Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon registreerib kaks Euroopa kodanikualgatust, mis käsitlevad liidu kodanike õigusi pärast Brexitit, ja lükkab tagasi Brexiti ärahoidmise teemalise kodanikualgatuse

Brüssel, 22. märts 2017

Euroopa Komisjon registreeris täna kaks Euroopa kodanikualgatust, mis käsitlevad liidu kodanike õigusi olukorras, kus üks liikmesriik soovib Euroopa Liidust välja astuda. Kolmanda, Brexiti ärahoidmise teemalise kodanikualgatuse ettepaneku lükkas komisjon tagasi.

Esimese algatusega kutsutakse komisjoni üles eraldama liidu kodakondsuse liikmesriikide kodakondsusest, arvestades Ühendkuningriigi väljaastumist EList („ELi kodakondsus eurooplastele – ühinenud mitmekesisuses, hoolimata sünnikohaõigusest ja vereõigusest“). Teisega palutakse komisjonil kaitsta liidu kodanike õigust Euroopa Liidu piires vabalt liikuda ja elada („Euroopa kodakondsuse säilitamine“). Kolmanda ettepaneku, millega kutsutakse komisjoni üles vältima Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust („Peatage Brexit“), tunnistas komisjon vastuvõetamatuks.

Komisjoni otsused puudutavad üksnes esitatud algatuste õiguslikku vastuvõetavust. Praeguses etapis ei ole komisjon algatuste sisu analüüsinud.

Komisjon leidis, et kodanikualgatused „ELi kodakondsus eurooplastele – ühinenud mitmekesisuses, hoolimata sünnikohaõigusest ja vereõigusest“ ja „Euroopa kodakondsuse säilitamine“ vastavad kodanikualgatuse määruses sätestatud registreerimistingimustele. Mõlemad kodanikualgatused paluvad komisjonil kaitsta ELi kodakondsuse staatust ja sellega seotud õigusi olukorras, kus Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust välja astuda. Komisjon peab väga oluliseks kindluse ja turvalisuse tagamist 4 miljonile kodanikule (3,2 miljonit ELi kodanikku Ühendkuningriigis ja 1,2 miljonit Ühendkuningriigi kodanikku ELis), kes on Ühendkuningriigi EList väljaastumise otsuse tõttu oma tuleviku suhtes ebakindlad. Kuigi komisjon ei saa teha ettepanekuid teiseste õigusaktide kohta, mille eesmärk on tagada ELi kodakondsus füüsilistele isikutele, kellel ei ole ühegi liikmesriigi kodakondsust, on ELi kodanike õigused Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike õigused ELis pärast Ühendkuningriigi väljaastumist eelolevate artikli 50 läbirääkimiste tähelepanu keskpunktis. Komisjon annab endast parima, et vältida olukorda, kus ELi kodanikke kasutatakse Ühendkuningriigiga peetavatel läbirääkimistel mõjutusvahendina.

Kodanikualgatuse „Peatage Brexit” puhul leidis komisjon, et registreerimise tingimused ei ole täidetud. Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 1 on igal liikmesriigil sõnaselgelt lubatud liidust välja astuda kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Kuigi komisjon tunneb kahetsust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja astumise pärast, austab ta rahvahääletuse tulemusi.

Järgmised sammud

Kodanikualgatuse „Euroopa kodakondsuse säilitamine“ ametlik registreerimine toimub 2. mail ja kodanikualgatuse „ELi kodakondsus eurooplastele“ registreerimine 27. märtsil. Pärast registreerimist on Euroopa kodanikualgatuse korraldajatel selle toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Aluslepingu kohaselt on igal kodanikul õigus osaleda Euroopa kodanikualgatuse kaudu liidu demokraatias. Kodanikualgatuse kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud. Kohustust parandada kodanike võimalusi muuta Euroopa paremaks kordas president Juncker 2016. aasta septembris oma kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus.

Vastuvõetavuse tingimused on ette nähtud määruses nr°211/2011 Euroopa kodanikualgatuse kohta. Nende kohaselt peab olema täidetud järgmine: kavandatud kodanikualgatus ei ületa ilmselgelt komisjoni volitusi esitada õigusakti ettepanekuid aluslepingute rakendamiseks; algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ning algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Pärast seda, kui kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud vähemalt üks miljon inimest ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku õigusakti kohta valdkonnas, mis kuulub tema pädevusvaldkonda.

Ainult juhul, kui registreeritud Euroopa kodanikualgatus kogub ühe aasta jooksul pärast registreerimist miljon toetusallkirja vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon otsustama, mis ta edasi teeb, ja põhjendama oma valikut.

Lisateave

Kodanikualgatuse „ELi kodakondsus eurooplastele – ühinenud mitmekesisuses, hoolimata sünnikohaõigusest ja vereõigusest“ („EU citizenship for Europeans: United diversity in spite of jus soli and jus sanguini“) terviktekst (alates 27. märtsist 2017)

Kodanikualgatuse „Euroopa kodakondsuse säilitamine“ („Retaining European Citizenship“) terviktekst (alates 2. maist 2017)

Kodanikualgatuse „Peatage Brexit“ („Stop Brexit“) terviktekst (alates 21. märtsist 2017)

Muud Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Euroopa kodanikualgatuse määrus

 

IP/17/649

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar