Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen beskriver de närmaste stegen mot en europeisk dataekonomi.

Bryssel den 10 januari 2017

EU-kommissionen lägger i dag fram förslag till politik och rättsliga lösningar för att få i gång EU:s dataekonomi, som ett led i strategin för en digital inre marknad, som lades fram i maj 2015.

EU-kommissionen lägger i dag fram förslag till politik och rättsliga lösningar för att få i gång EU:s dataekonomi, som ett led i strategin för en digital inre marknad, som lades fram i maj 2015.

EU-kommissionen tar sig an den här frågan, eftersom EU i dagsläget inte utnyttjar sin datapotential på bästa sätt. För att ändra på det måste vi få bort omotiverade begränsningar av den fria rörligheten över gränser för data och förtydliga rättsläget på flera punkter. Det meddelande som läggs fram i dag beskriver politiken och de rättsliga lösningarna för att få i gång den europeiska dataekonomin. EU-kommissionen har också inlett två offentliga samråd och en diskussion med EU-länderna och berörda parter för att fastställa nästa steg i arbetet.

– Data måste kunna flöda fritt mellan platser, över gränser och inom ett gemensamt dataområde. säger EU-kommissionär Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden.I Europa hejdas dataflöden och dataåtkomst ofta av lokaliseringsbestämmelser eller andra tekniska och rättsliga hinder. Om vi vill att vår dataekonomi ska producera tillväxt och arbetstillfällen måste data kunna användas. Men för att användas måste data också vara tillgängliga och kunna analyseras. Vi måste göra en samordnad och europeisk ansats för att utnyttja datamöjligheterna maximalt, på grundval av starka EU-bestämmelser för att skydda personuppgifter och personlig integritet.

– Data är själva bränslet för den nya ekonomin, säger EU-kommissionär Elżbieta Bieńkowska som ansvarar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.För att säkerställa att Europa blir framgångsrikt i den industriella ekonomins nya fas behöver vi en solid och förutsebar ram för dataflöden på den inre marknaden. Tydliga bestämmelser om dataåtkomst, säkerhet och ansvarsskyldighet är grundläggande för att europeiska företag av alla storlekar och uppstartsföretag ska kunna förstå vilken tillväxtpotential som sakernas internet erbjuder. I stället för att upprätta digitala gränser bör vi fokusera på att bygga upp en europeisk dataekonomi som är helt integrerad med och konkurrenskraftig i förhållande till den globala dataekonomin. 

I meddelandet föreslår EU-kommissionen också att berörda EU-länder engagerar sig i gränsöverskridande projekt för att få grepp om nya dataproblem i konkreta situationer. Olika samarbetsprojekt som rör uppkopplad och automatiserad rörlighet (connected and automated mobility, CAD), som gör det möjligt för fordon att kopplas samman med varandra och med väginfrastruktur, pågår redan i en del EU-länder. EU-kommissionen vill bygga vidare på dessa projekt och undersöka de rättsliga konsekvenserna av åtkomst och ansvarskyldighet när det gäller data.

Dataekonomin i EU uppskattades till 272 miljarder euro 2015 (årligt tillväxt av 5,6 %) och kan komma att sysselsätta 7,4 miljoner personer 2020. Data kan användas för att förbättra nästan varje aspekt av vardagslivet, från affärsanalyser till väderleksrapporter, från mer individanpassad sjukvård till säkrare vägar och färre trafikstockningar. Därför betonar meddelandet betydelsen av ett fritt dataflöde inom EU.

Det finns också studier som visar att det finns många administrativa begränsningar, framför allt i form av krav på nationell datalokalisering, som begränsar hela datamarknaden i EU. Om dessa begränsningar tas bort kan det generera upp till 8 miljarder euro i BNP per år (studie).

Alla dessa initiativ baseras på bestämmelser som ger ett starkt skydd av personuppgifter (den allmänna dataskyddsförordningen som antogs förra året) och säkerställer konfidentialiteten för elektronisk kommunikation (se dagens förslag om e-integritet), eftersom förtroende är den grund som dataekonomin måste byggas på.

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter i EU, inklusive maskingenererade data eller industrialla data som identifierar (eller möjliggör identifiering av) en fysisk person. Förordningen omfattar en hög och enhetlig nivå av dataskydd och säkrar därmed ett fritt flöde av personuppgifter i EU. Den omfattar dock inte icke-personliga data som är industriella eller maskingenererade, eller hinder för flödet av personuppgifter som inte baseras på skyddet av personlig integritet, t.ex. enligt skatte- eller redovisningslagstiftning.

För att på bästa sätt utnyttja data för den europeiska ekonomin vill EU-kommissionen göra följande:

  • Föra strukturerade samtal med EU-länderna och intressenterna om proportionaliteten i datalokaliseringsbegränsningar. Målet är också att få ett bättre bild av hur dessa begränsningar ser ut och hur de påverkar företagen, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag, och den offentliga sektorn.
  • Vid behov och när det är lämpligt vidta åtgärder för att kontrollera efterlevnaden och eventuellt vidta ytterligare initiativ för att undanröja omotiverade eller oproportionella datalokaliseringsbegränsningar.

EU-kommissionen har också tittat på områden där den nya dataekonomin har medfört ett osäkert rättsläge, och vill få in synpunkter om tänkbara politiska och rättsliga åtgärder när det gäller följande:

  • Dataåtkomst och dataöverföring. En omfattande användning av ej maskingenererade data kan leda till stora innovationer, uppstartsföretag och nya affärsmodeller i EU.
  • Ansvarsskyldighet avseende databaserade produkter och tjänster. EU:s nuvarande bestämmelser om ansvarsskyldighet är inte anpassade till dagens digitala, databaserade produkter och tjänster.
  • Dataportabilitet. Portabiliteten för icke-personliga data är i dag en komplicerad sak, t.ex. när ett företag vill flytta stora mängder företagsdata mellan olika leverantörer av molntjänster.

 

Bakgrund

Dagens initiativ kommer att bidra till att undanröja återstående hinder på den inre marknaden, precis som Europeiska rådet efterlyste i december 2016 (slutsatser). Med Europaparlamentets och EU-ländernas stöd bör den digitala inre marknaden fullbordas så snart som möjligt. Dagens förslag kommer att bidra till att definiera den framtida politiska dagordningen när det gäller den europeiska dataekonomin. Samrådet om skapandet av den europeiska dataekonomin kommer att pågå till den 26 april 2017 och kommer att användas som underlag till EU-kommissionens eventuella framtida initiativ om den europeiska dataekonomin senare under 2017. Samrådet för att utvärdera direktivet om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister kommer att pågå till den 26 april 2017. Samråden riktas till alla som producerar, samlar in och använder (i praktiken eller potentiellt) andra data än personuppgifter, i synnerhet maskingenererade eller sensorgenererade rådata. Det kan röra sig om företag av alla storlekar, tillverkare och användare av uppkopplad utrustning, operatörer och användare av onlineplattformar, datamäklare, offentliga organ, icke-statliga organisationer, forskningsorgan och konsumenter.

 

Närmare upplysningar

Faktablad: Skapandet av en europeisk dataekonomi – vanliga frågor

Meddelande om att bygga upp en europeisk dataekonomi

Offentligt samråd

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar