Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rooma lepingute 60. aastapäev: komisjon meenutab Euroopa saavutusi ja peab arutelu 27 liikmesriigiga liidu tuleviku üle

Brüssel, 24. märts 2017

25. märtsil kohtuvad ELi juhid Roomas, et tähistada 1957. aasta samal kuupäeval allkirjastatud Rooma lepingute 60. aastapäeva.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker osaleb tippkohtumisel Roomas, kus korraldatakse üritusi selle sündmuse tähistamiseks ja Euroopa ühise tuleviku üle mõtisklemiseks.

Rooma lepingud, millele kirjutasid alla kuus asutajaliikmesriiki, sillutasid teed Euroopa Liidule praegusel kujul: taasühendatud Euroopa, kus valitseb rahu ja mis on üles ehitatud sellistele väärtustele nagu solidaarsus, demokraatia ja õigusriik. Ühtne turg tagab valiku- ja liikumisvabaduse, majanduskasvu ja heaolu 500 miljonile kodanikule. Tegemist on maailma suurima kaubandusblokiga ning suurima arengu- ja humanitaarabi andjaga. Sel aastapäeval on aeg vaadata tagasi meie ühistele saavutustele ja arutada 27 liikmesriigist koosneva ELi tuleviku üle. Seoses komisjoni esitatud valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta oodatakse ELi juhtidelt Rooma deklaratsiooni vastuvõtmist, milles tuuakse välja varasemad saavutused, praegused väljakutsed ning lubadus töötada 27 liikmesriigi ühtsuse nimel ja tugevdada olulistes poliitikavaldkondades kodanike heaks ühistegevust.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Meie vanemad ja vanavanemad rajasid selle liidu ühe ühise eesmärgiga: mitte kunagi enam sõdida. Nende sügav veendumus oli, et tõkete eemaldamine, ühistöö ja mitte üksteise vastu töötamine teeb meid kõiki tugevamaks. Ajalugu on näidanud, et neil oli õigus. 60 aasta jooksul ei ole need liidu alusväärtused muutunud: rahu, vabadus, sallivus, solidaarsus ja õigusriigi põhimõte seovad ja ühendavad meid. Me ei tohi pidada neid väärtusi enesestmõistetavaks ja me peame nende eest kogu aeg võitlema. Meie demokraatia, mitmekesisus ja sõltumatus ning vaba ajakirjandus on Euroopa tugevuse sambad, sest ükski isik ega institutsioon ei ole seadusest kõrgemal. Euroopa Liit on muutnud meie elu paremaks. Me peame tagama, et see on nii ka nende jaoks, kes astuvad meie jälgedes. Praegu viivad kõik teed Rooma. Pärast Rooma kohtumist on ainult üks tee edasi, sõltumata sellest, kuidas see sillutatakse: Euroopa ühtsuse tee.“

1. märtsil Rooma tippkohtumise eel käivitas komisjon valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta üleeuroopalise arutelu, mis võimaldab kodanikel ja poliitikutel kujundada ühise visiooni 27 liikmesriigiga EList. Valges raamatus esitatakse Euroopa võimalikud tulevikustsenaariumid. 10. märtsil toimub Brüsselis 27 riigipea ja valitsusjuhi mitteametlik kohtumine ja sellele järgneval Rooma tippkohtumisel avaneb ELi juhtidel võimalus arutelu jätkata. Roomas kirjutavad ELi juhid alla Rooma deklaratsioonile, mille on ühiselt koostanud Euroopa Ülemkogu eesistuja Tusk ja komisjoni president Juncker ning peaministrid Muscat ja Gentiloni.

Rooma deklaratsioon tähistab uue protsessi algust. Pärast Rooma tippkohtumist esitab komisjon sarja aruteludokumente, mis käsitlevad Euroopa jaoks olulisi teemasid: 1) Euroopa sotsiaalse mõõtme arendamine; 2) majandus- ja rahaliidu süvendamine; 3) üleilmastumise ohjamine; 4) Euroopa kaitseküsimuste tulevik ja 5) ELi rahanduse tulevik. 2017. aasta septembris arendab President Juncker neid ideid edasi oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning sama aasta detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul saab teha esimesi kokkuvõtteid. See aitab teha otsuse edasise kursi kohta aegsasti enne 2019. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Komisjon korraldab ka järgnevatel kuudel Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega avalikke arutelusid, samuti veebipõhiseid konsultatsioone, et Euroopa kodanikud saaksid Euroopa tuleviku osas sõna sekka öelda ja vahetada seisukohti komisjoni esinduste ja spetsiaalse veebisaidi kaudu, mis käivitatakse 25. märtsil. Need kuuluvad valge raamatuga algatatud protsessi verstapostide hulka.

Komisjoni üritused Roomas

Koostöös Itaalia ametiasutustega korraldab komisjon Roomas kõrgetasemelisi üritusi, et tähistada aastapäeva ning arutada Euroopa mineviku, oleviku ja tuleviku üle.

 • Digipäev (23. märts), Palazzo Doria Pamphilj: komisjoni asepresident Andrus Ansip ja volinik Günther Oettinger kutsuvad kokku ELi ministrid ja tööstusjuhid, et edendada koostööd ja valmistada meie ühiskonnad ja majandus paremini ette, kasutamaks ära Euroopa digitaliseerimise täit potentsiaali. Liikmesriikidelt oodatakse kohustuste võtmist kõrgjõudlusega andmetöötluse, omavahel ühendatud liikuvusvõimaluste, tööstuse digiteerimise ja digitaalvaldkonna töökohtade osas.
 • Jean Monnet seminar „Euroopa tulevik: meie noored“ (23.–24. märts) hotellis Quirinale: Jean Monnet' algatusega seotud õppejõud, poliitikud, ajakirjanikud, kodanikuühiskonna ja noorteorganisatsioonide esindajad ja üliõpilased arutavad ELi tulevikku ja vajadust kaasata nooremaid põlvkondi rohkem Euroopa projekti edasiviimisse.
 • Kodanike dialoog (24. märts), Acquario di Roma: kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ja praegu nõukogu eesistujariigiks oleva Malta peaminister Joseph Muscat peavad kodanike dialoogi mitmesaja noore eurooplasega, sealhulgas praegu Roomas õppivate Erasmuse üliõpilastega.
 • Kohtumine sotsiaalpartneritega (24. märts), Palazzo Chigi: president Juncker, asepresident Dombrovskis, volinik Thyssen koos Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Parlamendi presidendiga kohtuvad ametiühingute ja ettevõtjate ühendustega üritusel, mille võõrustajaks on Itaalia peaminister.
 • Foorum ja kontsert (24. märts), La Sapienza ülikool: „Palju õnne Euroopa – kursimuutus“.
 • ELi noorteorkestri kontsert (25. märts), Villa Medici: „The Sound of a Dream“ (unelmate viis).

Taustteave

Rooma lepingutega rajati ühisturg, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital saavad vabalt liikuda, ning loodi tingimused, mis aitavad Euroopa kodanike hüvanguks üles ehitada jõuka ja stabiilse ühiskonna. Liit kasvas sellel vundamendil ning tuginedes demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste austamise ühistele väärtustele ning taasühendas pärast Berliini müüri langemist kogu Euroopa, tagades õitsengu, sotsiaalse ja majandusliku heaolu ning kestliku arengu 500 miljonile kodanikule.

EL on nüüd koht, kus eurooplased saavad nautida kultuuride, ideede ja traditsioonide mitmekesisust. Eurooplased on loonud üksteisega eluaegsed sidemed ning saavad reisida, õppida ja töötada, ilma et neid peataksid riigipiirid. Euroopa on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas teerajaja, kus naiste tööhõive määr on praegu kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Praegu töötab teises liikmesriigis 6,5 miljonit eurooplast. 1,7 miljonit eurooplast käivad iga päev teises liikmesriigis tööl. 9 miljonit noort eurooplast on osalenud Erasmuse programmi raames haridus-, kutseõppe- ja ametialases vahetustes.

2017. aastal, kui tähistame Rooma lepingute 60. aastapäeva, võime ka esimest korda kümne aasta jooksul öelda, et majandus on pöördunud kõikides liikmesriikides taas kasvuteele. Eurot, mis on ühine vääring 19 liikmesriigis 28st, kasutab iga päev 338,6 miljonit inimest. Euroopa Liidust on saanud maailma suurim kaubandusblokk. EL 27 ekspordi koguväärtus on umbkaudu 5,8 triljonit eurot. See moodustab enam kui ühe kolmandiku maailma koguekspordist ning ületab Hiina eksporti rohkem kui kahe ja poole kordselt, USA oma aga rohkem kui kolmekordselt. EL on oluline kaubanduspartner 80 riigi jaoks. Iga täiendav miljard eurot, mis ekspordi kaudu teenitakse, toetab 15 000 töökohta kogu ELis.

Valges raamatus, mille Euroopa Komisjon esitas 1. märtsil, pakutakse välja viis stsenaariumi selle kohta, milliseks võiks liit kujuneda aastaks 2025.

 • Samamoodi edasi“: EL 27 jätkab keskendumist oma positiivse reformikava elluviimisele.
 • Üksnes ühtne turg“: EL 27 keskendub ühtsele turule, kuna liikmesriigid ei suuda aina enamates poliitikavaldkondades ühist keelt leida.
 • Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“: EL 27 jätkab samamoodi nagu seni, ent liikmesriigid, kes seda soovivad, võivad konkreetsetes valdkondades rohkem koos tegutseda.
 • Teeme vähem, aga paremini“: keskendutakse sellele, et saavutada valitud poliitikavaldkondades paremaid tulemusi, ja tehakse vähem teistes valdkondades.
 • Teeme palju rohkem koos“: liikmesriigid otsustavad kõiges võimu, vahendeid ja otsuste tegemist rohkem jagada.

Stsenaariumid hõlmavad väga mitmeid võimalusi ja on näitliku iseloomuga. Need ei välista üksteist ja ei ole ammendavad.

Rohkem teavet

Teabeleht: Valge raamatu protsess

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta

Veebileht: 60 aastat ELi, kaasa arvatud üritused liikmesriikides

Audiovisuaalportaal: 60 videomeenutust Euroopa kohta

Komisjoni brošüür: „60 head põhjust ELi kasuks“

Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse brošüür: „The European Story: 60 Years of Shared Progress“

Euroopa välisteenistuse veebileht: 60 Years of the EU in the World

Fold your own Origami EU60 Dove

GIFi-konkurss: EU GIFstory

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/701

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar