Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan sosiaalirahaston 60-vuotisjuhla: kuusi vuosikymmentä investointeja ihmisiin

Bryssel 22. maaliskuuta 2017

Euroopan sosiaalirahasto, EU:n vanhin ja tärkein työväline ihmisiin tehtävissä investoinneissa, täyttää 60 vuotta vuonna 2017.

Nykyisin rahastolla on merkittävä tehtävä pyrittäessä takaamaan tasapuolisemmat mahdollisuudet kansalaisille: sillä edistetään työpaikkojen luomista, parempaa koulutusta, modernimpaa hallintoa sekä sosiaalista osallisuutta.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan Euroopan sosiaalirahaston 60-vuotispäivä on todellinen juhlanaihe. ”Euroopan sosiaalirahasto on kuuden vuosikymmenen aikana auttanut miljoonia työnhakijoita ja työntekijöitä ja tukenut satoja tuhansia yrityksiä ja start-upeja. Investoimalla suoraan ihmisiin varmistetaan, että kukaan ei putoa kelkasta, vahvistetaan Euroopan kilpailukykyä ja pysytellään muuttuvan työelämän tahdissa. Nämä kuuden vuosikymmenen menestystarinat osoittavat, että Euroopan unionista on ollut, on nyt ja on tulevaisuudessakin todellista hyötyä eurooppalaisille .”

Kuluneiden 60 vuoden aikana miljoonat eurooppalaiset ovat saaneet Euroopan sosiaalirahastosta apua työnhakuun, ammattipätevyyden tai tutkinnon hankkimiseen ja taitojensa kehittämiseen. Tulokset on saatu aikaan toteuttamalla tuhansia hankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Hankkeiden tavoitteena voi esimerkiksi olla

  • työllistyminen: Espanjassa Caritas-järjestö on yhdessä Euroopan sosiaalirahaston kanssa auttanut yli miljoonaa ihmistä parantamaan mahdollisuuksiaan löytää työpaikka. Hankkeissa on järjestetty työnhakuvalmennusta ja työharjoitteluja tai luotu työpaikkoja sosiaalisten yritysten avulla. Monissa aloitteissa keskitytään ryhmiin, joilla on erityisiä vaikeuksia, esimerkiksi maahanmuuttajiin, heikommassa asemassa oleviin naisiin, vähän koulutettuihin nuoriin tai yli 45-vuotiaisiin työttömiin.
  • koulutuksen parantaminen: Diritti a Scuola -hanke Italiassa on vaikuttanut positiivisesti yli 200 000 lapsen koulunkäyntiin. Koulujen, opettajien, vanhempien ja oppilaiden yhteistyönä parannettiin opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä. Lisäksi nuorille ja heidän vanhemmilleen tarjottiin henkilökohtaista ohjausta. Toimien seurauksena koulupudokkaiden osuus Apuliassa laski 19,5 prosenttiin vuonna 2011, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 30,3 prosenttia.
  • sosiaalisen osallisuuden edistäminen: Puolan Małopolskien alueen yhteisötalouden kehittämistä tutkivassa Academy of Social Economy Development -hankkeessa on luotu kukoistava yhteisötalous, josta on hyötyä monille alueen heikoimmassa asemassa oleville asukkaille. Hankkeessa tarjotaan oikeudellista ja yritysneuvontaa sekä rahoitustukea yhteisötalouden yritysten perustamiselle. Hankkeen toimista on tähän mennessä hyötynyt yli 1 700 henkilöä, 245 yhteisötalouden alan järjestöä ja 126 paikallista kumppania.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Myös ohjelmakaudella 2014–2020 miljoonat ihmiset pääsevät hyötymään EU:n talousarvioon budjetoiduista ESR:n 86,4 miljardin euron investoinneista. Tällä ohjelmakaudella sosiaalirahaston toiminta kohdentuu vaikutusten maksimoimiseksi rajatumpaan prioriteettien määrään. Erityisesti korostetaan nuorisotyöllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Tietoja EU:n rakenne- ja investointirahastojen saavutuksista kaudella 2014–2020 on saatavilla verkossa avoimelta tietoalustalta. Näiden tietojen mukaan ESR-hankkeissa on edetty hyvin, sillä rahoituksen piiriin on jo valittu yli 30 prosenttia hankkeista. Nuorisotyöllisyysaloitteen hankkeista on toteutettu jopa 60 prosenttia.

Rahaston saavutusten juhlinta ja keskustelu inhimillisiin voimavaroihin tehtävien investointien tulevaisuudesta käynnistyvät huomenna EU:n puheenjohtajavaltio Maltan isännöimässä konferenssissa ”Euroopan sosiaalirahasto ennen, nyt ja tulevaisuudessa”. Konferenssi edeltää Rooman sopimusten Roomassa järjestettäviä 60-vuotisjuhlia ja epävirallista kokousta EU:n työmarkkinaosapuolten kanssa, joihin osallistuvat myös puheenjohtaja Juncker,, varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komissaari Thyssen. Jäsenvaltiot järjestävät vuoden mittaan vastaavanlaisia tapahtumia ja keskusteluja, joissa tarkastellaan rahaston saavutuksia ja suoriutumista ja pyritään edistämään tulevaisuuden investointeja inhimilliseen pääomaan. Tuhannet EU-rahoitusta saavat hankkeet järjestävät toukokuun aikana avoimien ovien päiviä Eurooppa alueellani -kampanjassa.

Taustaa

Euroopan sosiaalirahasto on EU:n vanhin rahasto. Se perustettiin samaan aikaan Rooman sopimuksen kanssa vuonna 1957, ja sen tavoitteena oli lisätä työläisten työmahdollisuuksia ja parantaa heidän elinolojaan. Aluksi kyseessä oli suhteellisen yksinkertainen väline, josta korvattiin jäsenvaltioille puolet ammatillisesta koulutuksesta ja taloudellisen rakenneuudistuksen seurauksista kärsineiden työntekijöiden uudelleensijoittamisesta aiheutuneista kuluista. Nykyisin ESR toimii yhä kohdennetummin ja strategisemmin keskittyen entistä enemmän systeemisiin uudistuksiin, jotka hyödyttävät mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa.

ESR perustuu yhteisrahoitukseen, eli osa rahoituksesta tulee jäsenvaltioilta ja osa Euroopan komissiolta. Toisinaan myös yksityissektori osallistuu rahoitukseen. ESR toimii kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2020 kaikissa 28 jäsenvaltiossa, ja sen kokonaisbudjetti on 124,9 miljardia euroa (josta 86,4 miljardia euroa tulee EU:n talousarviosta).

ESR:n toimet toteutetaan toimenpideohjelmien kautta. Niissä Euroopan tason yleiset tavoitteet – työllistymisen edistäminen, koulutuksen parantaminen, sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja paremmat julkiset palvelut – muunnetaan alueen tai jäsenvaltion ja niiden asukkaiden erityistarpeita vastaaviksi. Kansalliset viranomaiset ja komissio sopivat yhdessä toimenpideohjelmista, joita hallinnoivat asianomaiset viranomaiset kussakin maassa. ESR toimii siis jaetun hallinnoinnin periaatteella, jolloin vastuu toimista jää tarkoituksenmukaiselle tasolle.

Lisätietoja

Euroopan sosiaalirahaston verkkosivut

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar