Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska socialfonden firar 60-årsjubileum: investeringar i humankapital under sex årtionden

Bryssel den 22 mars 2017

Under 2017 firar EU:s äldsta och viktigaste instrument för investeringar i humankapital – Europeiska socialfonden (ESF) – 60-årsjubileum.

Socialfonden är idag en viktig motor för nya arbetstillfällen och bättre utbildning, modernare offentlig förvaltning och social inkludering. Den är därför ett viktigt redskap för att garantera rättvisare möjligheter för alla.

– Europeiska socialfondens 60-årsjubileum är verkligen något att fira, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Socialfonden har under sex årtionden varit till hjälp för miljontals arbetssökande och arbetstagare och gett stöd till hundratusentals befintliga och nystartade företag. Genom direkta investeringar i humankapital bidrar vi till att se till att ingen glöms bort samtidigt som vi ökar EU:s konkurrenskraft och håller jämn takt med förändringarna i arbetslivet. De framgångsrika insatser som gjorts under dessa år visar att EU verkligen tillför människor något – nu, tidigare och i framtiden.

Europeiska socialfonden har under de senaste 60 åren hjälpt miljontals invånare i EU att hitta ett jobb, få en kvalifikation och öka sin kompetens. Resultaten har uppnåtts genom tusentals projekt i hela EU.

Här är några exempel på projekt med olika mål:

  • Att sätta människor i arbete: I Spanien har organisationen Caritas arbetat tillsammans med ESF för att hjälpa över 1 miljon människor att förbättra sina möjligheter att hitta ett jobb. I detta ingår stöd för jobbsökande, praktik och nya jobb genom socialt företagande. Många av dessa initiativ inriktas på målgrupper med särskilda svårigheter, t.ex. invandrare, kvinnor med sämre möjligheter, ungdomar med lägre utbildning och arbetslösa över 45 år.
  • Att förbättra utbildningsresultaten: Projektet Diritti a Scuola ger ett positivt bidrag till skolgången för över 200 000 barn i Italien. I samarbete med skolor, lärare, föräldrar och elever förbättrades kursplanerna och undervisningsmetoderna samtidigt som ungdomarna och deras familjer fick individanpassad vägledning. Detta har resulterat i att andelen elever som hoppar av skolan i Apulien har minskat från 30,3 % under 2004 till 19,5 % under 2011.
  • Att främja social inkludering: Projektet Academy of Social Economy Development i regionen Małopolskie i Polen har skapat en blomstrande social ekonomi till gagn för regionens mest utsatta människor. Genom projektet ges juridisk och affärsinriktad vägledning samt ekonomiskt stöd till nya företag på det sociala området. Projektverksamheten har hittills kommit till nytta för över 1 700 personer, 245 organisationer inom den sociala ekonomin och 126 andra aktörer på lokal nivå.

Vårt arbete stannar inte där. Även under perioden 2014–2020 drar miljontals människor nytta av ESF tack vare investeringar från EU-budgeten på 86,4 miljarder euro. Under denna programperiod inriktas ESF på ett begränsat antal prioriteringar som ska garantera bästa möjliga resultat. Fokus ligger på sysselsättning för ungdomar och social inkludering. Nätplattformen Open Data Platform, som ger tillgång till uppgifter om de resultat som uppnåtts med hjälp av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under åren 2014–2020, visar att ESF-projekten gör mycket goda framsteg. Över 30 % av projekten har redan valts ut för finansiering. Projekten inom sysselsättningsinitiativet för ungdomar har till och med genomförts till 60 %.

Firandet av vad som uppnåtts genom fonden och debatterna om den framtida finansieringen av humankapital inleds i morgon med en konferens om ESF – European Social Fund: past, present and future, där EU:s ordförandeland Malta står som värd. Därefter startar firandet av 60-årsjubileet av Romfördragen och mötet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå i Rom, där EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, vice ordförande Valdis Dombrovskis och kommissionär Marianne Thyssen deltar. Under hela året kommer medlemsländerna att anordna liknande evenemang och debatter för att blicka tillbaka på vad som har uppnåtts genom ESF, bedöma fondens resultat och framhålla vikten av betydande investeringar i humankapital i framtiden. Under maj månad kommer tusentals EU-finansierade projekt att demonstreras för allmänheten i samband med kampanjen Europe in my Region.

Bakgrund

Europeiska socialfonden är EU:s äldsta fond. Den upprättades samtidigt som Romfördragen undertecknades 1957 med syftet att förbättra arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter och öka deras levnadsstandard. Det var först ett ganska enkelt instrument som ersatte hälften av medlemsländernas kostnader för yrkesinriktad utbildning och flyttbidrag till arbetstagare som drabbats av den ekonomiska omstruktureringen. Idag är ESF en mer riktad och strategisk fond som i ökad utsträckning fokuserar på systemreformer som kan gagna så många människor som möjligt.

ESF bygger på samfinansiering med ekonomiska bidrag både från de enskilda medlemsländerna och från EU-kommissionen och ibland även från den privata sektorn. Under den nuvarande finansieringsperioden 2014–2020 är fonden verksam i alla de 28 medlemsländerna och har en sammanlagd budget på 124,9 miljarder euro (varav 86,4 miljarder euro tas från EU-budgeten).

ESF genomförs i praktiken med hjälp av s.k. operativa program. Genom dessa program omsätts de allmänna EU-målen – att sätta människor i arbete, förbättra utbildningen, främja social inkludering och bättre offentliga tjänster – i åtgärder som är anpassade till de särskilda behoven i en region eller en medlemsstat och till de människor som bor där. De operativa programmen är ett resultat av förhandlingar mellan medlemsländernas myndigheter och kommissionen, medan de behöriga myndigheterna i varje enskilt land ansvarar för att genomföra programmen. Detta visar hur ESF bygger på principen om delad förvaltning, vilket innebär att ansvaret läggs på lämplig nivå.

Läs mer

Europeiska socialfondens webbplats

Prenumerera kostnadsfritt på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar