Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

План за действие в областта на финансовите услуги за потребители — по-добри продукти и повече избор за европейските потребители

Брюксел, 23 март 2017 r.

План за действие в областта на финансовите услуги за потребители — по-добри продукти и повече избор за европейските потребители

Днес Европейската комисия представя план за действие, съдържащ начини за предоставяне на по-голям избор и по-добър достъп до финансови услуги за европейските потребители в целия ЕС. В центъра на представения днес план са технологиите, като се има предвид, че новаторските онлайн услуги ще бъдат в основата на напредъка към един по-интегриран пазар на финансови услуги. За целта публикуваме и консултация относно технологиите и техния ефект върху европейския сектор на финансовите услуги (т. нар. финансови технологии или FinTech), която ще стимулира работата ни в тази област.

Ръководената от председателя Юнкер Комисия е поела ангажимент за създаване на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар, включително чрез цифрови технологии. По отношение на финансовите услуги това означава засилване на конкуренцията и подобряване на избора, така че потребителите да могат да се възползват от по-ниски цени и по-добро качество, независимо от това дали търсят в чужбина или у дома финансови услуги, като банкови сметки, автомобилни застраховки и парични преводи.

Целта на този план за действие е да се премахнат националните бариери, тъй като в момента едва 7 % от потребителите купуват финансови услуги от други страни от ЕС. Всички потребители трябва да могат свободно да избират от широк набор финансови услуги, достъпни в целия ЕС, и да получават най-доброто съотношение между качество и цена, като в същото време са сигурни, че са добре защитени. На един истински единен пазар не би следвало разграничението между местни и чуждестранни доставчици да има значение. Доставчиците на финансови услуги трябва също така да могат да се възползват от предимствата на целия пазар на ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европейските потребители и дружества трябва да могат да се възползват изцяло от един наистина единен пазар за финансови услуги. Потребителите трябва да имат достъп до най-добрите продукти, налични в ЕС, а не само в тяхната страна. Същевременно ние искаме да проучим пълния потенциал на съществуващите технологии. Ако бъде овладян, той може да промени към по-добро финансовата индустрия и достъпа на хората до финансови услуги.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: В този амбициозен план за действие са представени целеви мерки, които ще доведат до постепенно задълбочаване на нашия единен пазар и ще окажат реално въздействие върху живота на европейските граждани. Когато положихме началото на съюза на капиталовите пазари, обещахме да подобрим достъпа до финансиране и потребителски финансови услуги за благото на потребителите и предприятията, като в същото време не изоставаме от тенденциите в сферата на финансовите технологии.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, каза: Въпреки че правото на свободно движение в ЕС продължава да е най-цененото право на европейците, потребителите в Съюза все още се сблъскват с твърде много пречки в ежедневието си. Независимо дали става дума за отваряне на банкова сметка, покупка на автомобилна застраховка или молба за отпускане на кредит — щом има трансгранично измерение, нещата се усложняват. Днес представяме план за предоставяне на потребителите на по-добри продукти и по-голям избор, като се подобри яснотата и защитата на финансовите услуги.

Планът за действие

Комисията определи три основни насоки за по-нататъшната работа с цел приближаване до истински единен пазар на финансови услуги: 

  • Повишаване на потребителското доверие и даване на права на потребителите, когато купуват услуги в своята страна или в друга страна от ЕС. Искаме например да улесним шофьорите да получават своя бонус за липса на предявени претенции (bonus-malus) в чужбина; искаме да намалим таксите за трансгранични трансакции, включващи валути, различни от еврото; също така ще предприемем стъпки към по-прозрачно ценообразуване на застраховките за автомобили под наем.

  • Намаляване на правните и регулаторните пречки пред предприятията, когато искат да разширят дейността си в чужбина. Например като работим по общи критерии за оценяване на кредитоспособността и улесняваме обмена на данни между кредитни регистри.

  • Подкрепа за развитието на новаторска цифрова среда, която може да преодолее някои от съществуващите пречки пред единния пазар. Например като работим с частния сектор, за да проучим как електронната идентификация и удостоверителните услуги могат да бъдат използвани за проверка на самоличността на клиентите. Ще наблюдаваме също така практиките на доставчиците на цифрово съдържание, за да решим дали правилата за дистанционни продажби на финансови услуги — например онлайн или по телефона — трябва да бъдат актуализирани.

Чрез законодателството на ЕС Комисията вече е взела мерки във връзка с много от регулаторните пречки пред единния пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. В днешния план за действие е начертана пътна карта за по-нататъшната работа. Много от действията ще трябва да включват заинтересовани лица, като национални надзорни органи, доставчици на услуги и потребителски организации.

Финансови технологии: новите предели в областта на финансовите услуги

Бързото развитие на финансовите технологии води до възникване на нови възможности както за потребителите, така и за дружествата. Това може да доведе до подобряване на достъпа на потребителите до финансови услуги на единния пазар, премахване на пречките на национално равнище и повишаване на ефективността.

За да помогне на европейския сектор на финансовите технологии да работи свободно в целия ЕС и да бъде конкурентоспособен, Комисията има намерение да съсредоточи вниманието си върху три основни принципа: технологична неутралност, така че за продаваните по традиционни начини (например чрез клонове) продукти и услуги и за тези, които се продават по цифров път, да важат едни и същи правила; целта е да се осигури новаторство в сектора и еднакви условия на конкуренция. Второ, пропорционалност,така че правилата да са подходящи за различните бизнес модели, размери и дейности на регулираните стопански субекти. Трето, повишаване на интегритета, за да се гарантират прозрачност, неприкосновеност на личния живот и сигурност за потребителите.

Като първа стъпка Комисията приканва всички заинтересовани страни да отговорят на консултацията относно финансовите технологии , която се публикува днес наред с конференцията #FinTechEU  в Брюксел. Целта на консултацията е да се събере информация от първа ръка за ефекта от новите технологии върху целия финансов сектор. Това ще помогне да се прецени дали правилата на ЕС за регулиране и надзор са подходящи и какви действия може да са необходими в бъдеще.

Контекст

ЕС вече взе редица мерки с цел изграждане на единен пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. Някои от тях са: Директивата за платежните сметки, с която се повишава прозрачността на таксите за банковите сметки и се улеснява прехвърлянето на банкови сметки, и стратегията за цифров единен пазар на Комисията, чиято цел е да се увеличи достъпът до цифрови продукти и услуги. В своя План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари Комисията се ангажира с развитието на по-силни капиталови пазари в ЕС и с подобряването на достъпа до инвестиционни продукти на дребно.

За да установи оставащите пречки, през декември 2015 г. Европейската комисия даде старт на консултация посредством зелена книга. Предмет на консултацията бе пазарът на финансови услуги за потребители в Европа и по-специално за продукти като застраховки, ипотеки, заеми, плащания и банкови сметки. Успоредно с това започна и проучване „Евробарометър“, за да бъдат събрани повече данни относно пазара на финансови услуги за потребители.

По зелената книга бяха изразени 428 становища от широк кръг заинтересовани лица (потребители, потребителски организации, финансовата индустрия и компетентни органи), от които стана ясно, че пречките пред функционирането на единния пазар се отразяват както на потребителите, така и на доставчиците.

За повече информация:

Вж. също: MEMO/15/6287

Информационен документ

План за действие в областта на потребителското кредитиране

Зелена книга за финансовите услуги на дребно — Консултация

Резюме на отговорите в рамките на консултацията за финансовите услуги на дребно

План за действие за съюз на капиталовите пазари

Специално проучване „Евробарометър“ 446

 

Twitter хаштагове: #MyMoneyEU, #EUHaveYourSay

IP/17/609

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar