Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio ja jäsenmaiden kuluttajaviranomaiset kehottavat sosiaalisen median yrityksiä noudattamaan EU:n kuluttajansuojasääntöjä

Bryssel 17. maaliskuuta 2017

EU:n kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt ovat saaneet yhä enemmän valituksia kuluttajilta, jotka ovat joutuneet petoksen tai huijauksen kohteeksi käyttäessään sosiaalisen median sivustoja tai joihin on sovellettu EU:n kuluttajalainsäädännön vastaisia palvelusopimusehtoja.

Tämän vuoksi EU:n kuluttajaviranomaiset lähettivät viime marraskuussa Ranskan kuluttajaviranomaisen johdolla ja Euroopan komission tuella kirjeen Facebookille, Twitterille ja Google+:lle ja pyysivät näitä puuttumaan mainittuihin ongelmiin.

Torstaina 16. maaliskuuta EU:n kuluttajaviranomaiset, Euroopan komissio ja näiden yritysten edustajat tapasivat keskustellakseen yritysten ehdottamista ratkaisuista. Yrityksillä on nyt kuukausi aikaa viimeistellä toimenpiteet, joilla toiminta mukautetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Lopulliset ehdotukset toimitetaan komission ja kuluttajaviranomaisten tarkasteltaviksi. Jos ne eivät ole tyydyttäviä, kuluttajaviranomaiset voivat viime kädessä turvautua pakkotoimiin.

Komissaari Jourová totesi, että sosiaalisesta mediasta on tullut osa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää. ”Koska sosiaalisten verkostojen merkitys kasvaa jatkuvasti, on aika varmistaa, että alalla noudatetaan tiukkoja EU-sääntöjä, joilla suojataan kansalaisia kohtuuttomilta käytännöiltä. Ei voida hyväksyä sitä, että eurooppalaiset kuluttajat voivat vedota ainoastaan kalifornialaiseen tuomioistuimeen riidan ratkaisemiseksi. Ei ole myöskään hyväksyttävää, että käyttäjillä ei ole oikeutta perua verkko-ostosta. Sosiaalisen median yritysten olisi myös kannettava enemmän vastuuta niiden foorumeilla tapahtuvista huijauksista ja petoksista. Haluan kiittää EU:n kuluttajaviranomaisia, jotka ovat viime kuukausina tehneet sinnikkäästi työtä komission kanssa tämän tärkeän asian ratkaisemiseksi. Sosiaalisen median yrityksillä on tästä päivästä laskettuna kuukausi aikaa ehdottaa ratkaisuja, joilla toiminta mukautetaan EU:n sääntöihin.”

Yritykset ovat luvanneet ehdottaa muutoksia seuraavilla kahdella osa-alueella:

 • kohtuuttomat sopimusehdot;
 • sosiaalista mediaa käyttäviä kuluttajia harhaan johtaviin petoksiin ja huijauksiin puuttuminen.

Ehtojen selkeyttäminen ja lainvastaisten ehtojen poistaminen

Sosiaalisen median foorumien palvelusopimusehdot olisi saatava vastaamaan EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä. Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin mukaan vakiosopimusehtoja, jotka aiheuttavat osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille huomattavan epätasapainon kuluttajan vahingoksi, pidetään kohtuuttomina (3 artikla) ja näin ollen pätemättöminä. Lisäksi direktiivissä edellytetään, että ehdot laaditaan selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä, jotta kuluttajat saavat tietoa oikeuksistaan selkeästi ja ymmärrettävästi (5 artikla).

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

 • Sosiaalisen median verkostot eivät voi evätä kuluttajalta oikeutta viedä asiaa oman asuinmaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 • Sosiaalisen median verkostot eivät voi vaatia kuluttajia luopumaan laillisista oikeuksistaan, esimerkiksi oikeudesta perua verkko-ostos.
 • Sopimusehdoissa ei voida rajoittaa tai poistaa kokonaan sosiaalisen median verkostojen vastuuta palvelun suorittamisen yhteydessä.
 • Sponsoroitu sisältö pitäisi pystyä tunnistamaan sponsoroiduksi sisällöksi.
 • Sosiaalisen median verkostot eivät voi muuttaa sopimusehtoja yksipuolisesti tiedottamatta kuluttajille riittävän ajoissa ja selkeästi muutosten perusteista ja antamatta kuluttajille mahdollisuutta purkaa sopimus.
 • Sopimusehdoissa ei voida antaa sosiaalisen median toimijoille rajoittamatonta päätösvaltaa sisällön poistamisen suhteen.
 • Sosiaalisen median toimijan oikeudesta purkaa sopimus olisi oltava selkeät säännöt eikä asiasta saisi päättää yksipuolisesti ilman syytä.

Kuluttajia harhaan johtavien petosten ja huijausten poistaminen

Sosiaalisen median yritysten on poistettava kaikki sivustoillaan olevat petokset ja huijaukset, jotka voivat johtaa kuluttajia harhaan, heti kun ne tulevat tietoisiksi niistä. Tässä yhteydessä kansallisilla kuluttajansuojaviranomaisilla olisi oltava suora viestintäkanava, jonka kautta ne voisivat ilmoittaa (esim. sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä tai kuluttajien oikeuksia koskevaa direktiiviä rikkovista) väärinkäytöksistä sosiaalisen median toimijoille ja vaatia, että sisältö poistetaan, ja saada tietoa rikkomiseen syyllistyneistä kauppiaista. Tämä on linjassa EU:n kuluttajalainsäädännön ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin kanssa, sillä niissä annetaan jäsenmaille mahdollisuus ottaa käyttöön menettelyjä lainvastaisten tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi.

Esimerkkejä ilmitulleista lainvastaisista käytännöistä:

 • huijaukset, joihin liittyy kuluttajilta veloitettuja maksuja;
 • tilausansat, joissa kuluttajille tarjotaan mahdollisuus tilata maksuton koejakso antamatta selkeitä ja riittäviä tietoja;
 • väärennettyjen tuotteiden markkinointi;
 • valetarjoukset – esimerkiksi ”voita älypuhelin 1 eurolla” – ovat lisääntyneet huimasti sosiaalisessa mediassa. Vaikka näissä on kyse aidoista kilpailuista, niihin on kytketty useita satoja euroja vuodessa maksavia pitkäkestoisia piilotilauksia.

Tausta

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöverkostosta annetulla asetuksella liitetään kansalliset kuluttajaviranomaiset Euroopan laajuiseksi täytäntöönpanoverkostoksi. Näiden puitteiden ansiosta yhden EU-maan viranomaiset pystyvät ottamaan yhteyttä vastaaviin viranomaisiin toisessa EU-maassa ja pyytämään niitä toimimaan tapauksissa, joissa EU:n kuluttajansuojasääntöjä rikotaan valtioiden rajat ylittävästi.

Yhteistyötä tehdään useiden eri alojen kuluttajansuojasääntöjen osalta. Näitä ovat muun muassa direktiivit sopimattomista kaupallisista menettelyistä, sähköisestä kaupankäynnistä, kuluttajien oikeuksista ja kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista.

Kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto sai marraskuussa 2016 päätökseen koordinoidun arvioinnin, jossa tarkasteltiin johtavissa sosiaalisen median palveluissa Facebook, Twitter ja Google+) esiintyviä ongelmallisia käytäntöjä. Arviointihanketta veti kilpailupolitiikasta, kuluttaja-asioista ja petostentorjunnasta vastaava Ranskan hallinnon pääosasto komission avustuksella. Yhteyttä otettiin myös media-alan yhdistykseen EDiMAan.

European consumer authorities common position

IP/17/631

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar