Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Slavíme 60. výročí od vzniku Evropského sociálního fondu: šest desetiletí investujeme do lidí

Brusel 22. března 2017

V roce 2017 si připomínáme 60. výročí Evropského sociálního fondu (ESF), nejstaršího a nejvýznamnějšího evropského nástroje k investování do lidí.

Tento fond je dnes důležitým motorem vytváření pracovních míst, podpory lepšího vzdělávání a modernizace veřejné správy i sociálního začleňování a jako takový představuje klíčový nástroj k zajištění spravedlivějších příležitostí pro všechny občany.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová uvedla: „Šedesáté výročí Evropského sociálního fondu je skutečným důvodem k oslavě. Během uplynulých šesti desetiletí pomohl tento fond milionům uchazečů o zaměstnání i zaměstnancům a podpořil stovky tisíc společností a začínajících podniků. Investujeme přímo do lidí, čímž přispíváme k tomu, aby nikdo nebyl opomenut, a zároveň posilujeme konkurenceschopnost Evropy, aby mohla držet krok s proměňujícím se světem práce. Těchto 60 let úspěšného působení ukazuje, že Evropská unie opravdu přispívala, přispívá a bude přispívat ke zlepšení života Evropanů.“

Za uplynulých 60 let pomohl Evropský sociální fond milionům Evropanů najít zaměstnání, získat kvalifikaci nebo zvýšit si úroveň dovedností. Těchto výsledků je dosaženo díky mnoha tisícům projektů, které se uskutečňují v celé Evropě.

Příkladem mohou být projekty s tímto cílem:

  • Zajistit lidem práci: organizace Caritas v Španělsku využívá ESF na podporu více než jednoho milionu osob, kterým pomáhá zlepšit šance na nalezení zaměstnání. Tato pomoc zahrnuje odborné vedení při hledání zaměstnání, odbornou praxi či vytváření pracovních míst prostřednictvím sociálních podniků. Mnoho těchto iniciativ se zaměřuje na obzvláště znevýhodněné skupiny, včetně imigrantů, znevýhodněných žen, mladých lidí s nižší kvalifikací a nezaměstnaných ve věku nad 45 let.
  • Zlepšit výsledky v oblasti vzdělávání: Projekt Diritti a Scuola v Itálii zahrnuje přes 200 000 dětí a pozitivně přispívá k jejich vzdělávání. Za společného úsilí škol, učitelů, rodičů a žáků byly zlepšeny osnovy a výukové metody a mladým lidem a jejich rodinám bylo poskytnuto odborné poradenství. V důsledku toho se snížila míra předčasného ukončení školní docházky v Apulii z 30,3 % v roce 2004 na 19,5 % v roce 2011.
  • Pěstovat sociální začleňování: Projekt Akademie pro rozvoj sociální ekonomiky v polském regionu Małopolskie vytvořil prosperující sociální ekonomiku ku prospěchu mnoha jeho nejvíce znevýhodněných občanů. Projekt zajišťuje právní a podnikatelské poradenství a také finančně podporuje začínající sociální podniky. Dosud využilo aktivit projektu více než 1 700 osob, spolu s 245 organizacemi sociální ekonomiky a 126 místními partnery.

Tím ale naše práce nekončí. Také v období 2014–2020 mají a budou mít z ESF prospěch miliony lidí, přičemž investice z rozpočtu EU do tohoto fondu činí 86,4 miliardy eur. V průběhu tohoto programového období se ESF zaměřuje na omezený počet priorit, aby zajistil maximální dopad, s důrazem na podporu zaměstnanosti mladých lidí a sociální začlenění. Otevřená datová platforma online, která umožňuje přístup k údajům o tom, čeho se dosáhlo v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020, ukazuje, že projekty ESF si vedou velmi dobře: k financování již bylo vybráno více než 30 % projektů. Projekty v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí dokonce vykazují 60% míru provedení.

Oslavy úspěchů, jichž se díky fondu dosáhlo, i debaty o budoucnosti investic do lidského kapitálu v Evropě budou zahájeny zítra na konferenci „Evropský sociální fond: minulost, přítomnost a budoucnost“, kterou pořádá maltské předsednictví EU ještě před oslavami 60. výročí Římských smluv. Uskuteční se také setkání sociálních partnerů EU v Římě, jehož se zúčastní předseda Komise Juncker, místopředseda Dombrovskis a komisařka Thyssenová. Členské státy pořádají po celý rok podobné akce a debaty, které mají za úkol ohlédnout se za tím, čeho se v rámci ESF dosáhlo, provést inventuru toho, jak fond funguje, a zasadit se o výrazné investice do lidského kapitálu v budoucnosti. Během května se veřejnosti v rámci kampaně Evropa v našem kraji představí tisíce projektů financovaných z prostředků EU.

Souvislosti

Evropský sociální fond je nejstarším fondem Evropské unie. Vznikl v roce 1957 společně s uzavřením Římské smlouvy a má zlepšovat pracovní příležitosti pro pracující a přispívat ke zvyšování jejich životní úrovně. Zpočátku se jednalo o poměrně jednoduchý nástroj, který členským státům proplácel polovinu výdajů na odbornou přípravu a příspěvků na přesídlení pro pracovníky postižené hospodářskou restrukturalizací. Dnes je povaha ESF stále zacílenější a strategičtější a fond se zaměřuje čím dál více na systémové reformy, z nichž může mít prospěch co nejvíce osob.

ESF funguje na základě spolufinancování, s finančními příspěvky od členských států i od Evropské komise a někdy také ze soukromého sektoru. V současném období financování 2014–2020 funguje ESF ve všech 28 členských státech a disponuje celkovým rozpočtem ve výši 124,9 miliardy eur (z čehož 86,4 miliardy eur pochází z rozpočtu EU).

V praxi působí ESF prostřednictvím operačních programů. Tyto programy převádějí obecné celoevropské cíle – zajistit lidem práci, zlepšit vzdělávání, pěstovat sociální začleňování a zlepšit veřejné služby – do sféry specifických potřeb daného regionu nebo členského státu a jejich občanů. Operační programy se sjednávají mezi vnitrostátními orgány a Komisí a jejich provádění řídí příslušné orgány v každé dané zemi. Na tom je názorně vidět, jak ESF vychází ze zásady sdíleného řízení, což znamená odpovědnost na příslušné úrovni.

Další informace

Internetové stránky Evropského sociálního fondu

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar