Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma: parempia tuotteita ja enemmän valinnanvaraa eurooppalaisille kuluttajille

Bryssel 23. maaliskuuta 2017

Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma: parempia tuotteita ja enemmän valinnanvaraa eurooppalaisille kuluttajille

Euroopan komissio julkaisee tänään toimintasuunnitelman, jossa esitettyjen keinojen avulla eurooppalaisille kuluttajille voidaan tarjota suurempi valikoima rahoituspalveluja ja parantaa rahoituspalvelujen saatavuutta kaikkialla EU:ssa. Toimintasuunnitelmassa keskitytään teknologiaan, koska innovatiiviset online-palvelut edistävät rahoituspalvelumarkkinoiden yhdentymistä. Alan kehitystyön vauhdittamiseksi komissio käynnistää myös kuulemisen, joka koskee teknologiaa (”FinTech” eli rahoitusteknologia) ja sen vaikutusta Euroopan rahoituspalvelualaan.

Jean-Claude Junckerin johtama komissio on sitoutunut kehittämään syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat, ja tämä on tarkoitus toteuttaa myös digitaalisin keinoin. Rahoituspalvelujen osalta tämä tarkoittaa sitä, että lisätään kilpailua ja valinnanvaraa, jotta kuluttajat voisivat hyötyä alhaisemmista hinnoista ja paremmasta laadusta riippumatta siitä, käyttävätkö he ulkomaisia rahoituspalveluja, kuten pankkitilejä, autovakuutuksia ja tilisiirtoja.

Toimintasuunnitelmalla pyritään raivaamaan kansallisia esteitä, sillä nykyisin vain seitsemän prosenttia kuluttajista hankkii rahoituspalveluja toisesta EU-maasta. Kaikkien kuluttajien pitäisi voida valita vapaasti erilaisista EU:ssa tarjolla olevista rahoituspalveluista ja saada parasta vastinetta rahoilleen. Samalla heidän on voitava luottaa tehokkaaseen suojaan. Todellisilla sisämarkkinoilla ei pitäisi olla merkitystä, onko palveluntarjoaja kotimainen vai ulkomainen. Myös rahoituspalvelujen tarjoajilla pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää koko EU:n markkinoita.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi seuraavaa: ”Eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten pitäisi voida hyödyntää täysimääräisesti todellisia rahoituspalvelujen sisämarkkinoita.Kuluttajien olisi voitava hankkia ei vain kotimaansa vaan koko EU:n parhaita saatavilla olevia tuotteita. Samalla haluamme tutkia kaikki nykyteknologian tarjoamat mahdollisuudet. Oikein käytettynä teknologian avulla on mahdollista tuoda parannuksia rahoitusalalle sekä parantaa tapaa, jolla ihmiset saavat käyttöönsä rahoituspalveluja.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen taustoitti suunnitelmaa seuraavasti: ”Tässä kunnianhimoisessa toimintasuunnitelmassa esitetään kohdennettuja toimenpiteitä, joilla asteittain syvennetään EU:n sisämarkkinoita ja saadaan aikaan konkreettisia vaikutuksia ihmisten elämään. Kun pääomamarkkinaunioni käynnistettiin, sitouduimme parantamaan rahoituksen sekä kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen saatavuutta kuluttajien ja yritysten eduksi sekä pysymään rahoitusteknologian kehityksen tahdissa”.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová kommentoi toimintasuunnitelmaa seuraavasti: ”Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa on eurooppalaisten arvokkain oikeus, mutta EU:n kuluttajien arjessa on edelleen liian paljon esteitä. Olipa kyseessä pankkitilin avaaminen, auton vakuutuksen hankkiminen tai luoton pyytäminen, rajat ylittävissä tilanteissa asiat mutkistuvat. Nyt esitettävän suunnitelman myötä kuluttajat saavat parempia tuotteita ja enemmän valinnanvaraa, mikä lisää rahoituspalvelujen selkeyttä ja suojaa.”

Toimintasuunnitelma

Komissio on esittänyt kolmea painotusaluetta jatkotoimiin, joiden avulla päästään lähemmäs todellisia rahoituspalvelujen sisämarkkinoita: 

  • Lisätään kuluttajien luottamusta ja vaikutusmahdollisuuksia heidän hankkiessaan palveluja kotimaasta tai muista jäsenvaltioista. Haluamme esimerkiksi, että autoilijoiden olisi helpompi käyttää ajoneuvovakuutuksen bonusjärjestelmää ulkomailla, haluamme alentaa maksuja, joita peritään muilla valuutoilla kuin eurolla tehtävistä rajatylittävistä kaupoista, ja pyrimme läpinäkyvämpään vakuutusten hinnoitteluun autonvuokrauksessa.

  • Vähennetään yritysten oikeudellisia ja sääntelystä johtuvia esteitä niiden laajentaessa toimintaansa ulkomaille. Tämä tapahtuu esimerkiksi muokkaamalla yleisiä luottokelpoisuuden arviointiperusteita ja helpottamalla luottorekisterien välistä tietojenvaihtoa.

  • Autetaan kehittämään innovoiva digitaalinen maailma, jossa sisämarkkinoiden nykyisiä esteitä pystytään poistamaan. Esimerkiksi yksityissektorin kanssa voidaan selvittää, miten yritykset voisivat käyttää sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistamiseksi. Aiomme myös seurata digitaalisten palvelujen tarjoajien käytäntöjä, jotta saamme selville, olisiko rahoituspalvelujen (esimerkiksi verkossa tai puhelimitse tapahtuvan) etämyynnin sääntöjä päivitettävä.

Komissio on EU-lainsäädännön avulla jo puuttunut moniin sääntelyyn liittyviin sisämarkkinoiden esteisiin kuluttajien rahoituspalvelujen alalla. Tänään julkistetussa toimintasuunnitelmassa esitetään suuntaviivat jatkotyöskentelyä varten. Moniin toimiin on tarpeen ottaa mukaan sidosryhmät, kuten kansalliset valvontaviranomaiset, palveluntarjoajat ja kuluttajajärjestöt.

FinTech: rahoituspalvelujen uudet aluevaltaukset

FinTechin nopean kehityksen myötä avautuu uusia tilaisuuksia sekä kuluttajille että yrityksille. FinTechin avulla on mahdollista kohentaa rahoituspalvelujen saatavuutta kuluttajien keskuudessa sisämarkkinoilla, purkaa kansallisia esteitä ja parantaa tehokkuutta.

Jotta eurooppalainen FinTech-ala voisi toimia vapaasti ja kilpailukykyisesti kaikkialla EU:ssa, komissio aikoo keskittyä kolmeen pääperiaatteeseen. Teknologianeutraalius: samoja sääntöjä sovelletaan niin perinteisesti kuin digitaalisestikin myytyihin tuotteisiin ja palveluihin (esim. sivuliikkeiden kautta), jotta turvattaisiin innovointi ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Suhteellisuus: sääntöjen on määrä soveltua erilaisiin liiketoimintamalleihin, erikokoisille yrityksille sekä säänneltyjen yhteisöjen toimintaan. Parempi eheys: tarkoituksena on turvata läpinäkyvyys, yksityisyys ja turvallisuus kuluttajien kannalta.

Ensimmäiseksi komissio kehottaa kaikkia asianomaisia vastaamaan FinTech-kuulemiseen, joka käynnistetään samaan aikaan kuin tänään Brysselissä alkava #FinTechEU-konferenssi. Kuulemisen tarkoituksena on koota ensikäden tietoa uusien teknologioiden vaikutuksista koko rahoitusalaan ja arvioida sitä, onko EU:n lainsäädäntö- ja valvontaympäristö asianmukainen ja mitä toimia tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitaan.

Tausta

EU on jo toteuttanut useita toimenpiteitä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi kuluttajien rahoituspalvelujen alalla. Näihin kuuluvat maksutilidirektiivi, jolla lisätään pankkitileihin liittyvien maksujen avoimuutta ja tehdään pankkitilin vaihtamisesta helpompaa, ja komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategia, jonka avulla pyritään lisäämään mahdollisuuksia saada digitaalisia tuotteita ja palveluja. Pääomamarkkinaunionin luomista koskevassa toimintasuunnitelmassaan komissio sitoutui kehittämään vahvemmat, koko EU:n kattavat pääomamarkkinat ja parantamaan vähittäissijoitustuotteiden saatavuutta.

Jäljellä olevien esteiden tunnistamiseksi Euroopan komissio käynnisti joulukuussa 2015 vihreää kirjaa koskevan kuulemisen. Kuulemisessa tarkasteltiin kuluttajien rahoituspalvelumarkkinoita koko Euroopassa esimerkiksi vakuutusten, asuntoluottojen, lainojen, maksujen ja pankkitilien osalta. Samaan aikaan käynnistettiin myös erityiseurobarometrikysely, jolla kerättiin lisää näyttöä kuluttajien rahoituspalvelumarkkinoista.

Vihreää kirjaa koskevaan kuulemiseen tuli 428 vastausta monilta eri sidosryhmiltä (kuluttajat, kuluttajajärjestöt, rahoitusala ja toimivaltaiset viranomaiset), ja palautteesta kävi selvästi ilmi, että sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat esteet vaikuttavat sekä kuluttajiin että palveluntarjoajiin.

Lisätietoja:

Ks. myös MEMO/15/6287

Tietosivu

Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelma

Vihreää kirjaa finanssialan vähittäispalveluista koskeva kuuleminen

Finanssialan vähittäispalveluja koskevassa kuulemisessa saatujen vastausten tiivistelmä

Pääomamarkkinaunionia koskeva toimintasuunnitelma

Erityiseurobarometri 446

 

Twitterin aihetunnisteet: #MyMoneyEU, #EUHaveYourSay

IP/17/609

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar