Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Akční plán týkající se finančních služeb pro spotřebitele: lepší produkty a širší výběr pro evropské spotřebitele

Brusel 23. března 2017

Akční plán týkající se finančních služeb pro spotřebitele: lepší produkty a širší výběr pro evropské spotřebitele

Evropská komise dnes předkládá akční plán, který evropským spotřebitelům umožní snazší přístup k rozmanitější škále finančních služeb v celé EU. Dnešní plán se zaměřuje zejména na technologie, protože integrovanějšího trhu s finančními službami lze dosáhnout právě inovačními službami on-line. Za tímto účelem zveřejňujeme rovněž konzultaci k technologiím a jejich vlivu na evropský sektor finančních služeb (tzv. FinTech), která by měla naši práci v této oblasti uspíšit.

Komise se pod vedením předsedy Junckera zavázala k rozvoji hlubšího a spravedlivějšího jednotného trhu, mimo jiné i prostřednictvím digitálních prostředků. Pokud jde o finanční služby, znamená to posílit hospodářskou soutěž a zvýšit výběr, tak aby spotřebitelé mohli využívat nižších cen a vyšší kvality bez ohledu na to, zda finanční služby, jako např. bankovní účty, pojištění automobilů a peněžní převody, nakupují v zahraničí nebo doma.

Cílem tohoto akčního plánu je odstranit vnitrostátní překážky, protože v současnosti si finanční služby z jiného členského státu EU pořizuje pouze 7 % spotřebitelů. Všichni spotřebitelé by měli mít možnost vybrat si ze široké škály finančních služeb po celé EU a za své peníze obdržet tu nejlepší hodnotu. Zároveň by si měli být jisti, že jsou dobře chráněni. Na opravdu jednotném trhu by rozlišování mezi domácími a zahraničními poskytovateli služeb nemělo hrát roli. Poskytovatelé finančních služeb by rovněž měli mít možnost požívat všech výhod, které trh EU přináší.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Evropští spotřebitelé a podniky by měli mít možnost plně využívat výhod skutečně jednotného trhu s finančními službami. Spotřebitelé by měli mít přístup k nejlepším produktům nejen ve své vlastní zemi, ale v celé EU. Zároveň chceme prozkoumat plný potenciál technologií, které máme k dispozici. Pokud je totiž dobře využijeme, mají tyto technologie potenciál změnit k lepšímu finanční sektor i způsob, jakým lidé finanční služby využívají.“

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Tento ambiciózní akční plán představuje cílená opatření, která budou postupně prohlubovat náš jednotný trh a budou mít skutečný dopad na život evropských občanů. Když jsme zahájili unii kapitálových trhů, zavázali jsme se, že v zájmu spotřebitelů a podniků zlepšíme přístup k financování a k finančním službám pro spotřebitele a zároveň že budeme držet krok s vývojem v oblasti finančních technologií.“

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „I když je právo volného pohybu v rámci EU i nadále tím, čeho si Evropané váží nejvíce, spotřebitelé v EU se v každodenním životě stále potýkají s příliš mnoha překážkami. Ať už je to při otevírání bankovního účtu, pojišťování auta, nebo při žádosti o úvěr – jakmile se jedná o přeshraniční rozměr, situace se zkomplikuje. Dnes jsme předložili plán, jehož cílem je poskytnout spotřebitelům lepší produkty a širší výběr a současně zvýšit srozumitelnost a ochranu finančních služeb.“

Akční plán

Komise určila tři hlavní oblasti další činnosti, jejímž výsledkem by mělo být přiblížení se skutečně jednotnému trhu pro finanční služby: 

  • Zvýšení důvěry a posílení postavení spotřebitelů při nákupu služeb doma nebo z jiných členských států. Chceme například, aby bylo pro řidiče jednodušší převést do zahraničí jejich bonus při bezeškodním průběhu („bonus-malus“), chceme snížit poplatky za přeshraniční transakce s měnami jinými než euro a podnikneme kroky k transparentnějším cenám pojištění za pronájem automobilů.

  • Omezení právních a regulačních překážek, s nimiž se potýkají podniky, které se hodlají prosadit v zahraničí. Například tím, že vypracujeme společná kritéria pro posuzování bonity a usnadníme předávání údajů mezi registry úvěrů.

  • Podpora rozvoje inovativního digitálního světa, v jehož rámci je možné překonat některé z existujících překážek na jednotném trhu. Ve spolupráci se soukromým sektorem např. můžeme zjistit, jak by se dala využívat elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru pro ověřování totožnosti zákazníků. Budeme rovněž sledovat obvyklou praxi poskytovatelů digitálních služeb, abychom mohli rozhodnout, zda je třeba aktualizovat pravidla týkající se prodeje finančních služeb na dálku, kupříkladu on-line nebo telefonicky.

Komise již prostřednictvím právních předpisů EU mnohé z regulačních překážek na jednotném trhu s finančními službami pro spotřebitele odstranila. Dnešní akční plán představuje směr její další činnosti. Mnohá opatření budou vyžadovat zapojení zainteresovaných stran, jako jsou vnitrostátní kontrolní orgány, poskytovatelé služeb či organizace spotřebitelů.

FinTech: nové obzory v oblasti finančních služeb

Urychlený vývoj finančních technologií přináší nové příležitosti jak pro spotřebitele, tak i pro podniky. Tyto technologie mají potenciál zlepšit přístup spotřebitelů k finančním službám na jednotném trhu, odstranit vnitrostátní překážky a zvýšit účinnost.

Komise chce tomuto evropskému odvětví pomoci, aby mohlo svobodně působit v celé EU a aby bylo konkurenceschopné, a proto se hodlá zaměřit na tři hlavní zásady. První z nich je neutralita technologií, tj. aby se tatáž pravidla uplatňovala na tradičně prodávané produkty a služby (např. prostřednictvím poboček) i na ty, které jsou prodávány digitálně. Tím by se měla zajistit inovace a rovné podmínky. Druhou zásadou je proporcionalita, tj. aby pravidla byla vhodná pro různé modely podnikání, velikosti podniků a činnosti regulovaných subjektů. Zatřetí jde o lepší integritu, která má spotřebitelům zajistit transparentnost, ochranu a bezpečnost.

Jako první krok Komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby se zapojily do konzultace FinTech, která bude zahájena spolu s konferencí #FinTechEU, jež se dnes koná v Bruselu. Cílem této konzultace je získat bezprostřední informace o vlivu nových technologií na celý finanční sektor. Konzultace pomůže posoudit, zda jsou pravidla EU v oblasti regulace a dohledu přiměřená a jaké další kroky mohou být potřeba.

Souvislosti

EU již přijala řadu opatření k vytvoření jednotného trhu v oblasti finančních služeb pro spotřebitele. Patří mezi ně směrnice o platebních účtech, která zlepšuje transparentnost bankovních poplatků a usnadňuje převody bankovních účtů, a strategie Komise pro jednotný digitální trh, která by měla posílit přístup k digitálním produktům a službám. Ve svém akčním plánu pro vytváření unie kapitálových trhů se Komise zavázala rozvíjet v celé EU silnější kapitálové trhy a rovněž zlepšit přístup k retailovým investičním produktům.

S cílem identifikovat zbývající překážky zahájila Evropská komise v prosinci 2015 konzultaci k zelené knize. Konzultace se zaměřila na trh s finančními službami pro spotřebitele po celé Evropě z hlediska takových produktů, jako jsou pojištění, hypotéky, úvěry, platby a bankovní účty. Souběžně byl zahájen zvláštní průzkum Eurobarometr, který měl shromáždit více údajů týkajících se daného trhu.

Obdrželi jsme 428 příspěvků k zelené knize od nejrůznějších zainteresovaných stran (spotřebitelů, spotřebitelských organizací, finančního sektoru a příslušných orgánů), z nichž je jasné, že překážky fungování jednotného trhu ovlivňují spotřebitele i poskytovatele.

Další informace:

Viz rovněž: MEMO/15/6287

Informativní přehled

Akční plán pro spotřebitele

Zelená kniha o maloobchodních finančních službách – konzultace

Shrnutí odpovědí na konzultaci k maloobchodním finančním službám

Akční plán unie kapitálových trhů

Zvláštní průzkum Eurobarometr 446

 

Hashtagy na Twitteru: #MyMoneyEU, #EUHaveYourSay

IP/17/609

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar