Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos socialinis fondas švenčia savo 60-ąsias metines: 6 dešimtmečiai investicijų į žmones

Briuselis, 2017 m. kovo 22 d.

2017 m. Europos socialiniam fondui (ESF) – seniausiai ir svarbiausiai Europos investicijų į žmones priemonei – sukanka 60 metų.

Šiandien fondas, skatindamas geresnį švietimą, šiuolaikiškesnes viešojo administravimo institucijas ir socialinę įtrauktį, yra pagrindinė darbo vietų kūrimo priemonė, kuria taip pat užtikrinamos lygesnės galimybės visiems piliečiams.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „60-sios Europos socialinio fondo metinės – puiki proga pasidžiaugti jo rezultatais. Per šešis dešimtmečius iš Europos socialinio fondo pagalba suteikta milijonams darbo ieškančių asmenų ir darbuotojų, paremta šimtai tūkstančių bendrovių ir pradedančiųjų įmonių. Tiesioginės investicijos į žmones, padeda užtikrinti, kad niekas nebūtų pamirštas, skatinti Europos konkurencingumą ir prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo aplinkos. Per 60 metų gimė daug sėkmės istorijų, įrodančių, kad Europos Sąjunga iš tiesų keičia europiečių gyvenimą: šiandien, vakar ir rytoj.“

Per pastaruosius 60 metų su Europos socialinio fondo pagalba darbą susirado, kvalifikaciją įgijo ar baigimo sertifikatus gavo ir savo gebėjimų lygį pagerino milijonai Europos gyventojų. Šių rezultatų pasiekta įgyvendinant tūkstančius projektų visoje Europoje.

Kaip pavyzdžius galima paminėti projektus, kuriais siekiama:

  • padėti asmenims įsidarbinti. Ispanijoje organizacija „Caritas“ bendradarbiavo su ESF, kad padėtų daugiau kaip milijonui asmenų pagerinti savo galimybes susirasti darbą. Ši pagalba apėmė konsultuojamąjį ugdymą darbo paieškos klausimais, mokomąją praktiką arba darbo vietų kūrimą pasitelkiant socialines įmones. Įgyvendinant daugelį tokių iniciatyvų, didžiausias dėmesys skiriamas grupėms, patiriančioms ypatingų sunkumų, tokioms kaip imigrantai, palankių sąlygų neturinčios moterys, mažiau kvalifikuotas jaunimas ir vyresni nei 45 metų bedarbiai;
  • gerinti mokymosi rezultatus. Italijoje įgyvendinamame projekte „Diritti a Scuola“ dalyvavo daugiau kaip 200 000 vaikų ir buvo pasiekta teigiamų jų lavinimo rezultatų. Bendradarbiaujant su mokyklomis, mokytojais, tėvais ir mokiniais, buvo patobulintos mokymo programos ir metodai, taip pat buvo teikiamos individualios konsultacijos jaunuoliams ir jų šeimoms. Todėl Apulijos regione mokyklos nebaigiančių asmenų skaičius sumažėjo nuo 30,3 proc. 2004 m. iki 19,5 proc. 2011 m.;
  • skatinti socialinę įtrauktį. Mažosios Lenkijos vaivadijoje įgyvendinant Socialinės ekonomikos plėtros akademijos projektą, daugeliui palankių sąlygų neturinčių jos gyventojų buvo sukurta klestinti socialinė ekonomika. Pagal šį projektą teikiamos teisinės ir verslo konsultacijos, taip pat finansiškai remiamas socialinių įmonių steigimas. Pagal projektą teikiama pagalba jau pasinaudojo daugiau kaip 1 700 asmenų, 245 socialinės ekonomikos organizacijos ir 126 vietos partneriai.

Tuo mūsų darbai nesibaigia. Be to, iš ES biudžeto investavus 86,4 mlrd. EUR, 2014–2020 m. laikotarpiu pagalba iš fondo jau suteikta ir dar bus suteikta milijonams žmonių. Šiuo programavimo laikotarpiu, siekdamas kuo didesnio poveikio, ESF didžiausią dėmesį skiria ribotam skaičiui prioritetų, kurių vienas svarbiausių yra jaunimo užimtumas ir socialinė įtrauktis. Remiantis internetinėje atvirųjų duomenų platformoje pateiktais duomenimis apie laimėjimus, pasiektus įgyvendinant 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų paramą, matyti, kad ESF projektų įgyvendinimas vyksta labai sklandžiai: jau atrinkta finansuoti daugiau kaip 30 proc. projektų. Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą, remiantis turimais duomenimis, įgyvendinta net 60 proc. projektų.

Pasidžiaugti fondo laimėjimais ir padiskutuoti apie žmogiškojo kapitalo finansavimo ateitį Europoje bus galima rytoj prasidėsiančioje konferencijoje „Europos socialinis fondas: praeitis, dabartis ir ateitis“. ES Tarybai pirmininkaujanti Malta konferenciją organizuoja artėjant Romos sutarčių 60-osioms metinėms ir Romoje vyksiančiam susitikimui su ES socialiniais partneriais, kuriame dalyvaus Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas V. Dombrovskis ir Europos Komisijos narė M. Thyssen. Visus metus valstybės narės organizuos panašius renginius ir diskusijas, kad apžvelgtų ESF pasiekimus, įvertintų fondo veiklos rezultatus ir pagrįstų didelių investicijų į žmogiškąjį kapitalą poreikį ateityje. Gegužės mėn., įgyvendinant iniciatyvą „Europa mano regione“, visuomenei bus suteikta galimybė susipažinti su tūkstančiais ES finansuojamų projektų.

Pagrindiniai faktai

Europos socialinis fondas – seniausias Europos Sąjungos fondas, įsteigtas 1957 m. Romos sutartimi. Jo tikslas – gerinti darbuotojų užimtumo galimybes ir kelti jų gyvenimo lygį. Iš pradžių tai buvo palyginti paprasta priemonė, skirta valstybėms narėms kompensuoti pusę sąnaudų, susijusių su profesiniu mokymu ir persikėlimo pašalpomis, mokamomis nuo ekonomikos restruktūrizavimo nukentėjusiems darbuotojams. Šiandien ESF parama daug tikslingesnė ir strategiškesnė, vis daugiau dėmesio skiriama sisteminėms reformoms, kurios galėtų būti naudingos kuo daugiau žmonių.

ESF parama grindžiama bendro finansavimo principu – finansiškai prisideda ir valstybės narės, ir Europos Komisija, o kartais ir privatusis sektorius. Dabartiniu 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu ESF veikia visose 28 valstybėse narėse; bendras jo biudžetas – 124,9 mlrd. EUR (iš jų 86,4 mlrd. EUR skirti iš ES biudžeto).

ESF parama valstybėse narėse įgyvendinama pagal veiksmų programas. Veiksmų programomis bendrieji Europos lygmens tikslai – žmonių užimtumas, švietimo gerinimas, socialinės įtraukties skatinimas ir geresnių viešųjų paslaugų teikimas – paverčiami konkrečiomis užduotimis regiono ar valstybių narių ir jų piliečių poreikiams patenkinti. Dėl veiksmų programų derasi nacionalinės institucijos ir Komisija, o jų įgyvendinimą administruoja atitinkamos kiekvienos šalies institucijos. Taigi, ESF veikla grindžiama pasidalijamojo valdymo principu, o atsakomybė prisiimama atitinkamu lygmeniu.

Daugiau informacijos

Europos socialinio fondo svetainė

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį.

„Twitter“ paskyra: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar