Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi tarbijate turvalisuse tagamine – veebikaubamajad ühendavad oma jõud, et kõrvaldada ELi turult ohtlikud tooted

Brüssel, 16. märts 2017

Täna esitas Euroopa Komisjon uusima aruande ohtlike toodetega seotud teabe kiire vahetamise süsteemi kohta.

2016. aastal kasutasid riiklikud ametiasutused süsteemi aktiivsemalt ja kõrvaldasid kauplustest rohkem ohtlikke tooteid. Ent järjest sagedamini on need ohtlikud tooted, mille kohta esitatakse kiire teabevahetuse süsteemi teade, müügil veebiplatvormidel. Sel põhjusel on komisjon hoogustanud koostööd Amazoni, Ebay ja Alibabaga, et tegeleda aktiivsemalt potentsiaalselt ohtlike või nõuetele mittevastavate toodetega nende veebisaitidel, mis on mõeldud ELi ostjatele.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: Tarbijaid tuleb ohtlike toodete eest kaitsta ning kaitset on vaja nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda. Seetõttu on mul hea meel, et meil õnnestus nõusse saada Amazon, Ebay ja Alibaba, kes ühinevad meie jõupingutustega ja kõrvaldavad oma veebisaitidelt tooted, millest on teatatud kiire teabevahetuse süsteemi kaudu, ning ma kutsun ka teisi üles nende eeskuju järgima. Samuti olen ma rahul sellega, et seoses Hiinaga on tehtud edusamme: sel aastal on vähenenud imporditud ohtlike kaupade kogus. See näitab, et meie koostöö Hiinaga ja järjekindlus kõrgete standardite nõudmisel on vilja kandnud.

Hoogustunud on koostöö ELi riikide vahel, kes kasutavad kiire teabevahetuse süsteemi üha sagedamini selleks, et tagada ohtlike toodete kiire turult kõrvaldamine kõikjal Euroopas. 2016. aastal vahetasid riiklikud ametiasutused kiire teabevahetuse süsteemi kaudu omavahel 2044 teadet ohtlike toodete kohta. Hoiatusteadete tulemusena võeti 3824 korral järelmeetmeid, nagu toodete tagasinõudmine. Teadetele reageeriti enam kui kaks korda sagedamini kui eelnenud aastatel. See näitab, et riiklikud ametiasutused on tõhustanud hoiatusteadete järelkontrolli ja võtnud kõik vajalikud meetmed, et muuta turg tarbijate jaoks turvalisemaks.

Samuti on Euroopa Komisjon teinud koostööd riiklike ametiasutustega, et muuta süsteem veelgi kasutajasõbralikumaks, ning avalikku veebisaiti on ajakohastatud, et õhutada ettevõtjaid ja tarbijaid seda kasutama.

Kuidas kaitseb süsteem tarbijaid veebis müüdavate ohtlike toodete eest?

Kuna tarbijad teevad üha rohkem oste internetis, müüakse paljusid neist ohtlikest toodetest, mille kohta esitatakse kiire teabevahetuse süsteemi teade, veebiplatvormide või -kaubamajade kaudu. 2016. aastal oli see nii 244 teate puhul. Selle nähtusega tegelemiseks on mitu liikmesriiki juba loonud erirühmad, mis tegelevad veebilehtede seire ja veebis müüdavate ohtlike toodete tuvastamisega. Lisaks sellele on Amazon, eBay ja Alibaba nõustunud tegema rohkem jõupingutusi, et kõrvaldada sellised tooted müügilt, kui ELi reguleerivad asutused on need tuvastanud. Sel eesmärgil on veebikaubamajad loonud ametiasutuste jaoks ühtse kontaktpunkti.

Millised tooted on kõige ohtlikumad?

2016. aastal oli kõige sagedamini teatatud tootekategooria mänguasjad (26%). Sellele järgnesid mootorsõidukid (18%) ning riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad (13%).

Riskide lõikes teatati 2016. aastal kõige sagedamini vigastuse riskist (25%), millele järgnes keemiline risk (23%).

Kust ohtlikud tooted 2016. aastal pärinesid?

Enamik ohtlikest toodetest, mille kohta süsteemi kaudu teade esitati, olid pärit väljastpoolt ELi. Hiina oli päritoluriigina märgitud 53% (1069) puhul teatatud toodetest. Hiinast pärinevate toodete kohta käivate hoiatusteadete arv langes 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga üheksa protsendipunkti (62%-lt 53%-le).

Euroopa päritolu ohtlike toodete kohta esitati 468 teadet (23%).

USA oli päritoluriigina märgitud 102 teate (5%) ja Türgi 53 teate (2,6%) puhul 2016. aastal esitatud teadetest. 158 (8%) puhul teatatud toodetest ei ole nende päritolu teada.

Edasised sammud

Komisjon jätkab tööd kiire teabevahetuse süsteemi täiustamise nimel eesmärgiga teha selle igapäevane kasutamine ametiasutuste jaoks veelgi käepärasemaks.

Euroopa Komisjon jätkab koostööd Hiina ametiasutustega, vahetades teavet ohtlike toodete kohta, mille suhtes võetakse meetmeid kohapeal, st Hiinas.

Komisjon teeb jätkuvalt tööd veebikaubamajadega ja selle nimel, et nad ohtlike toodetega tegeleksid. Ametiasutuste sooritatava kontrolli toetamiseks on komisjonis ettevalmistamisel praktilised juhised veebis müüdavate toodete turujärelevalve kohta.

Taust

Kiire teabevahetuse süsteemi kaudu vahetatakse alates 2003. aastast liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel kiiresti teavet juhul, kui ükskõik millises Euroopa paigas on turult kõrvaldatud ja/või tagasi nõutud mõni toiduks mittekasutatav ohtlik toode. Nii on võimalik kogu ELis võtta asjakohaseid järelmeetmeid (keelata või peatada toote müük, toode turult kõrvaldada või tagasi nõuda või anda tolliasutustele korraldus selle toote importi mitte lubada).

Praegu osaleb süsteemis 31 riiki: ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra. Kiire teabevahetuse süsteem toimib tänu liikmesriikide igapäevasele, pidevale ja tihedale koostööle.

Kiire teabevahetuse süsteemi veebisaidil (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) on võimalik tutvuda kord nädalas ajakohastatavate hoiatusteadetega, mille süsteemiga liitunud riiklikud ametiasutused on esitanud. Igal nädalal registreeritakse ja avaldatakse veebis umbes 50 hoiatusteadet. Süsteemis olevate teadetega saab tutvuda igaüks. Lisaks saavad tarbijad ja ettevõtjad nüüd vastavalt oma vajadustele ja eelistustele tellida teabe just neid huvitavate hoiatusteadete kohta ning jagada hoiatusteateid sotsiaalmeedias.

LISA

Mobiiltelefon Samsung Galaxy Note 7: näide hea tava kohta.

Tootel oli ohtlik aku, mis kuumenes üle ja „plahvatas“, tekitades kasutajale tõsiseid põletushaavu. Ühendkuningriigi ametiasutused teatasid kiire teabevahetuse süsteemi kaudu meetmetest, mis võeti toote tagasinõudmiseks ja selle müügi lõpetamiseks. Selle tulemusena hakati süsteemi kaudu vahetama teavet leitud seadmete arvu, võetud meetmete, asjaomaste ettevõtjate ja teatatud vahejuhtumite arvu kohta. Ehkki ametiasutused ei teatanud ühestki õnnetusest, tuvastati toote puhul suur põletusoht.

 

1

Joonis 1

Hoiatusteadete koguarv, vastusteadete koguarv ja selliste hoiatusteadete arv, millele järgnes vastusteade 2016. aastal (riikide kaupa)

Graph1 

Joonis 2

3

Pildid

4

Lisateave

2016. aasta aruanne ohtlike toodetega seotud teabe kiire vahetamise süsteemi kohta

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Kiire teabevahetuse süsteemi veebisait

Interaktiivne kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/602

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar