Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Sotsiaalfond tähistab 60. aastapäeva: kuus aastakümmet inimestesse investeerimist

Brüssel, 22. märts 2017

2017. aastal täitub 60. tegutsemisaasta Euroopa Sotsiaalfondil (ESF), mis on Euroopa vanim ja peamine inimestesse investeerimise vahend.

Praegu aitab ESF olulisel määral kaasa töökohtade loomisele ning parema hariduse, tänapäevase avaliku halduse ja sotsiaalse kaasamise edendamisele. Seega on tegu olulise vahendiga õiglasemate võimaluste pakkumiseks kõikidele ELi elanikele.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Euroopa Sotsiaalfondi 60. aastapäev väärib tähistamist. Kuue aastakümne jooksul on Euroopa Sotsiaalfond aidanud miljoneid tööotsijaid ja töötajaid ning on toetanud sadu tuhandeid ettevõtjaid ja idufirmasid. Otse inimestesse investeerides tagame, et keegi ei jää maha. Samas elavdame ka Euroopa konkurentsivõimet ja peame sammu muutuva tööturuga. Edulood, mis on 60 aasta jooksul saavutatud, näitavad et Euroopa Liidul oli ja on praegu ning tulevikus oluline roll Euroopa elanike jaoks.“

Viimase 60 aasta jooksul on Euroopa Sotsiaalfondi kaudu aidatud miljonitel Euroopa elanikel leida töökoht, omandada kvalifikatsioon või kutsetunnistus ning parandada oma oskusi. Selliste tulemusteni on jõutud tänu mitmele tuhandele projektile kogu Euroopas.

Sellised projektid on näiteks järgmised.

  • Projektid, mille eesmärk on inimesi tööturule kaasata. Hispaanias teeb organisatsioon Caritas ESFiga koostööd, tänu millele on aidatud enam kui miljonil inimesel suurendada töökoha leidmise võimalusi. See on hõlmanud juhendamist seoses töö otsimisega, praktikaid ja sotsiaalsete ettevõtete kaudu töökohtade loomist. Paljud sellistest algatustest on suunatud rühmadele, kelle jaoks töö leidmine on tavapärasest keerulisem, näiteks sisserändajatele, ebasoodsas olukorras olevatele naistele, vähekvalifitseeritud noortele ja töötutele, kes on üle 45 aasta vanused.
  • Õpitulemuste parandamise projektid. Diritti a Scuola projekt on Itaalias avaldanud positiivset mõju enam kui 200 000 lapse õppetööle. Koolide, õpetajate, lapsevanemate ja õpilastega koos täiustati õppekavasid ja õpetamismeetodeid ning pakuti noortele ja nende peredele individuaalset nõustamist. Selle tulemusena vähenes koolist väljalangemise määr Apuulias 30,3%-lt 2004. aastal 19,5%-ni 2011. aastal.
  • Sotsiaalse kaasatuse toetamise projektid. Väike-Poola (Małopolskie) vojevoodkonnas korraldatud sotsiaalmajanduse arengu akadeemia (Academy of Social Economy Development) projekt on aidanud edukalt viljeleda sotsiaalmajandust, millest saavad kasu paljud piirkonna kõige ebasoodsamas olukorras olevad elanikud. Projekti raames pakutakse õigus- ja ärialast nõustamist ning toetatakse sotsiaalsete ettevõtete asutamist ka rahaliselt. Praeguseks on projektist kasu saanud enam kui 1700 inimest, 245 sotsiaalmajandusega seotud organisatsiooni ja 126 kohalikku partnerit.

Sellega ESFi töö ei piirdu. Ka perioodil 2014–2020 on tõusnud ja tõuseb fondist kasu miljonitele inimestele, kelle heaks tehakse ELi eelarvest investeeringuid 86,4 miljoni euro ulatuses. Sel programmitööperioodil keskendub ESF valitud prioriteetidele, et tagada tegevuse suurim võimalik mõju, ning pöörab eritilist tähelepanu noorte tööhõivele ja sotsiaalsele kaasatusele. Veebipõhisest avatud andmeplatvormist, mille vahendusel on kättesaadavad andmed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide saavutuste kohta perioodil 2014–2020, selgub et ESFi projektid edenevad väga hästi. Rahastamiseks on välja valitud juba üle 30% projektidest. Noorte tööhõive algatuse projektide puhul on kasutusele võetud koguni 60% vahenditest.

Malta kui ELi eesistujariigi korraldataval homme algaval konverentsil „Euroopa Sotsiaalfond: minevik, olevik ja tulevik“ tähistatakse fondi saavutusi ja arutatakse inimkapitali rahastamise tulevikku Euroopas. Konverentsile järgneb Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamine ja Roomas toimuv kohtumine ELi sotsiaalpartneritega, kus osalevad Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, asepresident Valdis Dombrovskis ja volinik Marianne Thyssen. Liikmesriigid korraldavad terve aasta jooksul sarnaseid üritusi ja arutelusid, mille raames heidetakse pilk ESFi saavutustele, antakse hinnang fondi toimimisele ja rõhutatakse, kui oluline on inimestesse investeerimine tulevikus. Mais avaneb kampaania „Euroopa minu piirkonnas“ raames üldsusel võimalus tutvuda tuhandete ELi rahastatud projektidega.

Taust

Euroopa Sotsiaalfond on ELi vanim fond, mis asutati 1957. aastal samaaegselt Rooma lepingu sõlmimisega, et parandada töötajate töövõimalusi ja tõsta nende elatustaset. Esmalt oli ESF üsna lihtne vahend, mille kaudu tasuti pool liikmesriikide kulutustest, mis olid seotud kutseõppega ja ümberasumistoetustega, mida anti majanduse ümberkorraldamisest mõjutatud töötajatele. Praeguseks on ESFist saanud sihipärasem ja strateegilisem vahend, mille kaudu toetatakse üha enam süsteemseid reforme, millest saavad kasu võimalikult paljud inimesed.

ESF põhineb kaasfinantseerimisel – oma rahalise panuse annavad nii liikmesriigid kui ka Euroopa Komisjon ja vahel ka erasektor. Käimasoleval rahastamisperioodil (2014–2020) tegutseb ESF kõigis 28 liikmesriigis ja fondi kogueelarve on 124,9 miljardit eurot (millest 86,4 miljardit tuleb ELi eelarvest).

ESFi kohapealse tegevuse aluseks on rakenduskavad. Nende kaudu rakendatakse Euroopa tasandi üldeesmärke, mille hulka kuulub inimeste tööturule kaasamine, haridustaseme tõstmine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja avalike teenuste täiustamine, piirkonna või liikmesriigi ja sealsete elanike konkreetsetest vajadustest lähtuvalt. Rakenduskavad kujundatakse välja riiklike ametiasutuste ja komisjoni vahelise koostöö tulemusena. Nende rakendamist juhivad riigi asjaomased asutused. See näitab, et ESF lähtub ühise juhtimise põhimõttest, mis tähendab, et vastutust kantakse selleks sobival tasandil.

Lisateave

Euroopa Sotsiaalfondi veebisait

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar