaltion EU jatkaa tuloksellisen uudistusohjelmansa toteuttamista.
 • Sisämarkkinat etusijalle: EU keskittyy sisämarkkinoihin, koska yhä useammilla muilla politiikan aloilla sen 27 jäsenvaltiota ei löydä yhteistä säveltä.
 • Halukkaat tekevät enemmän yhdessä: 27:n jäsenvaltion EU toimii entiseen tapaan, mutta halukkaat jäsenvaltiot voivat tiivistää yhteistyötään tietyillä aloilla.
 • Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin: Panostetaan tuloksellisempaan ja nopeampaan toimintaan tietyillä politiikan aloilla ja tehdään vähemmän toisilla.
 • Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä: Jäsenvaltiot päättävät jakaa valtaa, resursseja ja päätöksentekoa kaikissa asioissa nykyistä enemmän.

Skenaariot kattavat monenlaisia tilanteita ja ovat luonteeltaan havainnollisia. Ne eivät sulje toisiaan pois eivätkä estä luomasta uusia skenaarioita.

Lisätietoja

Tietosivu: Valkoisen kirjan prosessi

Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

Verkkosivu: EU 60 vuotta, sisältää tapahtumat jäsenvaltioissa

Audiovisuaaliportaali: 60 videokertomusta Euroopasta

Komission esite: 60 hyvää syytä kannattaa EU:ta

EPSC:n esite: Euroopan tarina: 60 vuotta yhdessä eteenpäin

EUH:n verkkosivu: 60 Years of the EU in the World

Origamin taitteluohjeet: EU60-kyyhkynen

GIF-kilpailu: EU GIFstory

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/701

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar